Plejehjemmet Lykkevalg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 29. november 2022 givet påbud til Plejehjemmet Lykkevalg om at sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger og tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Plejehjemmet Lykkevalg:

  1. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, fra den 29. november 2022.
  2. at sikre tilstrækkelig journalføring, fra den 29. november 2022.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 3. oktober 2022 et varslet, reaktivt tilsyn med Plejehjemmet Lykkevalg. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse vedrørende medicinhåndteringen på stedet.

Plejehjemmet Lykkevalg er en kommunal plejeenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tidspunktet for tilsynet boede 29 patienter på stedet, og der var ansat 17 faste sundhedsfaglige medarbejdere, herunder en sygeplejerske, 10 social- og sundhedshjælpere samt seks social- og sundhedsassistenter. Derudover var ansat fem afløsere og én pædagog.

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for plejeområdet. Målepunkterne er udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted som Plejehjemmet Lykkevalg for at understøtte, at behandling og pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.

Ved tilsynet blev der gennemgået tre journaler og foretaget tre medicingennemgange. For en mere detaljeret beskrivelse af behandlingsstedet og gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten.

Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets høringssvar, hvor Plejehjemmet Lykkevalg har fremsendt en plan over de tiltag, behandlingsstedet har iværksat med henblik på at rette op på de konstaterede forhold. Blandt andet fremgår det af planen, at der siden tilsynsbesøget er ansat flere medarbejdere, herunder en fast plejehjemssygeplejerske, der er planlagt undervisning af alle medarbejdere i dokumentation, og der er indført auditering i forhold til at sikre, at patienternes aktuelle og potentielle problemer belyses.

Styrelsen anerkender, at Plejehjemmet Lykkevalg har foretaget og planlagt en række tiltag med henblik på at forbedre forholdene på behandlingsstedet. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at oplysningerne i høringsbrevet ikke giver anledning til en ændret vurdering af forholdene, da det ikke alene på baggrund af de beskrevne tiltag kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er rettet op på de konstaterede forhold.

Begrundelse for påbuddet

Sygeplejefaglige vurderinger

Det følger af vejledning om sygeplejefaglig journalføring pkt. 5.2., at det skal journalføres, hvis en patient har aktuelle eller potentielle problemer eller risici inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, når det har betydning for patientens tilstand/situation og fortsatte pleje og behandling.

Aktuelle og potentielle problemer

Under tilsynet konstaterede styrelsen, at der ikke konsekvent var gennemført vurdering og dokumentation af patienternes aktuelle og potentielle problemer.

Hos en patient med tryksår fremgik der ikke en fyldestgørende beskrivelse og vurdering af tryksåret. Personalet kunne ikke redegøre for, hvordan patientens tryksår aktuelt så ud og for hvilken plan for pleje og behandling der var iværksat, samt hvornår der skulle følges op.

Hos to patienter fremgik der ikke en vurdering af patienternes smerter og af, hvordan disse skulle observeres og følges op. Personalet kunne ikke redegøre for patienternes smerter, herunder hvordan de kom til udtryk og hvordan og hvornår der skulle følge op på den smertestillende behandling, som var iværksat.

Hos en tredje patient med hjerteproblemer og igangværende udredning, fremgik der ikke en fyldestgørende vurdering af patientens cirkulatoriske problemer i dokumentationen. Personalet kunne ikke redegøre for, hvor langt udredningen var, og hvilke observationer og opfølgning, som der skulle foretages.

Aftaler med behandlingsansvarlig læge

Hos en patient med hjerteproblemer, som var i et udredningsforløb og opstartet digoxinbehandling, fremgik der ikke tydelige aftaler med den behandlingsansvarlige læge. Personalet kunne ikke redegøre for aftalerne vedrørende patientens udredning og behandling.

Aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering

Hos en patient med hjerteproblemer, som var i et udredningsforløb og opstartet digoxinbehandling, fremgik det ikke tydeligt af dokumentationen, at behandlingsansvarlig læge tilbage i midt i september 2022 havde ordineret EKG med henblik på vurdering af digoxinbehandlingen. Der var ikke fulgt op på denne ordination, idet EKG ikke var foretaget. Dog fremgik det af dokumentationen fra midt september, at der var taget kontakt til egen læge, idet der var usikkerhed om, hvorvidt digoxinbehandlingen skulle seponeres eller fortsættes. Der var på tilsynsdagen – 20 dage efter forespørgslen var afsendt – ikke fulgt op på manglende svar fra egen læge. Personalet kunne ikke redegøre for, hvor langt udredningen var, hvornår der skulle følges op og om patienten fortsat skulle have behandling med digoxin.

Videre konstaterede styrelsen hos en patient med tryksår, at det ikke fremgik af dokumentationen, at der var fulgt op på patientens tryksår. Personalet kunne ikke redegøre for, om opfølgningen havde fundet sted og hvordan tryksåret aktuelt så ud.

Endelig konstaterede styrelsen hos to patienter, at det ikke fremgik af dokumentationen, at der var fulgt op på patienternes smertebehandling via evaluering af p.n. medicin, ligesom der ikke fremgik dokumentation for evaluering af den samlede smertebehandling. Personalet kunne i det ene tilfælde ikke redegøre for, at opfølgningen havde fundet sted.

Samlet vedr. sygeplejefaglige vurderinger

Det er styrelsens opfattelse, at vurdering af disse forhold og dokumentation heraf er nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser der skal iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende vurdering af relevante sygeplejefaglige problemområder og dokumentation heraf også kan have betydning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et symptom inden for et område er nyopstået eller ej. Det kan medføre en forsinkelse i identifikation af et potentielt problem og deraf afledt manglende relevant pleje og behandlingen af patienten eller forsinkelse heraf.

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, når der ikke sikres tilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger af patienterne, og når der ikke sikres opfølgning på sygeplejefaglige observationer.

Styrelsen har særligt lagt vægt på, at der var tale om behandling med digoxin, som er et risikosituationslægemiddel, og som kræver særlig instruktion af og opmærksomhed hos personalet.

Journalføring

Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at der ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) og vejledning nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeplejefaglig journalføring.

Journalføring af aktuelle og potentielle problemer

Styrelsen kunne i en journalgennemgang konstatere, at der ikke fremgik en fyldestgørende vurdering af patientens vægt og cirkulatoriske problemer. Ligeledes fremgik der ikke en plan for iværksat pleje og behandling samt opfølgning af patientens vægt og cirkulationsproblemer. Personalet kunne redegøre for patientens problemområder vedrørende cikulation og vægt samt for, hvordan de observerede og fulgte op, men oplysningerne var ikke journalført.

Aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering

Hos to patienter fremgik det ikke af dokumentationen, at der var fulgt op på patienternes smertebehandling via evaluering af p.n. medicin, ligesom der ikke fremgik dokumentation for evaluering af den samlede smertebehandling.

Personalet kunne i det ene tilfælde redegøre for, at opfølgningen havde fundet sted, men dette var ikke journalført.

Samlet vurdering vedr. journalføring

Det er styrelsens opfattelse, at overskuelig og systematisk journalføring af de nævnte forhold er nødvendig af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da journalen som arbejdsredskab for de involverede sundhedspersoner udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser, der skal iværksættes.

Det er styrelsens vurdering, at de beskrevne mangler rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

Samlet vurdering

Styrelsen vurderer, at manglerne i relation til sygeplejefaglige vurderinger og journalføring samlet udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.