Plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser kan blive bedre til at dele viden

18-11-2019

Der er fortsat behov for, at der på landets plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser bliver fokuseret på medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation, herunder journalføringen, så viden bliver delt.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg i 2018 på landets plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser viser, at der bliver givet få påbud. Samtidig er langt de fleste af de behandlingssteder, der på baggrund af et stikprøvebaseret planlagt tilsynsbesøg får et påbud, gode til hurtigt at få rettet op og derved løfte patientsikkerheden.

De 124 tilsynsbesøg, styrelsen gennemførte i 2018, viser dog også, at der på en række behandlingssteder stadig er udfordringer med at leve op til kravene for den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering.

"På baggrund af vores tilsynsbesøg tegner der sig et positivt billede af patientsikkerheden på landets plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser. Der er dog stadig behov for, at der bliver sat fokus på især den sundhedsfaglige dokumentation. Her spiller god og fyldestgørende journalføring en væsentlig rolle, fordi det sikrer, at alle medarbejdere, der har med en patient at gøre, for eksempel ved, hvilke behov for pleje og medicin patienten har," siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerheden.

I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation er det også væsentligt, at de it-systemer, der står til rådighed, understøtter patientsikkerheden ved for eksempel at give mulighed for et hurtigt overblik over de nødvendige oplysninger om en patient.

Medicinhåndteringen giver udfordringer

Medicinhåndtering er et kendt risikoområde, og der sker hvert år alvorlige medicineringsfejl. Derfor havde det sundhedsfaglige tilsyn i 2018 også fokus på medicinering. Cirka halvdelen af plejecentrene, akutpladserne og de midlertidige pladser havde i større eller mindre grad udfordringer med at leve op til kravene for medicinhåndtering.

"Vores tilsynsbesøg på landets plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser har givet anledning til dialog og refleksion. Det kommer også til udtryk, når vi på et opfølgende tilsyn vender tilbage til behandlingsstederne. Her har vi i 2018 oplevet, at behandlingsstederne har sat yderligere fokus på medicinhåndteringen og derved bidraget til patienternes sikkerhed. Det er positivt, men der er stadig brug for et fokus på korrekt medicinhåndtering på plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser," siger Charlotte Hjort. 

Få mere viden om medicinhåndtering i guiden her.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2018 13 reaktive opfølgende tilsynsbesøg som opfølgning på et tidligere tilsynsbesøg, hvor behandlingsstedet havde fået et påbud. Ved samtlige af disse reaktive opfølgende tilsynsbesøg blev påbuddet ophævet, fordi der på behandlingsstedet var blevet arbejdet med at leve op målepunkterne for tilsynsbesøget. Det var derfor ikke nødvendigt at foretage flere reaktive opfølgende tilsynsbesøg.

Optikervirksomheder: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er organisatorisk, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingssteder.
  • Plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser betragtes som behandlingssteder på lige fod med eksempelvis hospitaler og lægeklinikker. Det betyder, at de skal leve op til sundhedsfaglige krav.
  • I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 124 tilsynsbesøg, hvoraf 96 var planlagte, stikprøvebaserede tilsynsbesøg og 28 reaktive tilsynsbesøg. 15 af de reaktive, opfølgende tilsyn med plejecentre, akutpladser og midlertidige pladser i 2018 skete på baggrund af bekymringshenvendelser eller indberetninger fra borgere, sundhedspersoner eller andre. 13 af de reaktive tilsynsbesøg var opfølgende tilsynsbesøg på tidligere tilsynsbesøg, der havde medført et påbud.