Vejle Psykiatrisk Privatklinik v Kurt Mølgaard

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. juni 2020 givet påbud til Vejle Psykiatrisk Privatklinik v/Kurt Mølgaard om forsvarlig behandling med antipsykotiske lægemidler, overholdelse af vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, tilstrækkelig journalføring, korrekt håndtering af parakliniske undersøgelser samt fremsendelse af epikriser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Vejle Psykiatrisk Privatklinik:

  1. at sikre forsvarlig behandling med antipsykotiske lægemidler fra den 18. juni 2020.
  2. at sikre overholdelse af vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler fra den 13. november 2019.
  3. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder at journalføringen lever op til de formelle krav, fra den 13. november 2019.
  4. at sikre, at håndteringen af parakliniske undersøgelser foregår patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt fra den 13. november 2019
  5. at sikre fremsendelse af epikriser med relevante oplysninger, når behandlingen skal videreføres i andet regi, fra den 13. november 2019.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 2. oktober 2019 et varslet, reaktivt tilsyn med Vejle Psykiatrisk Privatklinik. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen i anden tilsynssammenhæng modtog vanskeligt læsbart og uoverskueligt journalmateriale for patienter, der var i et forløb hos Vejle Psykiatrisk Klinik.

På baggrund af tilsynsbesøget den 2. oktober 2019 gav styrelsen den 13. november 2019 påbud til Vejle Psykiatrisk Speciallægeklinik v/Kurt Mølgaard, som blandt andet indeholdt påbud om at indstille behandling af patienter med antipsykotiske lægemidler. Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet om at indstille behandling af patienter med antipsykotiske lægemidler kunne ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed havde vurderet det forsvarligt efter modtagelse af en redegørelse for, hvordan der sikres en relevant praksis for behandling med antipsykotiske lægemidler.

Styrelsen har den 29. april 2020 modtaget en redegørelse fra Vejle Psykiatrisk Privatklinik for blandt andet fremtidig behandling med antipsykotiske lægemidler. Efter gennemgang af materialet har styrelsen fundet grundlag for at ophæve påbuddet om at indstille behandling med antipsykotiske lægemidler og erstatte dette med et påbud om at sikre forsvarlig behandling med antipsykotiske lægemidler. Styrelsen har ikke fundet grundlag for at ophæve de øvrige påbud, idet styrelsen fastholder, at dette først kan ske, når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Styrelsen har på denne baggrund truffet nærværende afgørelse, der erstatter afgørelsen af 13. november 2019.

Behandling med antipsykotiske lægemidler

Ved tilsynsbesøget den 2. oktober 2019 konstaterede styrelsen, at der ikke under behandlingen blev foretaget de nødvendige opfølgninger, herunder årskontrol, af patienter i antipsykotisk behandling, ligesom der ikke var lagt behandlingsplaner.

Ved én af de to gennemgåede journaler omhandlende antipsykotisk behandling konstaterede styrelsen således, at der ikke var lagt en behandlingsplan og ikke var foretaget måling af metaboliske parametre, EKG, BMI, taljeomfang, diskuteret KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion).

I den anden journal var der ikke foretaget måling af EKG og metaboliske parametre. Denne patient var tilknyttet diabetesambulatorium, og lægen oplyste, at han formodede, at de relevante undersøgelser blev foretaget der. Behandlingsstedet havde imidlertid ikke modtaget eller indhentet oplysninger herom.

Styrelsen konstaterede ligeledes, at der i én af de to gennemgåede journaler manglede dokumentation for, hvorfor behandlingsstedet havde valgt at behandle med flere antipsykotiske midler samtidig. Der kunne dog mundtligt redegøres herfor.

Ved interview vedrørende patientens samlede medicinering og opfølgning herpå fremgik det, at der ikke konsekvent blev udarbejdet planer for opfølgning af påbegyndt medicinsk antipsykotisk behandling. Det blev samtidig oplyst, at der kunne forekomme eksempler på, at patienter kunne påbegynde antipsykotisk behandling uden forudgående blodprøver (metaboliske parametre) og EKG.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt, at manglende monitorering af patienter, der behandles med antipsykotiske lægemidler, udgjorde en kritisk fare for patientsikkerheden grundet lægemidlernes omfattende bivirkningsprofil. Styrelsen udstedte derfor den 13. november 2019 påbud til Vejle Psykiatrisk Privatklinik om at indstille behandling af patienter med antipsykotiske lægemidler.

Vejle Psykiatrisk Privatklinik har den 29. april 2020 fremsendt en redegørelse for den fremtidig behandling med antipsykotiske lægemidler, hvori der indgår en plan for behandling og opfølgning af behandlingen. Redegørelsen indeholder en udførlig plan for, hvilke patienter der forventes behandlet, for hvilke lidelser og med hvilke lægemidler. Behandlingsstedet har udarbejdet en plan for kontrol af behandlingen med antipsykotiske lægemidler, som med enkelte undtagelser er i overensstemmelse med vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser.

Den fremsendte plan adskiller sig fra vejledningen ved, at ”metabolismepakken”, tænkes udført som faste-blodsukker og faste-plasma lipider. Vejledningen foreskriver HbA1c som diabetesmarkør og plasmalipider som lipidmarkører. Behandlingsstedets plan foreslår endvidere kontrol af vægt, BMI, blodtyk og puls efter 2, 4, 6 og 12 uger, hvor vejledningen foreskriver 2, 4, 8 og 12 uger. Ifølge planen foretages blodprøvekontroller og EKG af den praktiserende læge, og behandlingen påbegyndes først, når de parakliniske undersøgelser tillader dette, det vil sige er modtaget af psykiateren.

Styrelsen vurderer efter gennemgang af det fremsendte materiale, at det er forsvarligt at ophæve påbuddet om ikke at foretage behandling med antipsykotiske lægemidler, idet styrelsen lægger til grund, at der ikke længere er kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Styrelsen har dog fundet grundlag for at udstede et nyt påbud til Vejle Psykiatrisk Privatklinik om at sikre forsvarlig behandling med antipsykotiske lægemidler til stedet, herunder at overholde af vejledning nr. 9276 af 6. maj 2014 om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. Styrelsen skal herved særligt henvise til, at behandlingsstedet skal følge de korrekte blodprøveterminer og anvende HbA1c som diabetesmarkør.

Vejle Psykiatrisk Privatklinik har ved høringssvaret af 8. juni 2020 oplyst, at instruksen vedrørende ”metabolismepakken” vil blive rettet til med hensyn til korrekte blodprøveterminer og HbA1c som diabetesmarkør.

Styrelsen anerkender, at Vejle Psykiatrisk Privatklinik derved har planlagt at ændre instruksen i overensstemmelse med vejledning nr. 9276 af 6. maj 2014 om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at oplysningerne i høringssvaret ikke giver anledning til en ændret vurdering af forholdene, da styrelsen ikke på baggrund af det indsendte kan konstatere, at tiltagene er iværksat, tilstrækkeligt implementeret og har haft den nødvendige virkning i praksis af hensyn til patientsikkerheden på stedet.

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Styrelsen konstaterede, at ordination af afhængighedsskabende medicin ikke blev udført i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Styrelsen kunne ved gennemgang af journaler vedrørende ordination af afhængighedsskabende lægemidler konstatere, at der to ud af tre journaler manglede dokumentation af en plan for behandlingen. Det fremgik desuden, at patienterne fik fornyet recepter uden personlig konsultation. Der var ikke anført nogen begrundelse herfor.

Det er styrelsens vurdering, at den manglende overholdelse af vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, herunder manglende behandlingsplaner og deraf følgende manglende stillingtagen til af- og/eller nedtrapning samt fornyelse af recepter uden personligt fremmøde, udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der er risiko for at fremkalde eller vedligeholde afhængighed ved brug af disse lægemidler.

Journalføring

Styrelsen konstaterede, at der ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Ved gennemgang af journaler kunne styrelsen konstatere, at de formelle krav til journalføring ikke var opfyldt i fire gennemgåede journaler. I alle journaler var var desuden ført i hånden med en håndskrift, som var svær at tyde, også for lægen selv. Journalerne var ikke overskuelige og teksten ofte ikke forståelig. Styrelsen kunne endvidere konstatere, at der i én ud af to journaler, hvor det var relevant, ikke fremgik indikation for behandlingen. Lægen kunne dog mundtligt redegøre for behandlingsindikationen.

Det er styrelsens opfattelse, at den manglende systematik og overskuelighed i journalføringen samt den manglende dokumentation af indikation for behandling udgør en betydelig fare for patientsikkerheden med hensyn til at sikre kontinuitet og kvalitet i behandling af den enkelte patient.

Parakliniske undersøgelser

Styrelsen konstaterede, at der ikke blev foretaget systematisk opfølgning på ordinerede parakliniske undersøgelser Det fremgik desuden, at ved behov for parakliniske undersøgelser blev dette aftalt med patienternes praktiserende læger.

Styrelsen bemærker, at hvis der ordineres parakliniske undersøgelser, sker det ud fra en indikation, og hvis ikke lægen sikrer sig, at der kommer svar på prøven, er der risiko for, at det problem, der gav anledning til indikationen, ikke bliver tilstrækkelig undersøgt og en eventuel nødvendig behandling ikke iværksættes. På samme måde er der risiko for, at der indkommer et patologisk svar, som burde have medført en behandling eller en henvisning, som derved enten aldrig iværksættes eller som forsinker behandlingen væsentligt.

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at den manglende procedure for håndtering af parakliniske undersøgelser ved Vejle Psykiatrisk Privatklinik ikke lever op til kravene i vejledningen, og at dette indebærer en væsentlig risiko for patientsikkerheden.

Udarbejdelse af epikriser med relevante oplysninger, når behandlingen skal videreføres i andet regi

Styrelsen konstaterede, at der ikke konsekvent blev sendt epikrise til praktiserende læge ved behandlingsafslutning.

Det er styrelsens vurdering, at fremsendelse af fyldestgørende epikriser er nødvendige af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da epikrisen rummer information om patienten, som udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for den videre pleje og behandling, der (skal) iværksættes.

Da epikrisen er et vigtigt kommunikationsværkstøj for den praktiserende læge i forhold til at sikre patienten den nødvendige sundhedsfaglige behandling efter afslutning af behandling ved speciallæge, er det styrelsen vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, at der ikke konsekvent fremsendes epikriser fra Vejle Psykiatrisk Privatklinik, når behandlingen skal videreføres i andet regi.

Konklusion

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til behandling med antipsykotiske lægemidler, ordination af afhængighedsskabende lægemidler, journalføring, parakliniske undersøgelser og epikriser samlet set udgør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.