Målepunkter tandklinikker

Del sidens indhold med andre

Alle tilsyn vil indeholde elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale.

Nedenfor finder du en gennemgang af målepunkterne for tilsyn på tandklinikker i 2023. Målepunkterne kan også downloades som PDF for både 2022 og 2023. 

Behandlingsstedets organisering

1: Interview om instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personale om behandlingsstedets instruktion af og tilsyn med personale, der fungerer som medhjælp (udfører delegeret forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Ved interview af ledelsen skal det fremgå, at:

 • der er taget stilling til brugen af delegationer
 • der er instruks for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed
 • personale, der fungerer som medhjælp, instrueres i at varetage de delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver
 • der føres tilsyn med personale, der udfører delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver.

Ved interview af personale skal det fremgå, at:

 • personalet er instrueret i varetagelsen af delegerede opgaver
 • eventuelle delegationer er tydelige og anvendes i udførelsen af det daglige arbejde
 • personalet kan sige fra overfor opgaver, som de ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

2: Gennemgang af instrukser for delegation (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Den tilsynsførende gennemgår behandlingsstedets instrukser for delegation(er) for forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

Ved gennemgang af instrukserne skal det fremgå, at:

 • instrukserne er tilpasset personalets kompetencer, herunder beskriver hvilke faggrupper der kan anvende delegationen
 • rækkevidden og omfanget af delegationer til behandling er beskrevet
 • instruksen opfylder de øvrige formelle krav til instrukser.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Faglige fokuspunkter

3: Interview vedrørende medicinsk anamnese

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og evt. relevant personale for at vurdere behandlingsstedets praksis for at optage en dagsaktuel medicinsk anamnese før hvert invasivt indgreb (indgreb med penetration eller kontakt til underliggende væv, fx blodbanen, dog med undtagelse af invasive indgreb i tændernes hårdtvæv).

Ved interviewet skal det fremgå, at der:

 • optages en dagsaktuel medicinsk anamnese før hvert invasivt indgreb
 • eksisterende medicinsk anamnese er opdateret på dagen for hvert invasivt indgreb

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Vejledning om journalføring på det tandfaglige område, VEJ nr. 9525 af 1. juli 2021

4: Journalgennemgang vedrørende medicinsk anamnese

Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler for at vurdere behandlingsstedets praksis for at journalføre en dagsaktuel medicinsk anamnese før hvert invasivt indgreb (indgreb med penetration eller kontakt til underliggende væv, fx blodbanen, dog med undtagelse af invasive indgreb i tændernes hårdtvæv).

Ved journalgennemgangen skal det fremgå, at:

 • der er journalført en dagsaktuel medicinsk anamnese før hvert invasivt indgreb
 • eksisterende medicinsk anamnese er opdateret på dagen for hvert invasivt indgreb

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Vejledning om journalføring på det tandfaglige område, VEJ nr. 9525 af 1. juli 2021

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

5: Interview vedrørende ordination af antibiotika

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og evt. relevant personale for at vurdere behandlingsstedets praksis for ordination af antibiotika. 

Ved interviewet skal det fremgå, at:

 • indikation for ordination af antibiotika følger retningslinjer for anvendelse af antibiotika på tandklinikker
 • der anvendes penicillin V i kombination med metronidazol ved behandling af odontogene abscesser hos patienter, hvis almentilstand er påvirket af infektionen, hvis sygdomsudbredelsen er stor eller hvis der er risiko for spredning af infektionen
 • penicillin V i kombination med metronidazol erstattes med clindamycin i tilfælde af penicillinallergi
 • der lægges en sundhedsfaglig begrundelse for fravigelse fra retningslinjerne og at denne journalføres.

Referencer

Vejledning om ordination af antibiotika, VEJ nr. 10126 af 15. november 2012

Brug af antibiotika ved tandlægebehandling - National klinisk retningslinje, Sundhedsstyrelsen 2019

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

6: Journalgennemgang vedrørende ordination af antibiotika

Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler for at vurdere behandlingsstedets praksis for at journalføre ordination af antibiotika. 

Ved journalgennemgangen skal det fremgå, at:

 • indikation for ordination af antibiotika følger retningslinjer for anvendelse af antibiotika på tandklinikker
 • der anvendes penicillin V i kombination med metronidazol ved behandling af odontogene abscesser hos patienter, hvis almentilstand er påvirket af infektionen, hvis sygdomsudbredelsen er stor eller hvis der er risiko for spredning af infektionen
 • penicillin V i kombination med metronidazol erstattes med clindamycin i tilfælde af penicillinallergi
 • der lægges en sundhedsfaglig begrundelse for fravigelse fra retningslinjerne.

Referencer

Vejledning om ordination af antibiotika, VEJ nr. 10126 af 15. november 2012

Brug af antibiotika ved tandlægebehandling - National klinisk retningslinje, Sundhedsstyrelsen 2019

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

7: Journalgennemgang vedrørende røntgenoptagelser

Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler for at vurdere behandlingsstedets praksis for journalføring af røntgenoptagelser.

Ved journalgennemgang skal det fremgå, at der er:

 • journalført indikation for røntgenoptagelser
 • journalført beskrivelse af røntgenoptagelserne.

Referencer

Vejledning om journalføring på det tandfaglige område, VEJ nr. 9525 af 1. juli 2021

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

 

Medicinhåndtering

8: Interview og gennemgang af medicin- og materialehåndtering herunder akutberedskab

Den tilsynsførende gennemgår medicin- og materialebeholdningen samt interviewer relevant personale med henblik på at vurdere behandlingsstedets medicin- og materialehåndtering herunder akutberedskab.

Ved interview og gennemgang af medicin- og materialebeholdningen skal det fremgå, at:

 • medicin opbevares i aflåste skabe
 • medicin og materialer opbevares efter producentens anvisning
 • holdbarhedsdatoen på medicin og materialer ikke er overskredet
 • der er skrevet anbrudsdato på medicin og materialer, der har begrænset holdbarhed efter åbning
 • medicin og materialer, der opbevares uden for original emballage, kan identificeres, og hvis relevant, at de er mærket med holdbarhedsdato
 • der foreligger adrenalin, samt at personalet er bekendt med placering og indikation for anvendelse af adrenalin
 • der ved anvendelse af sedativer foreligger alderssvarende genoplivningsudstyr på klinikken, samt at personalet har viden om, hvor genoplivningsudstyret er placeret på klinikken, og hvordan og hvornår det anvendes.

Referencer

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, BEK nr. 776 af 01. juni 2022

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling. VEJ nr. 9310 af 26. juni 2013

Patientens retsstilling

9: Journalgennemgang af informeret samtykke til behandling

Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personale om behandlingsstedets procedure for at indhente et informeret samtykke til behandling.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå, at:

 • behandlingsstedet har en procedure for, at der informeres om helbredstilstand og behandlingsmuligheder, og at der indhentes samtykke forud for iværksættelse af behandling, herunder til behandling af både habile og inhabile patienter samt for børn og unge.

Ved interview af personale skal det fremgå, at:

 • patienter informeres om helbredstilstand og behandlingsmuligheder, og at der indhentes samtykke forud for iværksættelse af behandling, herunder til behandling af både habile og inhabile patienter samt for børn og unge.

Referencer:

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. , BEK nr. 359 af 4. april 2019

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 16. september 1998

Bekendtgørelse af sundhedsloven (Kapitel 5), LBK nr. 248 af 8. marts 2023

10: Journalgennemgang af informeret samtykke til behandling

Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler for at vurdere behandlingsstedets praksis for at journalføre patientens informeret samtykke til behandling.

Ved journalgennemgang skal det fremgå, at:

 • der er informeret om helbredstilstand og behandlingsmuligheder og indhentet samtykke forud for iværksættelse af behandling, herunder til behandling af både habile og inhabile patienter samt for børn og unge under 18 år.

Referencer:

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. , BEK nr. 359 af 4. april 2019

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 16. september 1998

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Bekendtgørelse af sundhedsloven (Kapitel 5), LBK nr. 248 af 8. marts 2023

Vejledning om journalføring på det tandfaglige område, VEJ nr. 9525 af 1. juli 2021 

Hygiejne

11: Interview og gennemgang af dokumentation for kontrol af autoklave

Den tilsynsførende gennemgår dokumentation og interviewer den klinikansvarlige samt evt. relevant personale med henblik på at vurdere behandlingstedets kontrol af alle klinikkens autoklaver.

Ved interview skal det fremgå, at:

 • temperatur, tryk og tid registreres ved hver kørsel på display, skærm eller udskrift
 • der dagligt anvendes multivariable kemiske indikatorer til kontrol af parametre som temperatur, tid, tryk, luftuddrivning og damppenetration og at der foreligger dokumentation herpå.
 • der efter 200-400 kørsler eller mindst hver tredje måned bliver anvendt biologiske indikatorer til kontrol af alle klinikkens autoklaver, og at der foreligger dokumentation herpå
 • der efter reparation og driftsstop bliver anvendt biologiske indikatorer til kontrol af alle klinikkens autoklaver, og at der foreligger dokumentation herpå
 • der er skriftlig retningslinje for kontrol af klinikkens autoklaver.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker, Statens Serum Institut 2019

12: Interview og observation vedrørende sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug

Den tilsynsførende gennemgår et udsnit af behandlingsstedets sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug, og interviewer den klinikansvarlige samt evt. relevant personale med henblik på at vurdere behandlingsstedets procedurer for håndtering og opbevaring af sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug.

Ved interview og gennemgang af de sterile pakninger skal det fremgå, at:

 • instrumenter, der under brug penetrerer til underliggende væv med undtagelse af penetration i tændernes hårdtvæv, er pakket sterilt
 • at de sterile pakninger er ubeskadiget og uden fugt
 • der er procedure for at påføre sterilisationsdato på de sterile pakninger
 • holdbarhedsdatoen på de sterile pakninger ikke er overskredet
 • der er skriftlige retningslinjer for emballering, sterilisation og opbevaring af instrumenter, og at disse er implementeret på klinikken.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker, Statens Serum Institut 2019

13: Interview og observation vedrørende vandkvalitetsprøver af unitvand

Den tilsynsførende gennemgår dokumentation og interviewer den klinikansvarlige samt evt. relevant personale med henblik på at vurdere behandlingsstedets procedure for kontrol af vandkvaliteten på alle klinikkens units. 

Ved interview og gennemgang af dokumentation for kontrol af vandkvaliteten på alle klinikkens units skal det fremgå, at:

 • der bliver foretaget årlig kontrol af vandkvaliteten på alle units i henhold til gældende krav
 • personalet ved hvordan de skal forholde sig, hvis resultatet af vandkvalitetstesten ikke overholder gældende krav.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker, Statens Serum Institut 2019

14: Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken

Den tilsynsførende interviewer den klinikansvarlige og evt. relevant personale om behandlingsstedets procedure for daglig rengøring af klinikken.

Ved interview af den klinikansvarlige skal det fremgå, at:

 • procedurerne for den daglige rengøring af klinikken efterlever gældende krav
 • der er skriftlige retningslinjer for daglig rengøring af klinikken – uanset om rengøringen udføres af klinikpersonalet eller ekstern leverandør.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker, Statens Serum Institut 2019

Øvrige fund

15: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici