Sundhedspersoner med sygdom eller misbrug

Del sidens indhold med andre

En sundhedsperson kan få frataget sin autorisation, hvis vedkommende har et misbrug eller en sygdom, der gør, at den pågældende ikke længere kan varetage sit job forsvarligt. Det kan være et alkohol- eller stofmisbrug eller en sygdom som f.eks. demens.

Vurderer vi, at sundhedspersonen er uegnet til udøvelsen af sit hverv, kan vi fratage autorisationen øjeblikkeligt og midlertidigt, indskrænke virksomhedsområdet eller træffe en afgørelse med vilkår om, at sundhedspersonen i en nærmere fastsat periode overholder betingelser om behandling, kontrolforanstaltninger m.v. Vi kan endvidere give sundhedspersonen forbud mod helt eller delvis at udøve sin faglige virksomhed, mens vi oplyser en sag om autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.

Vi giver aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.

Sanktioner

Egnethedspåbud

Vi kan påbyde en sundhedsperson at medvirke til oplysning af sagen, hvis vi har begrundet mistanke om, at denne kan udgøre en fare for patienterne på grund af misbrug, sygdom eller en fysisk tilstand. Oplysningen af sagen skal tjene til at få af- eller bekræftet mistanken. Sagsoplysningen kan bestå af, at sundhedspersonen skal udlevere helbredsoplysninger, lade sig underkaste undersøgelser eller medvirke ved kontrolforanstaltninger.

Afgørelse med vilkår

Vi kan efter endt sagsoplysning træffe en afgørelse om, at sundhedspersonen skal overholde vilkår om fx bestemte kontrol- eller behandlingsforløb, og udveksling af helbredsoplysninger eller lignende. Afgørelsen kan træffes, hvis vi vurderer, at sundhedspersonen ikke vil udgøre en fare for patienterne på grund af egnethedsproblemer, hvis vilkårene overholdes. Det er også en forudsætning, at sundhedspersonen har vilje og evne til at overholde vilkårene. Dette har vi afklaret i oplysningsfasen. Afgørelsen træffes for en nærmere fastsat periode.

Midlertidig indskrænkning

Vi kan midlertidigt indskrænke en sundhedspersons virksomhedsområde, hvor der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på grund af en fysisk tilstand, sygdom eller misbrug.

Midlertidig autorisationsfratagelse

Vi kan midlertidigt fratage en sundhedsperson autorisationen, hvis vi vurderer, at der foreligger en begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på grund af en fysisk tilstand, sygdom eller misbrug.

Forbud

Vi kan give en sundhedsperson forbud mod helt eller delvist at udøve sin faglige virksomhed, mens vi oplyser en sag om autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. Forbuddet kan meddeles, hvis vi vurderer, at det af hensyn til patientsikkerhede er nødvendigt, at sundhedspersonen straks ophører med faglig virksomhed og hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden. Forbuddet gives for en nærmere angiven kortere periode, som dog kan forlænges.

Suspension

Endelig kan vi suspendere en sundhedspersons autorisation, hvis sundhedspersonen ophører med at udøve faglig virksomhed i Danmark fx på grund af sygdom, udrejse, pensionering el. lign., og hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen i forbindelse med genoptagelse af faglig virksomhed kan være til fare for patientsikkerheden.