Ingen større problemer med patientsikkerheden på psykiatriske afsnit på landets sygehuse

04-10-2019

I 2018 førte Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med psykiatriske afsnit på landets sygehuse. De 55 tilsynsbesøg viste ingen større problemer med patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed førte tilsyn med psykiatriske afsnit på landets sygehuse i 2018 som en del af det sundhedsfaglige tilsyn. De 55 tilsynsbesøg viste ingen større problemer med patientsikkerheden.

Tilsynene foregik både på voksen- og børne-/ungdomspsykiatriske afsnit og fokuserede på medicinering og overgange i forløb hos voksenpsykiatriske patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom, samt børn og unge med psykotiske lidelser og ADHD.

"Vores tilsyn med de psykiatriske afsnit viste, at patientsikkerheden generelt er høj på sygehusene, medarbejderne var fagligt dygtige og der var et stort fokus på, at mange af patienterne har et komplekst behandlingsbehov, fordi de ofte både har psykiatriske og somatiske diagnoser, der skal tages hånd om," siger Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Store krav til dokumentation

Tilsynene viste, at der på flere af de psykiatriske afsnit kunne være et større fokus på den sundhedsfaglige dokumentation, så alle sundhedspersoner, der er involveret i pleje og behandling af en patient kan få overblik over patientens tilstand.

"Når man arbejder med sårbare patienter med komplekse behandlingsbehov stiller det store krav til systematisk og overskuelig dokumentation, som alle kan tilgå. Det kræver også, at man ikke kun forholder sig til de psykiatriske diagnoser, der er direkte årsag til indlæggelsen, men at man løbende vurderer patientens tilstand som helhed. Et eksempel kan være, at en patient både lider af skizofreni og samtidig har diabetes, der kræver at sundhedspersonerne omkring patienten holder øje med udviklingen af begge sygdomme og tilstande," forklarer Charlotte Hjort.

Tilsynene har givet anledning til at pege på læringspotentialer, som både de psykiatriske afsnit, der har haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, og de, der ikke har, kan arbejde videre med.

Læs alle erfaringerne og bliv inspireret til mere læring i erfaringsopsamlingen fra de psykiatriske afsnit.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.
  • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De omtalte tilsynsbesøg er organisatoriske, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingsstederne.
  • De 55 tilsynsbesøg hos psykiatriske afsnit på sygehuse omfattede 37 voksenpsykiatriske og 18 børne-/ungdomspsykiatriske afsnit.
  • Tilsynene viste, at ingen af de psykiatriske afsnit havde større problemer med patientsikkerheden, 44 ud af de 55 psykiatriske afsnit havde mindre problemer med patientsikkerheden, mens 11 ingen problemer havde.
  • Kategorien "Mindre problemer med patientsikkerheden" betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det enkelte afsnit relativt let ville kunne rette op på de få forhold, som tilsynsbesøgene viste. Det drejede sig bl.a. om mangler i den sundhedsfaglige dokumentation.