Team Midt, Søllested

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 26. februar 2019 et påbud til Team Midt om:

1) At plejeenheden sikrer en dokumentation, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder 

  • at der fastlægges en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder hvor, hvornår og hvordan der skal dokumenteres, samt hvordan viden bliver delt mellem de relevante medarbejdere, så der understøttes en fornøden sammenhæng i social- og plejefaglige indsatser
  • at medarbejderne kender og anvender den for plejeenheden gældende praksis for social- og plejefaglige dokumentation, og at dokumentationen er tilgængelig for alle relevante medarbejdere
  • at borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje bliver afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser samt afvigelser fraborgerens social- og plejefaglige indsatser bliver beskrevet
  • at der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller misbrug forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje, der skal gives til borgeren i relevante situationer, og at medarbejderne kender og anvender disse
  • at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer bliver beskrevet i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger
  • at plejeenheden sikrer den fornødne beskrivelse af borgerens hjælp med rehabiliterende sigte efter servicelovens § 83 samt rehabiliteringsforløb i overensstemmelse med servicelovens § 83 a

2) At plejeenheden sikrer, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder

  • at arbejdstilrettelæggelsen i plejeenheden sker under hensyn til varetagelse af borgernes særlige behov med fokus på kontinuitet og kompetencer
  • at der sikres faglige metoder til at tilrettelægge hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsnedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug efter borgerens særlige behov
  • at der foreligger arbejdsgange og faglige metoder og arbejdsgange for borgere med risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne, og at medarbejderne kender og anvender disse faglige metoder og arbejdsgange
  • at der sikres systematisk opsporing og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand herunder ved brug af arbejdsgange, faglige metoder og redskaber

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg efter servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Se påbuddet her

Relaterede links