Målepunkter for COVID-19 testcentre 2021

Del sidens indhold med andre

Behandlingsstedets organisering

1: Interview om private behandlingssteders virksomhedsansvarlige læge

2: Interview om organisering, ansvars- og kompetenceforhold

Den tilsynsførende interviewer ledelsen om behandlingsstedets organisering herunder ansvars- og
kompetenceforhold.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at organiseringen understøtter behandlingsstedets sundhedsfaglige opgaver
 • at personalet har de nødvendige kompetencer til at varetage behandlingsstedets sundhedsfaglige opgaver
 • at der er retningslinjer/instrukser for ansvars- og kompetenceforhold for de forskellige personalegrupper, herunder for vikarer og studerende.

Referencer:

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Sundhedsloven om driftsherrens ansvar for forsvarlig organisering (§ 3a), LBK nr. 210 af 27. januar 2022

3: Interview om instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personale om behandlingsstedets instruktion af og tilsyn med
personale, der fungerer som medhjælp (udfører delegeret forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at der er taget stilling til brugen af konkrete delegationer og rammedelegationer
 • at der er instruks for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed
 • at personale, der fungerer som medhjælp, instrueres i at varetage de delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver
 • at der føres tilsyn med personale, der udfører delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver.

Ved interview af personale skal det fremgå:

 • at personalet er instrueret i varetagelsen af delegerede opgaver
 • at eventuelle rammedelegationer er tydelige og anvendes i udførelsen af det daglige arbejde
 • at personalet kan sige fra overfor opgaver, som de ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Referencer:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

4: Gennemgang af instrukser for rammedelegation (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Den tilsynsførende gennemgår behandlingsstedets instrukser for rammedelegation(er) for forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed.

Ved gennemgang af instrukserne skal det fremgå:

 • at instrukserne er tilpasset personalets kompetencer, herunder beskriver hvilke faggrupper der kan anvende rammedelegationen
 • at rækkevidden og omfanget af rammedelegationer til behandling af en defineret patientgruppeer beskrevet.

Referencer:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt
sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

5: Interview om korrekt identifikation af patienter og sikring mod forvekslinger

Den tilsynsførende interviewer personale om behandlingsstedets praksis for korrekt identifikation af patienter og sikring mod forvekslinger.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at behandlingsstedet har en instruks for korrekt identifikation (navn og CPR nummer).

Ved interview af personale skal det fremgå:

 • at korrekt identifikation forud for behandling foretages både for habile og inhabile patienter
 • at personalet ved, hvornår identifikation skal foretages
 • at personalet anvender korrekt sikring mod forveksling.

Referencer:

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, VEJ nr. 9808 af 13. december 2013

Journalføring

6: Interview om journalføring

Den tilsynsførende interviewer ledelse og personale om behandlingsstedets procedure og praksis for
journalføring.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at der er procedurer for personalets opgaver og ansvar i forbindelse med journalføring
 • at der er procedurer for, hvor i journalen optegnelser skal føres
 • at der er procedurer for, hvordan man retter i journalen
 • at der er procedurer for personalets læse- og skriveadgang til journalen
 • at der er procedurer for, hvordan personalet skal tilgå oplysninger om patienter i tilfælde af
  nedbrud af den elektroniske patientjournal, samt hvorledes der skal journalføres i situationen og
  hvordan det indføres i journalen efterfølgende.

Ved interview af personale skal det fremgå:

 • at personalet journalfører i henhold til behandlingsstedets procedure
 • at personalet ved, hvordan de skal forholde sig ved behov for rettelser i journalen
 • at personalet ved, hvordan de skal tilgå oplysninger om patienter i tilfælde af nedbrud af den
  elektroniske patientjournal, og hvorledes de skal journalføre i situationen og hvordan det indføres i
  journalen efterfølgende.

Referencer:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Overgange i patientforløb

7: Interview om anmeldepligt af konstateret COVID-19 eller COVID-19 antistoffer

Den tilsynsførende interviewer ledelsen om behandlingsstedets anmeldepligt til Statens Serum Institut af
konstateret COVID-19 eller COVID-19-antistoffer.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at ledelsen sikrer, at det laboratorium, der konstaterer COVID-19 eller antistoffer herimod i
  prøvematerialet, anmelder resultatet til Statens Serum Institut.

Referencer:

Bekendtgørelse om anmeldelse af positive resultater af test for coronavirussygdom (COVID-19) foretaget
af kommunalbestyrelsen og private behandlingssteder samt selvstændige virksomheder med henblik på
smitteopsporing og kompensation, BEK nr. 177 af 4. februar 2021

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19, BEK nr. 637 af 13. april 2021

8: Gennemgang af instruks for håndtering af parakliniske undersøgelser

Den tilsynsførende gennemgår behandlingsstedets procedure/instruks for håndtering af parakliniske
undersøgelser.

Ved gennemgang af proceduren/instruksen skal det fremgå:

 • hvordan parakliniske undersøgelser mærkes

Referencer:

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser, VEJ nr. 9207 af 31. maj 2011

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

9: Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser

Den tilsynsførende interviewer personale, der håndterer parakliniske undersøgelser, om
behandlingsstedets praksis ved håndteringen.

Ved interview af personale skal det fremgå:

 • at de parakliniske undersøgelser mærkes korrekt

Referencer:

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser, VEJ nr. 9207 af 9. juni 2011

Faglige fokuspunkter

10: Interview om vejledning om testresultat

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personale om behandlingsstedets procedure vejledning om testresultatet.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at behandlingsstedet har en procedure for, at der gives vejledning om, hvordan patienten skal få resultatet af testen, herunder forholde sig, hvis testen er positiv eller inkonklusiv, samt hvordan patienten skal forholde sig, hvis det senere oplyses, at svaret er forkert.

Ved interview af personale skal det fremgå

 • at patienter informeres om eventuelle bivirkninger af testen og hvordan patienten skal få resultatet af testen, herunder forholde sig, hvis testen er positiv eller inkonklusiv, samt hvordan patienten skal forholde sig, hvis det senere oplyses, at svaret er forkert.

Referencer:

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17 vedr. Omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser, VEJ nr. 9207 af 9. juni 2011

Hygiejne

11: Gennemgang af instruks om infektionshygiejne

Den tilsynsførende gennemgår behandlingsstedets instrukser for infektionshygiejne.

Ved gennemgang af instrukserne skal det fremgå:

 • at behandlingsstedets organisering omkring infektionshygiejniske problemstillinger er beskrevet,
  herunder
  • forebyggelse af smittespredning af infektioner
 • at der er fastlagt procedurer for
  • håndhygiejne
  • anvendelse af værnemidler
  • anvendelse af arbejdsdragt eller anvendelse af privat tøj.

Referencer:

Forebyggelsespakke – hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2018

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, Statens Serum Institut 2017

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Statens Serum Institut 2018

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, Sundhedsstyrelsen 2011

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19 podeklinikker, mobile og stationære testcentre, Statens Serum Institut 2021

12: Interview om infektionshygiejne

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personalet for at vurdere behandlingsstedets praksis for forebyggelse af infektioner og spredning af disse.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at personalet er instrueret i behandlingsstedets instrukser for infektionshygiejne
 • at personalet er instrueret i at søge vejledning i forbindelse med håndtering af patienter med smitsom sygdom og udbrud af infektioner, der ikke er beskrevet i behandlingsstedets lokale instrukser.

Ved interview af personalet skal det fremgå:

 • at personalet kender og anvender behandlingsstedets instruks for infektionshygiejne i udførelsen af det daglige arbejde og kan redegøre for:
  • hvor og hvornår der skal gennemføres korrekt håndhygiejne
  • hvor og hvornår der skal anvendes værnemidler
  • krav til korte ærmer og vask af arbejdsdragt - også for behandlingssteder, hvor personalet anvender eget tøj som arbejdsdragt
 • at personalet ved, hvor de skal søge vejledning, hvis de skal håndtere patienter med smitsom sygdom og udbrud af infektioner, der ikke er beskrevet i behandlingsstedets lokale instrukser.

Referencer:

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, Statens Serum Institut 2017

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Statens Serum Institut 2018

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, Sundhedsstyrelsen 2011

Forebyggelsespakke – hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2018

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19 podeklinikker, mobile og stationære testcentre, Statens Serum Institut 2021

13: Observation af teststedes indretning i forhold til infektionshygiejne

Den tilsynsførende observerer teststedets indretning i forhold til infektionshygiejne.

Ved observationerne lægges vægt på:

 • at inventar, IT-udstyr, opbevaringsfaciliteter osv. skal være rengøringsvenligt og kunne tåle desinfektion
 • at prøvetagningsudstyr m.m. sikres ved at anvende tætte bokse/beholdere til opbevaring og ved at begrænse lagerbeholdning, hvis testning foregår i telt
 • at indretningen på en hensigtsmæssig måde styrer borgeres og personales adfærd med hensyn til afstand og kontaktflader
 • at der er mulighed for at personalet kan vaske hænder

Referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om generelle forholdsregler i Sundhedssektoren. Statens Serum Institut, 2017.

Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren, bilag 1.

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19 podeklinikker, mobile og stationære testcentre, Statens Serum Institut 2021.

Øvrige fund

14: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici