Somatiske sygehuse kan øge fokus på helhedsvurderinger og overlevering

19-11-2019

I 2018 førte Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn på de somatiske sygehuse. Tilsynsbesøgene viser, at de besøgte sygehusafdelinger bør have særlig opmærksomhed på deres sygeplejefaglige helhedsvurderinger og overlevering af informationer ved udskrivelse.

Tilsynsbesøgene på de somatiske sygehuse i 2018 peger på et behov for et øget fokus på sygeplejefaglige helhedsvurderinger og overlevering af informationer ved udskrivelse. Det viser erfaringsopsamlingen for det sundhedsfaglige tilsyn med de somatiske sygehuse for 2018. Erfaringsopsamlingen er baseret på 32 stikprøvebaserede organisatoriske tilsyn på medicinske og kirurgiske afdelinger.

"Vi er blevet taget rigtig godt i mod ude på afdelingerne, og alle tilsyn har været præget af en god dialog og oprigtig interesse for at forstå og lære mere inden for de områder, hvor vi har fundet problemer," siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed. "Der hvor vi blandt andet ser, at afdelingerne kan øge opmærksomheden og hæve niveauet, er inden for de sygeplejefaglige helhedsvurderinger og overlevering af information ved udskrivelse".

Fokus på helhedsvurdering og overlevering

På tilsynsbesøgene var der enkelte steder mangler i journalføringen i forhold til de sygeplejefaglige problemområder.

"Mangler i journalføringen kan betyde, at vigtig information ikke bliver videregivet til sundhedspersonalet, der har den næste vagt. For at give ensartet og bedst mulig behandling uagtet at personalet skifter i løbet af døgnet, er det vigtigt, at patientens samlede situation bliver vurderet, og at vurderingen bliver givet videre. Her er journalen midlet," fortsætter Charlotte Hjort.

Udskrivningsbrevet, de såkaldte epikriser, er et vigtigt middel til at sikre en god patientovergang, eksempelvis når en patient bliver sendt hjem til kommunal pleje. "Vi har konstateret, at der særligt er plads til udvikling og læring i forhold til epikriser. Der kom i 2019 en ny vejledning om epikriser, og de enkelte afdelinger arbejder fokuseret med området. Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til, at niveauet hæves på dette område," afslutter Charlotte Hjort.

Temaerne for tilsynsbesøgene på de somatiske sygehuse var medicinhåndtering og overgange i patientforløb for patienter med kronisk sygdom og komorbiditet, mere specifikt voksne patienter med type 1- og type 2-diabetes.

Læs alle erfaringerne og få inspiration til læring i Somatiske sygehuse – Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.
  • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De omtalte tilsynsbesøg er organisatoriske, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingsstederne.
  • De 32 tilsynsbesøg på somatiske sygehuse omfattede 18 medicinske afdelinger og 14 kirurgiske afdelinger. Der var tale om 12 ambulatorier, herunder et dagafsnit, og 20 sengeafsnit.
  • Tilsynene viste, at 3 af de 32 sygehusafdelinger havde "Større problemer af betydning for patientsikkerheden", 23 havde "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden", mens 6 opfyldte samtlige målepunkter og fik vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".
  • Kategorien "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden" betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at den enkelte sygehusafdeling relativt let vil kunne rette op på de få forhold, som tilsynsbesøgene viste.