Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 12. september 2019 givet påbud til Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS om at sikre et tilstrækkeligt grundlag for på forsvarlig vis at varetage påtagede sundhedsfaglige opgaver og at sikre tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS:

  • at sikre tilstrækkeligt grundlag for på forsvarlig vis at varetage påtagede sundhedsfaglige opgaver fra den 12. september 2019, og
  • at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 12. september 2019.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 27. juni 2019 et varslet planlagt tilsyn med Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve. 

Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS er et privat hjemmeplejefirma, der leverer ydelser til Silkeborg Kommune, herunder enkelte sundhedslovsydelser i form af medicinadministration, kompressionsbehandling i forhold til af- og påtagning, kateterpleje, mv, som overdrages fra Silkeborg Kommune.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for tre patienter og gennemgang af tre medicindoseringer.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der ikke var sikret et tilstrækkeligt grundlag for varetagelse af de sundhedsfaglige opgaver, idet der ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, og at journalføringen var mangelfuld.

I forhold til sygeplejefaglige vurderinger konstaterede styrelsen, at der i tre ud af tre journaler manglede beskrivelse og opdatering af patienternes aktuelle og potentielle problemer.

Hos en patient var det ikke beskrevet, at patienten havde osteoporose, samt var under observation for mavesår. Hos en anden patient manglede der beskrivelse af KOL, glaukom (grøn stær) og at patienten havde fast kateter a demure. Hos en tredje patient manglede der opfølgning og beskrivelse af mulig nyresygdom. Patienten var beskrevet som mulig dement, men der var ikke yderligere beskrivelse af dette.

Det blev herudover konstateret, at oversigterne over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser i to ud tre journaler var ufuldstændige.

Det er styrelsens opfattelse, at varetagelse af de opgaver, som Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS varetager efter aftale med kommunen forudsætter, at der fra den kommunale hjemmesygeplejes side foreligger et tilstrækkeligt grundlag i den sundhedsfaglige dokumentation om patientens aktuelle og potentielle problemer og oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser.

Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS har et selvstændigt ansvar for den behandling, som behandlingsstedet udfører. Uanset på hvilken baggrund en privat leverandør oplever ikke at kunne udføre en sundhedsfaglig opgave forsvarligt, bør leverandøren sikre sig, at der opnås et tilstrækkeligt grundlag eller frasige sig opgaven, indtil der er etableret de fornødne patientsikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer.

I forhold til journalføring konstaterede styrelsen, at der ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS benyttede journalsystemet Nexus. Det blev ved tilsynet oplyst, at der pågik en udvikling af systemet, hvilket medførte hyppige ændringer i forhold til, hvor i systemet forskellige oplysninger skulle dokumenteres.

Dette medførte, at der i journalerne var mangel på systematik og overblik. Den manglende systematik og overblik var gennemgående i alle tre journalgennemgange.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til de sygeplejefaglige vurderinger og journalføringen samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.