Ravnshøjgruppen

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 19. november 2019 et påbud til plejeenheden Ældre Ravnshøjgruppen om at sikre en organisering, der understøtter plejeenhedens kerneopgaver, at sikre, at der anvendes systematik og faglige arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet samt at sikre en dokumentationspraksis, der understøtter hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 19. november 2019 et påbud til plejeenheden Ældre Ravnshøjgruppen om:

1)  At sikre en organisering, der understøtter plejeenhedens kerneopgaver, herunder:

  • at der sikres understøttelse af systematik og anvendelse af faglige metoder for samtlige borgere tilknyttet plejeenheden (målepunkt 4.1)

2) At sikre, at der anvendes systematik og faglige arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder:

  • at der fastsættes en praksis for systematik og anvendelse af faglige arbejdsgange for samtlige borgere i plejeenheden (målepunkt 3.1)
  • at plejeenheden sikrer, at borgerne får hjælp rettet mod forebyggelse af funktionsevnetab og forringelse af helbred, herunder at der sikres systematisk opsporing og opfølgning på ændringer i borgernes funktions- og helbredstilstand (målepunkt 3.3 og 3.4)
  • At sikre systematiske arbejdsgange i relation til at inddrage relevante træningselementer i den daglige hjælp hos borgeren (målepunkt 6.2)

3) At sikre en dokumentationspraksis, der understøtter hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder:

  • at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1)
  • at plejeenheden sikrer, at der forefindes beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer samt fyldestgørende beskrivelser af borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje (målepunkt 3.1 og 5.1)
  • at ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå dokumenteres (målepunkt 3.3 og 3.4)
  • at plejeenheden sikrer dokumentation af borgernes træningsforløb, herunder formål med vedligeholdelsestræning og genoptræning i overensstemmelse med servicelovens §§ 83 og 86. (målepunkt 6.2).

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg jf. servicelovens § 150 har konstateret, at de konstaterede forhold er bragt i orden.

 Læs hele påbuddet her.

Relaterede links