Meta Mariehjemmet

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder påbud af 4. marts 2021 til Friplejehjemmet Meta Mariehjemmet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder påbud af 4. marts 2021 udstedt til Meta Mariehjemmet i sin helhed, der påbyder:

1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
a. At sikrer, at borgerne oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse selvom medarbejderne ikke på forhånd kender borgerne (målepunkt 1.1)
b. At sikre, at borgerne får mulighed for at udtrykke eventuelle ønsker til livets afslutning rettidigt (målepunkt 1.2)
c. At sikre, at medarbejderne kan fremfinde borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning (Målepunkt 1.2)
d. At sikre, at borgerne oplever at få hjælp til at leve det liv de ønsker, også når medarbejderne ikke på forhånd kender borgerne (målepunkt 2.1)
e. At sikre, at aftaler med pårørende er beskrevet i borgernes omsorgsjournal (målepunkt 2.1)

2. Plejeenheden skal sikre, at der anvendes faglige metoder, arbejdsgange og systematik til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet over for målgruppen, herunder:
a. At sikre, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser oplever at få hjælp, omsorg og pleje, som tager højde for borgernes særlige behov, selvom medarbejderne ikke på forhånd kender borgerne (målepunkt 3.1)
b. At sikre, at der er fastlagte faglige metoder og arbejdsgange til at tilrettelægge hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og misbrug (målepunkt 3.1)
c. At sikre, at medarbejderne kender og anvender faglige metoder og arbejdsgange til at tilrettelægge hjælp, om-sorg og pleje til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og misbrug (målepunkt 3.1)
d. At sikre, at beskrivelserne af hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og misbrug fremgår af borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 3.1)
e. At sikre, at der er fastlagte faglige metoder og arbejdsgange, som understøtter at magtanvendelse forebygges (målepunkt 3.2)
f. At sikre, at medarbejderne kender og anvender de fastlagte faglige metoder og arbejdsgange, som understøtter at magtanvendelse forebygges (målepunkt 3.2)
g. At sikre, at beskrivelser af faglige metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelser fremgår af borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 3.2)
h. At sikre, at medarbejderne kender plejeenhedens arbejdsgange, faglige metoder og redskaber til at arbejde systematisk med opsporing og opfølgning på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand (målepunkt 3.3)
i. At sikre, at beskrivelser af ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand og opfølgning herpå fremgår af borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 3.3)
j. At sikre, at der er fastlagte arbejdsgange og faglige metoder til borgere i risiko for uplanlagt vægttab (målepunkt 3.4)
k. At sikre, at medarbejderne kender og anvender de fastlagte arbejdsgange og faglige metoder hos borgere i risiko for uplanlagt vægttab (målepunkt 3.4)
l. At sikre, at social- og plejefaglige indsatser rettet mod forebyggelse af uplanlagt vægttab og fald er beskrevet i borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 3.4)

3. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at varetage plejeenhedens kerne-opgaver (målepunkt 4.1)
b. At plejeenheden sikrer, at der er en klar ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejderne (målepunkt 4.1)
c. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordelingen (målepunkt 4.1)

4. Plejeenheden skal sikre, at der er en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser, herunder:
a. At plejeenheden skal sikre, at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og pleje-faglige dokumentation (målepunkt 5.1)
b. At plejeenheden skal sikre, at borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket og at afledte social- og pleje-faglige indsatser er beskrevet i borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 5.1)
c. At plejeenheden skal sikre, at borgernes mål for personlig og praktisk hjælp er beskrevet i borgernes omsorgsjournaler (målepunkt 5.1)

5. At plejeenheden skal sikre, at borgere og eventuel pårørende bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte, herunder:
a. At plejeenheden skal sikre, at der er arbejdsgange for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
b. At plejeenheden skal sikre, at medarbejderne kender og følger ledelsens arbejdsgange for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
c. At plejeenheden skal sikre, at ændringer i borgernes træningsforløb efter §86 løbende er dokumenteret (måle-punkt 6.2)

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endvidere Meta Mariehjemmet på baggrund af tilsynsbesøg den 8. juni 2021:

1) Plejeenheden skal sikre, at der er en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1)
2) At plejeenheden skal sikre den fornødne indsats i forhold til beskrivelse af mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte:
a. At plejeenheden sikrer, at mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 6.1)

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsyns-besøg efter servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Læs hele påbuddet her

Relaterede links