Fratagelse af autorisation eller frivillig fraskrivelse

Del sidens indhold med andre

Formålet med autorisationsordningen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. En autorisation giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel.

I Autorisationsloven er det beskrevet, hvornår vi kan fratage en autorisation.

Som udgangspunkt kan en sundhedsperson miste sin autorisation på følgende måder:

  1. Hvis denne har et misbrug eller en sygdom, der gør, at denne kan være til fare for sine patienter. Det kan fx. være et alkohol- eller stofmisbrug eller en sygdom som fx demens.
  2. Hvis denne arbejder fagligt uforsvarligt. En læge kan fx sjuske, undlade at følge med udviklingen eller bruge utraditionelle arbejdsmetoder, der kan skade patienterne.
  3. Hvis denne er under tilsyn og undlader at svare på vores breve eller på anden vis nægter at samarbejde.
  4. Hvis denne overtræder et forbud, en suspension eller et påbud.
  5. Hvis denne gør sig skyldig i andre strafbare forhold. Det kan eksempelvis være sexkrænkende adfærd eller personfarlig kriminalitet. 
  6. Hvis fratagelsen er sket i et andet EU-land.

Vores afgørelser om autorisationsfratagelse er midlertidige. Mener vi, at fratagelsen skal gøres permanent, skal vi indenfor 2 år fra fratagelsestidspunktet anlægge en retssag om permanent fratagelse.

Frivillig autorisationsfraskrivelse

Det er også muligt for sundhedspersonen selv at fraskrive sig sin autorisation. Dette kan ske for en fastsat periode eller indtil videre. Hvis man fraskriver sig sin autorisation for at afværge et tilsyn, skal man være opmærksom på, at dette vil indgå i vores vurdering, hvis man senere anmoder om at få autorisationen tilbage. Fraskrivelsen sker via en blanket, som kan rekvireres hos os.

Generhvervelse af autorisation

Det er muligt at få sin autorisation igen efter en fratagelse, hvis de omstændigheder, som lå til grund for, at autorisationen blev frataget ikke længere er til stede.

Retssager om fratagelse af autorisation

Vi anlægger retssager om permanent fratagelse af autorisation. Retssagerne er civile, hvilket blandt andet vil sige, at sundhedspersonen selv skal hyre og betale for sin advokat. Vi skal også selv betale vores omkostninger.

Inden retssagen anlægges indhenter styrelsen en skriftlig erklæring fra Retslægerådet. Når erklæringen foreligger bliver sundhedspersonen opfordret til at udtale sig skriftligt eller afgive en mundtlig redegørelse i et møde hvori også Retslægerådet deltager.