Hvilke målepunkter anvendes ved tilsynet og hvad ser styrelsen specifikt på?

Del sidens indhold med andre

Målepunktssættet for almen praksis består af 3 målepunkter, idet en stor del af tilsynet vil bestå af en drøftelse af refleksionspunkter.

Behandlingsstedets organisering

Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed)

Den tilsynsførende interviewer ledelse og medarbejdere om behandlingsstedets instruktion af og tilsyn med personale, der fungerer som medhjælp (udfører delegeret forbeholdt virksomhed).

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:

 • at der er taget stilling til brugen af konkret delegation og rammedelegationer på behandlingsstedet
 • at personale, der fungerer som medhjælp, instrueres i at varetage de delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver, som varetages på behandlingsstedet
 • at der føres tilsyn med personale, der udfører delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver.

Ved interview af medarbejdere skal det fremgå:

 • at medarbejderne er instrueret i varetagelsen af delegerede opgaver
 • at eventuelle rammedelegationer er tydelige og følges i det daglige arbejde
 • at medarbejderne kan sige fra overfor opgaver, som de ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

2: Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser

Den tilsynsførende interviewer lægen/lægerne og medarbejdere, der håndterer parakliniske undersøgelser på behandlingsstedet om procedurerne for håndtering af undersøgelserne.

Ved interview skal det fremgå:

 • at det sikres, at prøven er mærket korrekt
 • at der følges op på, at der kommer svar på alle ordinerede undersøgelser
 • at patienten informeres rettidigt om afvigende svar, når de har væsentlig betydning for udredning eller behandling af patienten
 • at ordination, evt. rykker, undersøgelsesresultat og information af patienten journalføres.

Referencer

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser, VEJ nr. 9207 af 9. juni 2011

Medicin

3: Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler

Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler med henblik på at vurdere behandling med afhængighedsskabende lægemidler i konkrete stikprøver.

Ved gennemgangen skal det fremgå:

 • at der er lagt en plan for behandlingen herunder en tidshorisont for revurdering af behandlingen
 • at behandling med opioider er med langtidsvirkende opioider. Eventuel behandling med korttidsvirkende opioider skal være begrundet.
 • at det fremgår, hvem der har behandlingsansvaret, såfremt den pågældende læge ikke selv har det
 • at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, er sket ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg
 • at der er taget stilling til eventuelt forbud mod kørsel og betjening af maskiner under behandlingen.

Referencer

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9523 af 19. juni 2019

Vejledning om helbredskrav til kørekort, VEJ 9693 af 31. juli 2017

Øvrige

4: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici