Landets genoptræningscentre leverer høj patientsikkerhed

02-10-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 gennemført sundhedsfaglige tilsyn på 97 genoptræningscentre landet over. Tilsynene viser, at der generelt er et højt patientsikkerhedsniveau på genoptræningscentrene. Flere af centrene bør dog skærpe opmærksomheden om dele af journalføringen.

Den nye erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med genoptræningscentre i 2018 viser, at patientsikkerheden generelt er høj på landets genoptræningscentre. Det sundhedsfaglige tilsyn med genoptræningscentre omfatter behandlingssteder, som varetager genoptræning under indlæggelse eller efter udskrivning fra sygehus.

Cirka 4 ud 10 genoptræningscentre opfyldte samtlige af tilsynets målepunkter og havde dermed ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Kun ét genoptræningscenter havde, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer som "Større problemer af betydning for patientsikkerheden".

"Langt hovedparten af de sundhedsfaglige krav er indfriet hos alle 97 genoptræningscentre, vi har besøgt i løbet af 2018. Tilsynsbesøgene har været præget af god dialog og refleksion, og vi har mødt engagerede ledere og medarbejdere med et højt fagligt niveau og stærke, tværfaglige samarbejdsrelationer. Det er vores vurdering, at langt de fleste af de genoptræningscentre, som ikke opfylder alle målepunkter, relativt let vil kunne rette op på forholdene," fortæller Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det sundhedsfaglige tilsyn understøtter læring

Et af formålene med det sundhedsfaglige tilsyn er at understøtte læring og udvikling, både lokalt på behandlingsstedet og på tværs af landet. Selvom om landets genoptræningscentre leverer et højt patientsikkerhedsniveau, er der stadigvæk områder, hvor centrene kan have grund til at skærpe opmærksomheden. 

"Vi har konstateret, at genoptræningscentrene generelt har en god praksis for journalføring. Der ligger dog et forbedringspotentiale i forhold til ikke blot at foretage og journalisere en sundhedsfaglig vurdering af, om patienterne har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau, men også at journalisere baggrunden for den sundhedsfaglige vurdering. Journalisering af baggrunden for den sundhedsfaglige vurdering bidrager til en sikker arbejdsgang mellem det sundhedsfaglige personale," forklarer Charlotte Hjort.

Under tilsynsbesøgene er det også blevet uddybet, at det skal fremgå af den elektroniske journal, hvis der foreligger dokumenter i papirform fx i forbindelse med holdtræning eller individuelle træningsplaner. Dokumenter i papirform skal være en del af journalføringen, så alle informationer er tilgængelige for alle, der er involveret i patientens behandling. Flere af besøgene viste derudover mangelfuld journalføring af patienternes informerede samtykke. 

"Et informeret samtykke til genoptræning indebærer ikke kun patientens accept af den aktuelle genoptræning, men også at patienten har fået information om prognosen og eventuelle mulige komplikationer i forbindelse med den genoptræning, man har foreslået. Information om genoptræning og orientering om mulige mål er en vigtig forudsætning for, at patienter og evt. pårørende kan inddrages i genoptræningen," forklarer Charlotte Hjort.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.
  • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De omtalte tilsynsbesøg er organisatoriske, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingsstederne.
  • De 97 tilsynsbesøg hos landets genoptræningscentre i 2018 viste, at langt de fleste levede op til kravene.
  • Kun ét ud af 97 tilsynsbesøg i 2018 førte til vurderingen "Større problemer af betydning for patientsikkerheden". 42 af de besøgte genoptræningscentre fik vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden", mens de øvrige 54 genoptræningscentre, der i 2018 fik tilsynsbesøg, fik vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Det betyder, at behandlingsstedet under tilsynsbesøget ikke opfyldte et eller flere målepunkter, men at styrelsen vurderer, at der er tale om forhold, som ikke udgør større risiko for patientsikkerheden, og som behandlingsstedet relativt nemt vil kunne rette op på.