Tandklinikken v Tino E. Petersen i Fårevejle

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 27. maj 2020 givet påbud til Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Fårevejle om at sikre tilstrækkelig journalføring samt diagnostik og behandling

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Fårevejle:

  1. tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 27. maj 2020.
  2. tilstrækkelig diagnostik og behandling af patienter fra den 27. maj 2020.

Påbuddet kan ophæves, når vi ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 10. september 2019 et varslet, reaktivt tilsyn med Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Fårevejle. Baggrunden for tilsynet var, at vi den 28. maj 2019 havde fundet grundlag for at udstede et påbud til Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Svebølle.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten.

Ved tilsynet blev vi opmærksomme på, at der er problemer med mangelfuld journalføring samt diagnostik og behandling.

Journalføring

Ved tilsynsbesøget 10. september 2019 kunne vi konstatere, at der på Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Fårevejle ikke blev ført journaler i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Ved tilsynsbesøget gennemgik vi tre patienters journaler og konstaterede, at der i alle tre journaler manglede navn på medikament samt den styrke, mængde og dosering, som var blevet brugt ved bedøvelse. Der manglede desuden oplysninger om den cement, der var brugt ved cementering af provisorie samt hvilken type provisorie, der var brugt. Desuden manglede der oplysninger om, hvilket materiale, der var brugt ved rodbehandling samt længde og tykkelse af point ved rodfyldning.

I en ud af tre journaler manglede der en medicinsk sygehistorie ved hvert invasivt indgreb, og der manglede journalført indikation/diagnose for behandling i en ud af tre journaler.

Styrelsen bemærker hertil, at den medicinske sygehistorie skal ligge til grund for valg eller fravalg af invasive behandlinger på grund af risikoen for eventuelle komplikationer eller kontraindikationer.

Styrelsen bemærker desuden, at patientjournalen er et arbejdsredskab, som danner grundlag for behandling af patienten, dokumenterer den udførte behandling, sikrer kvalitet og kontinuitet i behandlingen samt sikrer information af patienten. Journalen skaber det bedst mulige grundlag for den diagnostiske proces og iværksættelse af den adækvate behandling.

Det er styrelsens opfattelse, at relevant journalføring af ovenstående oplysninger udgør en basal og grundlæggende forudsætning for at udøve sundhedsfaglig behandling.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i form af ikke fyldestgørende journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i behandlingen af den enkelte patient.

Diagnostik og behandling

Ved tilsynsbesøget den 10. september 2019 konstaterede vi, at der blandt andet forekom tilfælde af overset patologi på røntgenbilleder og manglende optagelse af røntgenbilleder før kronebehandling af tand.

Styrelsen kan hertil bemærke, at konsekvensen af udiagnosticeret sygdom er videreudvikling af patologi med risiko for forringet prognose og eventuelt tandtab som konsekvens. Yderligere vurderer styrelsen, at den manglende beskrivelse af patologi på røntgenbilleder kan være et udtryk for, at det faglige niveau ikke lever op til almindelig anderkendt faglig standard.

Det er styrelsens vurdering, at røntgenundersøgelsen medvirker til at give det komplette billede og således en korrekt diagnose, der er væsentlig for tandlægens planlægning af patientens behandling – i dette tilfælde kronebehandling.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis der bliver overset patologi, som derved ikke bliver behandlet tilstrækkeligt. Det udgør også en risiko for patientsikkerheden, hvis der ikke bliver foretaget røntgenundersøgelse forud for kronebehandling af en tand for at konstatere en eventuel sygdom i væv eller knogle.

Konklusion

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til journalføring samt diagnostik og behandling samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.