Godt at vide for kliniske tandteknikere

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn på det kliniske tandteknikerområde. I den forbindelse svarer vi ofte på spørgsmål om de emner, vi kommer ind på under tilsynene. Nedenfor kan du finde svar på nogle af de hyppigt stillede spørgsmål fra kliniske tandteknikere.

Delegation af forbeholdt virksomhed

Hvad betyder delegation?

Der er tale om delegation, når en autoriseret sundhedsperson med et forbeholdt virksomhedsområde bruger en medhjælp til at udføre sundhedsfaglig virksomhed, der ligger inden for den autoriserede sundhedspersons forbeholdte virksomhedsområde.

Delegation af forbeholdt virksomhed kræver:

  • at den person (medhjælp), opgaven skal delegeres til, udvælges med omhu og samvittighedsfuldhed udformning af en skriftlig instruks
  • oplæring af medhjælp i den delegerede opgave
  • løbende kontrol tilsyn med udførelsen af opgaven.

Læs mere om delegation af forbeholdt virksomhed i vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

Læs hvad der er værd at vide om delegation af forbeholdt virksomhed i tandklinikker

Hvordan skal en instruks for delegeret forbeholdt virksomhed se ud?

Der skal være skriftlige instrukser for delegeret forbeholdt virksomhed. Den skriftlige instruks skal gøre det muligt for medhjælpen at udføre den delegerede forbeholdte virksomhed patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Instruksen skal være entydig og relevant for den, der skal udføre opgaven, og den skal som minimum indeholde:

  • en entydig og relevant beskrivelse af opgaven
  • en præcisering af, hvem den er rettet mod
  • dato for ikrafttrædelse
  • dato for seneste ajourføring
  • information om, hvem instruksen er udarbejdet af og hvem der er ansvarlig for delegationen.

Hvor detaljeret instruksen skal være, afhænger af, hvor stor en risiko for patientsikkerheden der er forbundet med den sundhedsfaglige virksomhed, instruksen handler om.

Læs mere i vejledningen om udfærdigelse af instrukser på retsinformation.dk

Samarbejde med tandlægen

Hvad skal jeg være opmærksom på i samarbejdet med tandlægen?

Det anbefales, at der foreligger en henvisning og tilbagehenvisning på skrift med tegning af stel/støtter. Man kan scanne henvisning og sende denne på mail til tandlægen.

Accept af behandlingsplanen fra tandlægen kan modtages pr. mail og derefter journalføres. Simple behandlingsplaner kan modtages pr. telefon og efterfølgende journalføres.

Hvis man anvender mail, skal det foregå sikkert, jf. Datatilsynets vejledning for brug af mail.

Ifølge bekendtgørelse nr. 352 af 16. maj 2001 om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde §1, stk. 2, er den kliniske tandtekniker ansvarlig for vurdering af behandlingsbehovet og for information af og indhentelse af samtykke fra patienten. Desuden skal den kliniske tandtekniker forud for behandlingen henvise patienten til undersøgelse og forbehandling af tænder, mund og kæber hos en tandlæge.

Bekendtgørelse om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde fastsætter desuden:

§1, stk. 3: Aftagelige delvise tandproteser udføres i overensstemmelse med en behandlingsplan, de fastlægges i et samarbejde mellem den kliniske tandtekniker og tandlægen.

§1, stk. 4: Den kliniske tandtekniker må uden henvisning til en tandlæge forny aftagelige delvise tandproteser, når de pågældende patienter inden for de seneste 6 måneder har været undersøgt af en tandlæge.

§2: Kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige hele og delvise immediatproteser foretages i fællesskab med en tandlæge.

§3: Kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige hele og delvise tandproteser, der fæstnes til implantater og lignende, foretages i fællesskab med en tandlæge.

Informeret samtykke

Hvad er kravene til informeret samtykke?

Et informeret samtykke til behandling indebærer ikke kun patientens accept af behandlingen, men også, at patienten har fået information om prognose, relevante forebyggelses- og behandlingsmuligheder samt eventuelle komplikationer i forbindelse med den foreslåede behandling. Patienten skal også informeres om konsekvenserne af, at behandling ikke iværksættes. Hvor det er relevant, skal patienten informeres om eventuelle andre fagligt forsvarlige behandlingsmuligheder.

Informationen skal være begrundet i de konkrete kliniske fund, så patienten kan få mulighed for at vælge eller fravælge behandlingen på et oplyst grundlag. Det informerede samtykke og oplysninger om, hvilken mundtlig og skriftlig information der er givet, skal fremgå af patientjournalen.

Hvis patienten ikke har samtykkekompetence, skal det også fremgå af journalen, hvem der kan give samtykke på patientens vegne (stedfortrædende samtykke).

For patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke – fx svært demente eller psykisk udviklingshæmmede – og som derfor ikke er i stand til selv at varetage deres interesser, kan nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig give samtykke til behandling. Den eller de, der kan give samtykke, skal handle i patientens interesse og informeres i samme omfang, som den habile patient. Patienten skal i så høj grad som muligt inddrages og være med til at bestemme forløbet af undersøgelse og behandling. Hvis patienten i ord eller handling modsætter sig behandlingen, selv om fx nærmeste pårørende har givet samtykke, kan der være mulighed for at iværksætte behandlingen efter reglerne i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Hvis en patient kun er midlertidigt inhabil, kan de nærmeste pårørende ikke give samtykke til behandling.

Reglerne om patienters retsstilling findes i sundhedsloven (retsinformation.dk)

Læs mere om informeret samtykke

Hvordan er retsstillingen hos en varigt inhabil?

Et informeret samtykke til behandling indebærer ikke kun patientens accept af behandlingen, men også, at patienten har fået information om prognose og eventuelle komplikationer i forbindelse med den foreslåede behandling. Hvor det er relevant, skal patienten informeres om andre forsvarlige behandlingsmuligheder.

Informationen skal være begrundet i de konkrete kliniske fund, så patienten kan få mulighed for at vælge eller fravælge behandlingen på et oplyst grundlag. Hvis patienten ikke har samtykkekompetencer, skal det fremgå, hvem der kan give samtykke på patientens vegne (stedfortrædende samtykke). For patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan de nærmeste pårørende, værgen eller fremtidsfuldmægtigen samtykke.

Ifølge sundhedsloven, bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022, § 14 og § 18 vedrørende patientens retsstilling og varigt inhabile gælder desuden, at hvis en patient er varigt inhabil – fx svært dement eller psykisk udviklingshæmmet – og derfor ikke er i stand til selv at varetage sine interesser, kan nærmeste pårørende eller værgen give samtykke til behandling. Den eller de nærmeste pårørende eller værgen skal handle i patientens interesse. Patienten skal i så høj grad som muligt inddrages og være med til at bestemme forløbet af undersøgelse og behandling.

Hvis en patient kun er midlertidigt inhabil, kan de nærmeste pårørende ikke give samtykke til behandling.

Hygiejne

Hvad er forskellen på desinficeret og sterilt?

Ved desinfektion forstås en proces, der er i stand til at dræbe patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficererede kan benyttes uden risiko for infektion.

På klinikken anvendes desinfektion til hud og slimhindedesinfektion, henstandsinfektion og overfladedesinfektion af synligt rene og tørre overflader. Til desinfektion af instrumenter og udstyr skal varmedesinfektion altid anvendes, når det er muligt. Kun når udstyr m.v. ikke tåler varme eller rent praktisk ikke kan varmedesinficeres, anvendes kemisk desinfektion.

Ved sterilisation forstås en proces, der frembringer en tilstand uden levedygtige mikroorganismer. Sterilitet er et absolut begreb. Opnåelse af sterilitet forudsætter, at udstyret gennemgår rengøring og desinfektion inden sterilisationen foretages i autoklaven. Instrumenter, som anvendes ved invasive indgreb, der medfører kontakt til blodbanen eller kontakt med underliggende væv, skal steriliseres i autoklave. Sterilisation skal udføres senest 24 timer efter rengøring og desinfektion af instrumenterne.

Hvordan sikrer man sig, at et aftryk holder sig desinficeret, når man transporterer det fra klinik til laboratorium?

Ifølge Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker (NIR), kapitel 11, afsnit 3.4, skal tandteknisk arbejde desinficeres inden transport mellem klinik og laboratorium og ved tilbagelevering. Klinikken bør sørge for afskylning og desinfektion af alt tandteknisk arbejde, inden det sendes fra klinik til dentallaboratorium, og igen når det returneres og inden det prøves i munden på patienten. Dette gælder aftryk, sammenbid samt arbejde i forbindelse med fremstilling og reparation af proteser. Desinfektion foregår ved kemisk henstandsdesinfektion.

Læs mere om desinfektionsmidler på Statens Seruminstituts hjemmeside (ssi.dk).

Hvad skal man gøre med instrumenter eller udstyr, der ikke kan komme i en autoklave?

Til desinfektion af instrumenter og udstyr skal varmedesinfektion altid anvendes, når det er muligt.

Kun når udstyr ikke tåler varme eller rent praktisk ikke kan varmedesinficeres, anvendes kemisk desinfektion.

Skal man have henstandskar i både klinikrum og teknikrum?

For at forebygge smittespredning skal tandteknisk arbejde (aftryk og proteser) afskylles og desinficeres, inden det tages ind i det tandtekniske rum og igen inden det tages tilbage i behandlerrummet. Desinficering foregår i et lukket henstandskar.

Kan man opnå, at instrumenterne bliver sterile, hvis man anvender henstandskar i stedet for autoklave?

Nej, instrumenterne kan aldrig blive sterile ved anvendelse af et desinficerende henstandskar.

Skal bor og aftryksskeer autoklaveres?

For at risikoen for smitteoverførsel elimineres eller reduceres mest muligt, skal bor og aftryksskeer, der bruges til fremstilling og korrektion af proteser, autoklaveres. Inden autoklavering skal bor og aftryksskeer være rengjorte og desinficerede.

Kan man både anvende demineraliseret og destilleret vand til autoklaven?

Det anbefales at følge producentens anvisninger. Producenten skal angive, hvilke former for vand der kan/skal anvendes.

Hvor ofte skal autoklaver køres med hhv. biologisk og kemisk test?

Efter hver sterilisation kontrolleres korrekt temperatur, tid og tryk.

Mindst en gang dagligt kontrolleres sterilisationen ved hjælp af multivariable kemiske indikatorer til kontrol af fx temperatur, tryktid og vanddamp. Testen skal kun køres de dage, autoklaven er i brug.

Mindst en gang hver 3. måned kontrolleres sterilisationen ved hjælp af biologiske indikatorer (sporeprøver). Der anvendes 3-6 sporeprøver afhængigt af autoklavens størrelse.

Før ibrugtagning af ny autoklave og efter en eventuel flytning, reparation eller ved brug af låneautoklave skal der udføres sporeprøvetest.

Der skal føres logbog over udførelse af kemisk og biologisk test.

Hvornår skal instrumenter pakkes sterilt?

Ifølge NIR skal instrumenter, der under brug kan penetrere eller opnå kontakt til underliggende væv eller blodbanen, pakkes sterilt. Sterile pakninger skal være datomærkede, må ikke overskride holdbarhedsdato og bør opbevares i lukkede skuffer/skabe.

Hvor lang tid kan instrumenter holde sig sterile, når de er pakket?

Der er forskellige holdbarheder, alt efter hvordan instrumenterne er pakket og opbevaret. Det anbefales at se NIR for tandklinikker CEI 2. udgave 2019 for eksakt holdbarhed for de enkelte pakninger.

Er handsker sterile?

Nej, handsker er ikke sterile. Ifølge NIR anbefales medicinske handsker, når der er risiko for forurening af hænderne med blod eller sekreter (fx saliva), dvs. stort set alt klinisk arbejde. Før handskerne tages på, skal huden være ren og tør.

Må man spritte handsker?

Nej, handsker er til engangsbrug og må hverken sprittes eller vaskes. Dette er IKKE tilladt, da det påvirker barrierefunktionen, og handskerne dermed ikke længere er tætte. Dette udgør en risiko, både for patienten, men også for dig som klinisk tandtekniker, da handsken er et personligt værnemiddel, både i forhold til smitterisiko, men også i forhold til kemikalier mv.

Anvender du handsker, skal disse skiftes og kasseres ved hver skiftende arbejdsproces.

Håndhygiejne

Hvad er kravene til håndhygiejne?

Ifølge NIR for tandklinikker CEI 2. udgave 2019 udføres håndhygiejne før rene opgaver, efter urene opgaver og efter brug af handsker. Hånddesinfektion udført med alkoholbaseret desinfektionsmiddel (indeholder 70-85% ethanol, 80-85% ved gelform) som første valg, og behandlingsstedet skal sikre, at der er adgang til korrekt håndhygiejne.

Må man bruge håndklæde efter håndvask?

I forbindelse med behandlingslokaler skal der være adgang til håndvask med håndsæbe, håndsprit og engangshåndklæder. Som udgangspunkt anbefales papirhåndklæder, men man kan også benytte stofhåndklæder, hvis disse kun anvendes én gang efter vask ved min. 80° C.

Hvad er kravene til vandhanen? Skal den være berøringsfri?

Vi anbefaler, at klinikken har en vandhane med sensor, men det er ikke et krav.

Rengøring

Må man feje eller støvsuge i det tandtekniske rum?

Hvis du har en autoklave stående på dit laboratorium, må du ikke feje eller støvsuge. Du må tørmoppe med en ren moppe, hvorefter du lægger den til vask. Derefter skal du vaske gulvet og tørre efter med ren, tør klud. Rengøring af rummet betragtes som en ”sterilisation” og skal rengøres efter hygiejneniveau 5 i NIR.

Hvis du efter desinfektion og autoklavering behandler instrumenter på dit laboratorie, må du ikke feje eller støvsuge. Du må tørmoppe med en ren moppe, hvorefter du lægger den til vask. Derefter skal du vaske gulvet og tørre efter med ren, tør klud. Rummet betragtes som "sterilisation" og skal rengøres efter hygiejneniveau 5 i NIR.

Hvis du har patienter i dit laboratorie, må du ikke feje eller støvsuge. Du må tørmoppe med en ren moppe, hvorefter du lægger den til vask. Derefter skal du vaske gulvet og tørre efter med ren, tør klud. Rummet er et behandlingsrum og skal rengøres efter hygiejneniveau 5 i NIR.

Hvis du ikke har en autoklave stående, ikke efter desinfektion og autoklavering behandler instrumenter på dit laboratorie og ikke har patienter i dit laboratorie, må du anvende støvsuger med hepa-filter, men ikke feje, inden du vasker gulvet i laboratoriet. Rummet er et teknik-rum og skal rengøres efter hygiejneniveau 1-2 i NIR. Du skal lukke døren til behandlingsrummet under rengøring, og den skal være lukket til næste morgen.