Hvilke refleksionspunkter anvendes ved tilsyn med almen praksis?

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som Styrelsen for Patientsikkerhed håber kan bidrage til læring og til at afdække problemstillinger, forhindringer, forslag til løsninger eller andre forhold, som kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Organisatoriske forhold

1: Opdatering af regler og faglige anbefalinger

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om, hvordan de holder sig ajourført med ændringer i lovgivning og andre regler og retningslinjer, herunder faglige anbefalinger.

 • Hvordan holder I jer opdateret? Hvor finder I informationen?
 • Hvilke problemer oplever I i forhold til det holde sig tilstrækkeligt opdateret?
 • Hvordan orienterer I eventuelle medarbejdere?
 

2: Interview om samarbejde med hjemmepleje, plejehjem og bosteder

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne og andet relevant personale om, hvordan samarbejdet med hjemmeplejen, plejehjem og bosteder fungerer.

 • Hvilke forhold fylder særligt meget i forhold til jeres samarbejde? For dig som læge? For dine medarbejdere?
 • Er der andre forhold, som måske ikke fylder så meget i hverdagen, men som I mener, kan have betydning for patientsikkerheden?
 • Kan I få øje på problemer i forhold til samarbejdet, hvis I prøver at sætte jer i de andre samarbejdsparters sted?
 • Har der været eksempler på problemer i samarbejdet?
 • Er I informeret om, hvad der arbejdes med i det kommunale lægelige udvalg?
 

3: Interview om POCT (Point of Care Testing)

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne og andre relevante medarbejdere om POCT-udstyr. Ved POCT forstås i denne sammenhæng udstyr bestemt til gennemførelse af analyser på prøvemateriale udtaget fra patienten.

Tilsynsførende interviewer om følgende:

 • beslutning vedrørende indkøb og valg af POCT-udstyr
 • oplæring og anvendelse af POCT-udstyr, herunder beslutning om, hvilke personalegrupper der udfører analyserne
 • løbende kvalitetssikring og vedligeholdelse af udstyret
 • opbevaring af reagenser i henhold til producentens anvisning
 • sporbarhed af, hvem der har udført analysen, og hvordan resultatet journaliseres.
 

4 Interview om epikriser

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om epikriser.

 • Oplever I problemer i forbindelse med modtagelse af epikriser fra sygehuse, fra speciallægepraksis eller fra vagtlæger?
  • Er der problemer med at få den tilsendt?
  • Er der problemer med indholdet, herunder med formen?
  • Giver det mening, at epikriser har farvemarkering?
  • Hvad gør I, når I har ferie?

5: Interview om kvalitetsforbedringer

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne og relevante medarbejdere om, hvordan de forbedrer og vedligeholder kvaliteten af deres arbejde.

 • Hvad gør I for at sikre, at jeres ydelser har den kvalitet, I selv ville forvente som patient eller pårørende?
 • Anvender I systematiske metoder til læring, fx opfølgning på UTH, konferencer eller undervisning af medarbejdere?
 • Oplever I problemer i forbindelse med muligheden for at udføre jeres sundhedsfaglige opgaver optimalt?

Medicin

6: Risikosituationslægemidler

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om, hvordan de håndterer patienter, der får risikosituationslægemidler, fx antidiabetika, antikoagulantia, methotrexat, opioider, digoxin.

 • Hvad gør I for at sikre dig/jer, at patienten eller medhjælpen har forstået, hvordan de skal tage medicinen?
 • Hvordan følger I op på, hvordan patienten tager medicinen?
 • Hvordan følger I op på virkning og eventuelle bivirkninger?

7: Interview om faglig opdatering om vaccinationer

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om den faglige opdatering i forhold til anbefalinger om vaccinationer.

 • Hvordan arbejder I med at holde jer fagligt opdateret i forhold til de nyeste anbefalinger vedrørende rejsevacciner?
 • Hvordan arbejder du/I med at holde jer fagligt opdateret i forhold til de nyeste anbefalinger vedrørende børnevacciner?

8: Interview om brug af dosisdispenseret medicin

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om deres brug af mulighederne for at dosisdispensere medicin.

 • Bruger I dosisdispenseret medicin? I så fald hvornår?
 • Oplever I problemer i forbindelse med brugen af dosisdispenseret medicin? I så fald hvilke?

Patientrettigheder

9 Interview vedrørende informeret samtykke til behandling

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om, hvilke overvejelser de gør sig og om deres procedure for at sikre, at patienten har fået information om eventuel risiko for komplikationer mv. og har givet samtykke til behandlingen.

Herunder:

 • mængden af information i forhold til informationens væsentlighed
 • hvordan patienterne forstår den givne information
 • journalføringen.

10 Interview om livsforlængende behandling

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne om deres overvejelser i forbindelse med stillingtagen til livsforlængende behandling.

 • Hvordan håndterer I det, hvis I bliver kontaktet af plejehjem eller hjemmepleje med henblik på genoplivning ved hjertestop?
 • Hvordan håndterer I situationer, hvor I bliver bedt om at tage stilling til behandling af fx infektioner hos svage, svært demente borgere?
 • Oplever I problemer i forhold til plejehjems- og hjemmeplejepersonales forventninger til jer?
 • Har I mange akutte henvendelser fra plejehjem eller hjemmepleje om, hvorvidt der skal foretages genoplivning?
 • I hvilke situationer slår I op i livs- og behandlingstestamenter?