Påbud til Stævnhøj Plejercenter

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 21. januar 2021 et påbud til Stævnhøj Plejecenter.

AFGØRELSE OM PÅBUD

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 21. januar 2021 et påbud til Stævnhøj Plejecenter om:

 1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse, og relationer herunder:
  • At sikre, at borgerne oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse selvom medarbejderne ikke på forhånd kender borgerne (målepunkt 1.1)
  • At sikre, at borgerne får mulighed for at udtrykke eventuelle ønsker til livets afslutning (målepunkt 1.2)
  • At sikre, at borgerne oplever at få hjælp til at leve det liv de ønsker (målepunkt 2.1)
  • At sikre, at pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov (målepunkt 2.1)
  • At det sikres, at borgerne og eventuelle pårørende har haft samtale med plejeenheden om, hvilke aktiviteter, som er meningsfulde for borgerne og, at borgerne oplever at have meningsfulde aktiviteter (målepunkt 6. 3)

 2. Plejeenheden skal sikre, at der anvendes faglige metoder, arbejdsgange og systematik til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet over for målgruppen, herunder:
  • At sikre en systematisk praksis for at indhente ønsker til livets afslutning (målepunkt 1.2)
  • At sikre, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser oplever at få hjælp, omsorg og pleje, som tager højde for borgernes særlige behov (målepunkt 3.1)
  • At det sikres, at borgere og eventuelt pårørende oplever, at der i hjælp, omsorg og pleje er rettet mod uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne (målepunkt 3.4)

 3. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at medarbejderne har det rette kompetencer, og at nye medarbejdere får den fornødne introduktion (målepunkt 4.1)

 4. Plejeenheden skal sikre, at der er en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at beskrivelser af borgernes vaner og ønsker fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 1.1.
  • At plejeenheden sikrer, at eventuelle aftaler med pårørende fremgår af omsorgsjournalerne (målepunkt 2.1)
  • At plejeenheden sikrer, at der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug findes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer (målepunkt 3.1)
  • At plejeenheden sikrer, at relevante beskrivelser af faglige metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 3.2)
  • At plejeenheden skal sikre, at medarbejderne kender og anvender den fastlagte praksis for den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1)  
  • At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet (målepunkt 5.1)
  • At plejeenheden skal sikre, at borgernes mål for personlig og praktisk hjælp er beskrevet i borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 5.1)

 5. At plejeenheden skal sikre, at borgere og eventuel pårørende bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at der kan tilrettelægges et helhedsorienteret og tværfagligt rehabiliteringsforløb, der tager udgangspunkt i borgernes egne mål efter servicelovens § 83 a (målepunkt 6. 1)
  • At plejeenheden sikrer, at der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
  • At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og følger praksis for at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
  • At plejeenheden sikrer, at genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb bliver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og tværfagligt herunder, at der bliver sat mål for de enkelte borgeres forløb (målepunkt 6.2)
  • At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante borgere, samt kan redegøre for hvorledes træningselementer – og aktiviteter inddrages i den daglige hjælp, pleje og omsorg (målepunkt 6.2)


Påbuddet skal være efterlevet fra dato for endelig afgørelse, som er den 17. juni 2021.