Sundhedspersoner der ikke følger de faglige normer

Del sidens indhold med andre

Vi indleder en faglig sag mod en sundhedsperson, hvis vedkommende handler fagligt kritisabelt og dermed bringer sine patienter i fare. Det kan eksempelvis være en læge, som udskriver påfaldende store mængder afhængighedsskabende medicin eller bruger forældede behandlingsmetoder, der kan skade patienten.

En faglig sag kan medføre, at vi fratager sundhedspersonen autorisationen helt. Generelt gælder det, at vores reaktion skal være proportional i forhold til de faglige problemer, som sundhedspersonen har. Det betyder, at vi ikke må reagere mere omfattende end nødvendigt for at sikre patienternes sikkerhed. Dette er et grundlæggende retsprincip, og det betyder, at vi f.eks. kun fratager en sundhedspersons autorisation, hvis en mindre indgribende tilsynsforanstaltning ikke i tilstrækkelig grad kan sikre patienternes sikkerhed.

Vi giver aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.

Sanktioner

Skærpet tilsyn

Vi kan sætte en sundhedsperson under skærpet tilsyn, hvis der er mistanke om, at den pågældende vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter. Hvis man er under skærpet tilsyn, offentliggør vi personens navn og årsagen til, at personen er sat under skærpet tilsyn i autorisationsregistret.

Formålet med at sætte en sundhedsperson i skærpet tilsyn er at få vedkommende til at ændre den fagligt kritisable virksomhed. Det skærpede tilsyn varer sædvanligvis et år, men perioden kan blive forlænget. Under det skærpede tilsyn følger vi sundhedspersonens faglige virke, fx ved at indhente journaler eller udtalelser fra arbejdsgiveren.

Fagligt påbud

Vi kan kræve, at en sundhedsperson ændrer adfærd, hvis sundhedspersonen antages at være til fare for patientsikkerheden på grund af alvorlig eller gentagen kritisabel faglig adfærd. Vi vil i sådanne tilfælde meddele vedkommende et fagligt påbud.

Formålet med et påbud er at få sundhedspersonen til at ændre adfærd. Langt de fleste sundhedspersoner gør en indsats for følge påbuddet fx ved at opkvalificere sig inden for de områder, hvor de har problemer.

Et fagligt påbud kan indeholde retningslinjer for, hvordan den pågældende sundhedsperson skal udføre faglig virksomhed inden for et nærmere bestemt område. Med et fagligt påbud påbyder vi sundhedspersonen at rette op på en konstateret kritisabel faglig virksomhed. Under det faglige påbud følger vi sundhedspersonens faglige virke, fx ved at overvåge. Påbud kan ikke indebære begrænsninger i sundhedspersonens virksomhedsudøvelse.

Midlertidig indskrænkning

Vi kan midlertidigt indskrænke en sundhedspersons virksomhedsområde, hvor der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på et eller flere faglige områder på grund af alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Eksempler på begrænset autorisation:

  • En læge må ikke køre lægevagt.
  • En tandlæge skal afholde sig fra visse indgreb eller behandlingsmetoder.
  • En sundhedsperson må ikke behandle visse typer patienter f.eks. stofmisbrugere.
  • En sundhedsperson må ikke arbejde alene.
  • En sundhedsperson skal arbejde under supervision.

Supervision af sundhedspersoner

Vi kan træffe afgørelse om, at en læge eller tandlæge får indskrænket sin virksomhed og kun må arbejde under supervision. Det vil sige, at lægen eller tandlægen ikke må udføre læge-/tandlægefaglig virksomhed på egen hånd, men alene under en anden læges supervision. Lægen eller tandlægen kan også selv frivilligt fraskrive sig dele af sin virksomhed.

Formålet med supervisionen er, at vi dermed kan sikre, at den superviserede læge/tandlæge udfører sit faglige arbejde på betryggende vis, så fremtidige patienter ikke vil blive udsat for fare fx på grund af fejlagtig undersøgelse, diagnose eller behandling. Desuden er formålet at vi gennem supervisionsforløbet får afklaret, om den superviserede læge/tandlæges arbejde vil kunne leve op til et acceptabelt fagligt niveau.

Vi indgår i disse tilfælde en skriftlig aftale med den superviserende læge/tandlæge (supervisor), hvoraf det fremgår, hvordan supervisionsforløbet konkret skal forløbe, og hvilket ansvar og hvilke forpligtelser, supervisor påtager sig. Supervisor bliver gjort bekendt med baggrunden for supervisionsforløbet og påtager sig ansvaret for, at lægen/tandlægen bliver superviseret på en sådan måde, at vedkommende i sin virksomhed ikke udgør en risiko for patientsikkerheden. Supervisor er desuden forpligtet til at orientere os. Typisk vil orienteringen ske gennem evalueringsrapporter, hvis supervisionsforløbet ikke forløber tilfredsstillende.

Vi har generelt god erfaring med, at supervision fører til, at den superviserede læge/tandlæge kommer fagligt styrket ud af forløbet.

Midlertidig autorisationsfratagelse

Vi kan midlertidigt fratage en sundhedsperson autorisationen, hvis vi vurderer, at der foreligger en begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på grund af grov forsømmelighed ved udøvelse af hvervet. En permanent autorisationsfratagelse skal ske ved domstolene. Læs mere om fratagelse af autorisation.

Forbud

Vi kan give en sundhedsperson forbud mod helt eller delvist at udøve sin faglige virksomhed, mens vi oplyser en sag om autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. Forbuddet kan meddeles, hvis vi vurderer, at det af hensyn til patientsikkerhede er nødvendigt, at sundhedspersonen straks ophører med faglig virksomhed og hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden. Forbuddet gives for en nærmere angiven kortere periode, som dog kan forlænges.

Suspension

Endelig kan vi suspendere en sundhedspersons autorisation, hvis sundhedspersonen ophører med at udøve faglig virksomhed i Danmark fx på grund af sygdom, udrejse, pensionering el. lign., og hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen i forbindelse med genoptagelse af faglig virksomhed kan være til fare for patientsikkerheden.

Indskrænkning af ordinationsretten

Vi kan ordinationsindskrænke en sundhedsperson, hvis styrelsen finder, at den pågældende ordinerer afhængighedsskabende lægemidler på uforsvarlig måde. Vi kan fratage vedkommende retten til at ordinere alle eller enkelte grupper af disse lægemidler for en tidsbegrænset periode eller indtil videre. Hvis man er ordinationsindskrænket offentliggør vi dette i autorisationsregisteret.

En afgørelse om ordinationsindskrænkning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men lægen kan forlange styrelsens afgørelse indbragt for domstolene. Begæring om domstolsprøvelse skal fremsættes over for styrelsen inden 3 uger efter, at styrelsens afgørelse er meddelt den pågældende. Styrelsen vil herefter anlægge sag mod lægen i den borgerlige retsplejes former.

Læs mere om tilsyn med lægers og tandlægers ordinationer