Forbedrede epikriser skal evalueres

28-10-2019

Den reviderede epikrise-vejledning og den understøttende epikrise-standard skal evalueres i slutningen af 2019. Formålet er bl.a. at undersøge, om praktiserende læger oplever at have fået bedre overblik over patienter, der har brug for opfølgning efter udskrivelse, og om anbefalede opfølgninger fra sygehuslæger er klare og til at handle på.

Den reviderede epikrise-vejledning og den understøttende epikrise-standard skal evalueres. Evalueringen skal blandt andet vise, om den reviderede vejledning og standard for epikriser bidrager til mere patientsikker overlevering af oplysninger til almen praksis fra sygehuse.

"Vi håber, at evalueringen kan give et billede af, om de praktiserende læger f.eks. har fået et bedre overblik over, hvilke patienter der bør følges op på, om epikriserne er blevet mere overskuelige, og om anbefalingerne til opfølgning er klare og tydelige. I evalueringen spørger vi derfor også de praktiserende læger, om de oplever en positiv effekt på patientsikkerheden set i forhold til de risici ved epikriser, som klinikere har været med til at afdække, da vi indledte projektet", siger overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Evalueringen indledes i slutningen af 2019 af Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, og sker på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og MedCom. Evalueringen bliver baseret på cirka 400 spørgeskemabesvarelser blandt landets alment praktiserende læger. Spørgeskemaet udarbejdes på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med praktiserende læger.

Tæt og frugtbart samarbejde

Den reviderede epikrise-vejledning og den understøttende epikrise-standard er resultatet af et tæt og frugtbart samarbejde mellem Danske Regioner, PLO, MedCom, Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Samarbejdet har bidraget til, at både overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner for almen praksis, den reviderede epikrise-vejledning og it-systemerne alle indgår i én samlet løsning, hvilket skal gøre patienternes overgang fra sygehus til praktiserende læge mere sikker. Derfor skal evalueringen også undersøge, om det brede samarbejde har givet et bedre resultat, end tre separate projekter ville have gjort.

"Vi er meget glade for resultatet af det tætte samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet, PLO, Danske Regioner og MedCom, vi har etableret i dette projekt," siger Lena Graversen. "Vi håber, at evalueringen viser, at det også giver værdi for patienterne og virker for lægerne – både på sygehuse og i almen praksis – når centrale parter går sammen for at skabe løsninger, der tilgodeser alle interessenter".

Når evalueringen er færdig i begyndelsen af 2020, offentliggør Styrelsen for Patientsikkerhed resultaterne.

  • Den reviderede epikrise-vejledning trådte i kraft den 1. juli 2019.
  • Den understøttende epikrise-standard er implementeret i Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland. 
  • Den understøttende epikrise-standard forventes ligeledes at blive implementeret i Region Midtjylland.