Privat Sygepleje v sygeplejerske Mini Nathalie Brint

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. januar 2020 givet påbud til behandlingsstedet Privat Sygepleje v/sygeplejerske Mini Nathalie Brint om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, tilstrækkelig journalføring, implementering af instruks om hygiejne og forsvarlige rammer for afrusningsbehandling mv.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt behandlingsstedet Privat Sygepleje v/sygeplejerske Mini Nathalie Brint:

  • at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks herfor, fra den 13. januar 2020.
  • at sikre, at der foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå fra den 13. januar 2020.
  • at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder journalføring af informeret samtykke, fra den 13. januar 2020.
  • at sikre udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks for hygiejne fra den 13. januar 2020.
  • at sikre forsvarlige rammer for afrusningsbehandling og IV-behandling, herunder udarbejdelse af instrukser herfor, fra den 13. januar 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 7. november 2019 et varslet planlagt tilsyn med behandlingsstedet Privat Sygepleje v/sygeplejerske Mini Nathalie Brint, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med medicinhåndteringen, at der ikke var en systematik for udførelse af sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, at journalføringen var mangelfuld, at der manglede en instruks for hygiejne og implementering heraf, og at der ikke var tilvejebragt forsvarlige rammer for afrusningsbehandling og IV-behandling, herunder udarbejdelse af instrukser herfor.

Medicinhåndtering

Ved tilsynsbesøget den 7. november 2019 kunne styrelsen konstatere, at der ved behandlingsstedet Privat Sygepleje var problemer med medicinhåndteringen.

Ved gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret medicin og medicinliste fremgik, at medicinlisten ikke blev ført entydigt og systematisk. Styrelsen konstaterede, at der lå gamle medicinlister i journalmaterialet. Der var endvidere ikke overensstemmelse mellem den lokale medicinliste og FMK (Det Fælles Medicinkort). Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig risiko for fejlmedicinering, hvis medicinlisten ikke er opdateret og i overensstemmelse med aktuelle ordinationer samt hvis ordinationer ikke følges.

Endvidere fremgik enkeltdosis og døgndosis ikke i forhold til pn-medicin (medicin der anvendes ved behov). Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig risiko for fejlmedicinering, hvis der for medicin, der er ordineret til anvendelse efter behov (pn medicin), ikke er dokumenteret hvilken dosis, der skal anvendes ved enkeltdosering, og den maksimale døgndosis for præparatet.

Ved gennemgang af medicinbeholdning og journaler vedrørende medicinhåndtering fremgik det, at et præparat var ordineret men endnu ikke taget i brug. Der var dog ikke nogen tydelig stillingtagen til, hvornår det ville være relevant, og præparatet blev i øvrigt ikke opbevaret adskilt fra patientens øvrige medicin.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig risiko for patientsikkerheden, hvis medicin, der ikke er aktuel for patienten, opbevares sammen med den aktuelle medicin, idet dette i væsentlig grad øger risikoen for, at der gives forkert medicin til patienten.

Styrelsen vurderer samlet, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af Medicin”, 2019, udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis og sikre korrekt effekt af medicineringen i øvrigt.

Styrelsen har lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndteringen generelt rummer en alvorligere fare for patientsikkerheden, herunder risiko for fejlmedicinering eller mangelfuld medicinering.

Styrelsen har desuden lagt vægt på, at behandlingsstedet havde en skriftlig instruks for medicinhåndtering, som imidlertid ikke var fyldestgørende, idet den var en afskrift af Sundhedsstyrelsens pjece om Korrekt medicinhåndtering, 2011. Instruksen beskrev således ikke de lokale arbejdsgange på behandlingsstedet, herunder journalføring vedrørende medicinhåndtering.

Ud over de konstaterede mangler i medicinhåndteringsinstruksen må styrelsen lægge til grund, at instruksen ikke var tilstrækkeligt implementeret i personalets daglige varetagelse af medicinhåndteringen.

Det er styrelsens vurdering, at mangelfulde instrukser og manglende implementering af instrukser vedrørende medicinhåndtering rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke sikres en ensartet og patientsikker medicinhåndtering.

Styrelsen skal i den forbindelse understrege, at det er ledelsen på behandlingsstedet, der har ansvaret for, at de foreliggende instrukser er kendt og følges af personalet.

Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå

Styrelsen konstaterede ved journalgennemgang, at der manglede en systematisk beskrivelse af aktuelle og potentielle problemer. Medarbejderne kunne mundtligt redegøre for aktuelle og potentielle problemer, men det fremgik ved tilsynsbesøget, at behandlingsstedet ikke havde en systematik for at gennemgå og dokumentere de 12 sygeplejefaglige problemområder.

Der forelå ligeledes ikke en systematisk oversigt over sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med den behandlingsansvarlige læger. Medarbejderne kunne redegøre for sygdomme, funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlige læger, men det fremgik ved tilsynsbesøget, at behandlingsstedet ikke havde en systematik for at afdække og dokumentere disse oplysninger.

Den aktuelle pleje og behandling var sparsomt beskrevet i en døgnrytmeplan, og der manglede generelt opfølgning og evaluering.

Pn-medicin (medicin der anvendes efter behov) blev kun administreret efter konference med lederen, hvorfor denne kunne redegøre for administrationen.

Det fremgik ved tilsynet, at lederen af Privat Sygepleje var omdrejningspunktet for aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering og foretog daglig telefonisk information til medarbejderne om den aktuelle helbredsmæssige situation, herunder de sygeplejeopgaver der skulle udføres.

Styrelsen lægger på baggrund af fundene til grund, at behandlingsstedet Privat Sygepleje v/sygeplejerske Mini Nathalie Brint ikke har en systematik for udførelse af sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå og således heller ikke dokumenterer de faglige vurderinger tilstrækkeligt.

Det er styrelsens opfattelse, at stillingtagen til de ovenfor nævnte punkter er nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser, der iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende vurderinger kan have betydning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et symptom inden for et område er nyopstået eller ej. Det kan medføre en forsinkelse i identifikation af et potentielt problem, og deraf afledt forsinkelse i eller manglende relevant pleje og behandling af patienten.

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis stillingtagen til pleje- og behandlingsindsatser alene eller i meget betydeligt omfang beror på aktuel viden og overblik hos en enkelt person (lederen) og ikke er tilgængelig i journalmaterialet, således at personalet har mulighed for egenhændigt at orientere sig heri og ikke i alle tilfælde er afhængige af kontakt til lederen, herunder ved akutte situationer.

Journalføring

Ved tilsynsbesøget 7. november 2019 kunne styrelsen konstatere, at der ved behandlingsstedet Privat Sygepleje v/sygeplejerske Mini Nathalie Brint ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Styrelsen kunne ved gennemgang af journalmateriale konstatere, at journalføringen på behandlingsstedet ikke var overskuelig og systematisk. Det fremgik således, at den sundhedsfaglige dokumentation var samlet i et ringbind, og at dokumentationen ikke var overskuelig og systematisk i sin opbygning. Der manglede oplysninger i journalen, og samme observationer skulle noteres på flere forskellige tjek-skemaer.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

Instruks for hygiejne

Styrelsen konstaterede, at behandlingsstedet Privat Sygepleje havde en instruks for hygiejne, som imidlertid var mangelfuld i forhold til vask og brug af arbejdsdragt og håndhygiejne. Ved interview med medarbejdere og leder blev det oplyst, at de hygiejniske retningslinjer ikke blev fulgt, idet man lagde til grund, at pleje og behandling foregik i patienternes egne hjem.

Det er styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Privat Sygepleje skal være en fyldestgørende instruks for hygiejne, der lever op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, og at instruksen skal være implementeret i personalets arbejde med patientbehandling for at understøtte, at behandling og pleje sker med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Styrelsen kan specifikt vedrørende håndhygiejne henvise til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndhygiejne, herunder afsnit 8 vedrørende omgivelsesrelaterede forudsætninger for håndhygiejne. Endvidere henvises til Nationale Infektionshygiejniske Retningsliner om generelle forhold i sundhedssektoren, herunder afsnit 5.3 om arbejdsdragt.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at manglende efterlevelse af de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer i forhold til grundlæggende infektionshygiejniske forholdsregler, herunder håndhygiejne, medfører en øget risiko for infektioner og smittespredning i forbindelse med behandlingen af patienter, hvilket udgør en risiko for patientsikkerheden.

Ufyldestgørende instrukser og manglende kendskab til eksisterende instrukser indebærer en risiko for patientsikkerheden, når behovet for intervention alene baserer sig på det enkelte personales faglige skøn og kompetencer. Dette kan være særligt problematisk i forbindelse med akut opståede situationer og ved nyansættelser, brug af vikarer og skiftende personale samt i situationer, hvor personalet skal håndtere smitsomme sygdomme.

Forsvarlige rammer for afrusningsbehandling og IV-behandling, inkl. instrukser herfor

Styrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget, at behandlingsstedet Privat Sygepleje v/sygeplejerske Mini Nathalie Brint tilbyder IV-behandling og afrusning til fremtidige patienter, men der forelå ikke sundhedsfaglige instrukser på områderne og adrenalinberedskab. Behandlingsstedet markedsfører disse behandlinger på sin hjemmeside.

Det kunne således konstateres, at behandlingsstedet ikke havde instrukser for afrusningsbehandling og IV-behandling, herunder aftale om lægefaglig bistand i forbindelse af opstart og gennemførelse af behandling.

Styrelsen skal henvise til vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende medicin, herunder til afsnit 3.2.7 om afrusning. Det bemærkes særligt, at patienter som hovedregel skal ses ved personlig konsultation ved læge forud for opstart af abstinensbehandling.

Ved tilsynet oplyste ledelsen på Privat Sygepleje, at adrenalinberedskab ville blive fremskaffet, såfremt der kom relevante patienter.

Styrelsen skal i den forbindelse anføre, at det er styrelsens opfattelse, at forpligtelsen til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed medfører, at det er påkrævet, at der på et behandlingssted, hvor der udføres behandling med risiko for udvikling af anafylaktisk chok og andre kredsløbsforstyrrelser, er et akutberedskab indeholdende adrenalin og udstyr til indgift heraf.

Formålet med at have et akutberedskab i form af adrenalin er at kunne iværksætte omgående behandling af alvorlige komplikationer, som er opstået i forbindelse med indgift af et lægemiddel. Alvorlige komplikationer er en sjælden, men potentiel risiko i forbindelse med enhver injektionsbehandling.

Det er styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Privat Sygepleje skal være fyldestgørende instrukser for håndteringen af afrusningsbehandling og IV-behandling, og at instrukserne skal være implementeret i personalets arbejde med patientbehandling for at understøtte, at behandling og pleje sker med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed er opmærksom på, at behandlingsstedet Privat Sygepleje efter det ved tilsynet oplyste ikke aktuelt har patienter i afrusnings- og/eller IV-behandling. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at det udgør en potentiel risiko for patientsikkerheden, hvis behandlingsstedet ikke har sikret forsvarlige rammer for varetagelsen af disse behandlingsformer forud for modtagelse af patienter til eksempelvis akut afrusningsbehandling.

Konklusion

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger, journalføring, hygiejne samt instrukser for afrusnings- og IV-behandling samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.