Hvilke refleksionspunkter anvendes ved tilsyn med almen praksis?

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som Styrelsen for Patientsikkerhed håber kan bidrage til læring og til at afdække problemstillinger, forhindringer, forslag til løsninger eller andre forhold, som kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Behandlingsstedets organisering

1: Interview om samarbejde med hjemmepleje, plejehjem og bosteder

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne og andet relevant personale om, hvordan samarbejdet med hjemmeplejen, plejehjem og bosteder fungerer.

 • Hvilke forhold fylder særligt meget i forhold til jeres samarbejde? For dig som læge? For dine medarbejdere?
 • Er der andre forhold, som måske ikke fylder så meget i hverdagen, men som I mener, kan have betydning for patientsikkerheden?
 • Kan I få øje på problemer i forhold til samarbejdet, hvis I prøver at sætte jer i de andre samarbejdsparters sted?
 • Har der været eksempler på problemer i samarbejdet?
 • Er I informeret om, hvad der arbejdes med i det kommunale lægelige udvalg?

2: Interview om samarbejde med sygehuse og speciallæger

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne og andet relevant personale om, hvordan samarbejdet med sygehusene og de praktiserende speciallæger fungerer.

 • Oplever du ofte at henvisninger bliver afvist og i så fald, ved du hvorfor?
 • Synes du, der er problemer med ventetiden i forhold til dine henvisninger?
 • Hvis du ønsker at kontakte en afdeling vedrørende en konkret patient, er det så en reel mulighed
 • Har der været eksempler på problemer i samarbejdet?

Sker det ofte at patienterne henvises til jer for at få fornyet recepter til medicin, andre er ansvarlige for, herunder også til afhængighedsskabende medicin?

Medicinhåndtering

3: Antipsykotika til patienter med demens

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om håndteringen af patienter med demens, der behandles med antipsykotisk medicin:
 • Hvilke overvejelser gør I jer om brug af antipsykotisk medicin til patienter med demens?
 • Har I erfaring med patienter med demens, der udskrives fra sygehus med ordinationer på antipsykotisk medicin? Hvis ja, hvordan håndterer I så udtrapning og seponering af den antipsykotiske medicin?
 • Hvordan oplever I evt. samarbejde med plejehjem m.v. om patienter med demens, hvor behandling med antipsykotisk medicin er på tale? 

4: Interview om dosisdispenseret medicin

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om deres overvejelser om dosisdispenseret medicin.
 • Når en patient modtager hjælp til medicinadministration, hvilke overvejelser gør I jer så om, hvorvidt patienten skal have dosispakket medicin fra apotek eller doseringsæsker pakket af fx hjemmesygeplejen?   

Patienters retstilling

5: Interview vedrørende informeret samtykke til behandling

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om, hvilke overvejelser de gør sig og om deres procedure for at sikre, at patienten har fået information om eventuel risiko for komplikationer mv. og har givet samtykke til behandlingen.

Herunder:

 • mængden af information i forhold til informationens væsentlighed
 • hvordan patienterne forstår den givne information
 • journalføringen.

6: Interview om livsforlængende behandling og genoplivning

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om deres overvejelser i forbindelse med stillingtagen til livsforlængende behandling.

 • Er du/I i tvivl om retningslinjerne for, hvornår genoplivning kan fravælges i tilfælde af dødsfald?
 • Har lægehuset en rutine for, hvornår og hvordan samtalen om den sidste tid skal varetages?
 • Oplever I problemer i forhold til plejehjems- og hjemmeplejepersonales forventninger til jer?
 • Har I mange akutte henvendelser fra plejehjem eller hjemmepleje om, hvorvidt der skal foretages genoplivning?
 • Hvordan journalføres et fravalg af genoplivning, så det nemt kan genfindes i en akut situation?
 • Benytter I muligheden for at slå op i livs- og behandlingstestamenter via FMK?