Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018

05-04-2019

Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018 viser, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er stabilt i forhold til 2017 med knap 200.000 rapporter. Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet. Kun 1,75 pct. kommer fra pårørende eller patienter. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på at gøre rapporteringssystemet let tilgængeligt for patienter og pårørende, samtidig med, at der er iværksat en informationskampagne.

Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet. Kun 1,75 pct. kommer fra pårørende eller patienter. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på at gøre rapporteringssystemet let tilgængeligt for patienter og pårørende, samtidig med, at der er iværksat en informationskampagne.

Værdifuld viden fra patienter og pårørende

Sammen med de fem regioner lancerede styrelsen en kampagne i efteråret 2018 for at gøre patienter og pårørende opmærksom på muligheden for at rapportere en utilsigtet hændelse. Samtidig blev selve rapporteringssystemet gjort mere simpelt, så det er lettere at rapportere en hændelse. Det er blevet gjort, fordi styrelsen vurderer, at pårørende og patienter kan bidrage med andre informationer, end sundhedspersonalet kan.

"Når vi ser på de utilsigtede hændelser, der rapporteres af patienter og pårørende, står det klart, at patienternes oplevelse af deres eget forløb kan bidrage med andre perspektiver end sundhedspersonernes. Det skyldes især at patienterne og deres pårørende oplever hele det samlede forløb, i modsætning til sundhedspersoner, der typisk er involveret i enkelte dele af et behandlingsforløb. Samtidig ved vi, at mange patienter lægger vægt på, at sundhedspersonalet lærer af deres fejl, så det samme ikke skal ske for den næste patient," siger Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vigtigt fundament for patientsikkerheden

De rapporterede utilsigtede hændelser udgør et fundament for patientsikkerheden, og rapporter fra både sundhedspersonale, patienter og pårørende er medvirkende til, at alle aspekter/vinkler bliver inddraget i de læringsindsatser, rapporteringssystemet giver ophav til på lokalt og nationalt niveau.

"Vi håber, at et styrket fokus på patientperspektivet vil give endnu bedre muligheder for at lære af utilsigtede hændelser og for at videreudvikle patientsikkerhedskulturen til glæde for både patienter, pårørende og sundhedspersoner," siger Anne-Marie Vangsted.

Fakta om rapporteringsordningen

  • Siden 1. januar 2004 har sundhedspersoner på offentlige sygehuse haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser.
  • Ordningen blev udvidet i september 2010 til også at omfatte praksissektoren, apotekersektoren, det præhospitale område og den kommunale sundhedssektor.
  • Patienter og pårørende har kunnet rapportere på frivillig basis siden 1. september 2011.
  • Rapporteringsordningen er fortrolig og ikke-sanktionerende. Det betyder bl.a., at viden om rapportøren kun må gives videre til få udvalgte personer, som arbejder med patientsikkerhed i den region, kommune eller lignende, hvor hændelsen er blevet rapporteret. Derefter bliver hændelserne anonymiseret, inden de afsluttes og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018