Medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation skal i fokus i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

15-11-2019

Det sundhedsfaglige tilsyn med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har vist, at der er plads til forbedring, når det kommer til medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.

På baggrund af det sundhedsfaglige tilsyn konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der hos landets hjemmepleje og hjemmesygepleje fortsat skal være fokus på medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation.

18 % af de planlagte, stikprøvebaserede tilsynsbesøg, som styrelsen i 2018 gennemførte i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, førte til et påbud. Påbuddene blev typisk givet, fordi der var udfordringer med at leve op til kravene for medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation.

Styrelsen gennemførte i alt 143 organisatoriske tilsynsbesøg med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Heraf var 112 planlagte stikprøvebaserede.

"Formålet med den sundhedsfaglige dokumentation er at dele viden, så alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver hos en patient, har de nødvendige informationer om patienten. For eksempel skal det af en patients journal fremgå, hvilken medicin der tidligere er givet, så man ikke risikerer at give en forkert dosis eller lave andre medicineringsfejl, der kan skade patienten,” siger Charlotte Hjort, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. “Vi så i 2018 i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, at den sundhedsfaglige dokumentation var meget ufuldstændig. Derfor er det noget, der skal sættes fokus på."

Hvis en kommunal hjemmesygepleje overleverer sundhedsfaglige opgaver til en privat leverandør af hjemmepleje, vil det typisk være den kommunale hjemmesygepleje, der har ansvaret for at overdrage en fyldestgørende sundhedsfaglig dokumentation. Det samarbejde skal der være fokus på at gøre bedre.

I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation er det også væsentligt, at de it-systemer, der står til rådighed, understøtter patientsikkerheden ved for eksempel at give mulighed for et hurtigt overblik over de nødvendige oplysninger om en patient.

Opmærksomhed på medicinhåndtering 

I 2018 havde mere end halvdelen af de hjemme- og hjemmesygeplejeenheder, der fik et planlagt stikprøvebaseret tilsynsbesøg, udfordringer med at leve op til kravene for medicinhåndtering og medicinopbevaring.

"Det er en kompleks opgave at arbejde med medicinhåndtering og medicinopbevaring hos ældre og ofte svækkede patienter, der typisk også får flere slags medicin. I hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er der tit mange medarbejdere involveret, og derfor stiller det store krav til arbejdsgangene, der skal gennemføres sikkert i alle led. På tilsynsbesøgene har vi generelt oplevet, at der er stor opmærksomhed på området, men alligevel har vi konstateret mange fejl med medicinering. Det er derfor stadig et område, der bør være fokus på," siger Charlotte Hjort.

Få mere viden om medicinhåndtering i guiden her.

Reaktive opfølgende tilsynsbesøg

Når et behandlingssted får et påbud, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed et reaktivt opfølgende tilsynsbesøg. Styrelsen foretager reaktive opfølgende tilsyn, indtil behandlingsstedet får vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden" eller "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". I 2018 foretog styrelsen 27 reaktive opfølgende tilsynsbesøg i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Nogle steder er der ikke rettet op ved første opfølgende besøg, og så er styrelsen nødt til at komme flere gange. Hvis det er gældende på flere institutioner i en kommune kan styrelsen indkalde kommunen til en dialog om, hvad der skal til for at få rettet generelt op på forholdene.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er organisatorisk, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingssteder.
  • Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen betragtes som behandlingssteder på lige fod med eksempelvis hospitaler og lægeklinikker. Det betyder, at de skal leve op til sundhedsfaglige krav.
  • I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 143 tilsynsbesøg, hvoraf 112 var planlagte, stikprøvebaserede tilsynsbesøg og 31 reaktive tilsynsbesøg. 4 af de reaktive, opfølgende tilsyn med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i 2018 skete på baggrund af bekymringshenvendelser eller indberetninger fra borgere, sundhedspersoner eller andre. 27 af de reaktive tilsynsbesøg var opfølgende tilsynsbesøg på tidligere tilsynsbesøg, der havde medført et påbud.