Tandklinikken Tandtekniker Mette Wagner

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. februar 2020 givet påbud til tandklinikken Tandtekniker Mette Wagner om at sikre tilstrækkeligt grundlag for varetagelse af behandling, tilstrækkelig journalføring og forsvarlig hygiejne og materialehåndtering.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt tandklinikken Tandtekniker Mette Wagner:

  • at sikre tilstrækkeligt grundlag for varetagelse af behandling i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 14. februar 2020,
  • at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder dokumentation for indhentet informeret samtykke, fra den 14. februar 2020, og
  • at sikre forsvarlig hygiejne og materialehåndtering fra den 14. februar 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 9. december 2019 et varslet planlagt tilsyn med tandklinikken Tandtekniker Mette Wagner, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for tre patienter.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der ikke var sikret et tilstrækkeligt grundlag for varetagelse af behandling, at journalføringen var mangelfuld, og at hygiejne og materialer ikke blev håndteret forsvarligt.

Grundlag for varetagelse af behandling

Styrelsen konstaterede, at der i en journal manglede dokumentation for samarbejde med tandlæge. Det fremgik ikke, om der var sikret tandlægens godkendelse af behandlingsplan ved fremstilling af aftagelige delvise tandproteser.

Der kunne ikke i tilstrækkelig grad redegøres for indhentelse af tandlægens godkendelse.

Styrelsen må på baggrund af fundet lægge til grund, at der på klinikken ikke systematisk og i alle tilfælde er sikret det fornødne grundlag for varetagelse af behandlingen af patienterne, idet kravene i bekendtgørelsen om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde i relation til behandlingen af delvist betandede patienter, ikke i tilstrækkelig grad ses at være blevet fulgt.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden, når der ikke på tilstrækkelig vis er sikret det nødvendige faglige grundlag for varetagelse af disse opgaver på en klinisk tandteknikerklinik.

Journalføring

Styrelsen konstaterede, at i tre ud af tre gennemgåede journaler ikke var angivet initialer på behandler, så det kunne ses hvem der havde udført behandlingen, og der var ikke journalført medicinsk anamnese. Der manglede herudover i to af journalerne helt beskrivelser af behandlingen og i en journal var der ikke anført resttandsæt.

Det blev herudover konstateret, at der i ingen af journalerne var dokumentation for indhentet informeret samtykke.

Det er styrelsens opfattelse, at sådanne grundlæggende og gennemgående mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring, herunder utilstrækkelig journalføring af informeret samtykke, rummer en betydelig fare for patientsikkerheden.

Hygiejne og materialehåndtering

Styrelsen konstaterede, at der ikke blev rengjort dagligt på klinikken, og at der blev anvendt støvsuger ved rengøring. Til rengøring af gulvene blev der anvendt moppe med damp, der ikke sikrede tilstrækkelig våd rengøring af gulvet.

Det er styrelsens opfattelse, at manglende efterlevelse af retningslinjerne for daglig rengøring medfører en øget risiko for infektioner og dermed risiko for patientsikkerheden ved behandling i klinikken.

Det blev herudover konstateret, at der på klinikken ikke var procedurer for korrekt håndhygiejne. Der blev ikke afsprittet hænder inden man tog handsker på, og på toilettet hang ét frotte håndklæde, der blev benyttet af både patienter og personale.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det indebærer en risiko for patientsikkerheden i form af øget risiko for smitteoverførsel, hvis håndhygiejne ikke udføres korrekt.

Det blev herudover konstateret, at der var flere materialer på klinikken med overskredet holdbarhedsdato, samt manglende mærkning af overhældte materialer, at klinikken ikke autoklaverede bor, som blev anvendt til korrektion af proteser, der havde været i munden på patienten, og at der ikke var henstandskar til desinfektion af proteser, når disse skulle korrigeres.

De beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i forhold til efterlevelse af relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) rummer efter styrelsens opfattelse en betydelig fare for patientsikkerheden.

Konklusion

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til grundlaget for varetagelse fa behandling, journal, hygiejne og materialehåndtering samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.