Kommunal Leverandør Område Øst

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af et tilsynsbesøg den 4. februar 2020 givet påbud til Kommunal Leverandør Område Øst, Køge om at sikre en dokumentationspraksis, der understøtter at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. juli 2020, på baggrund af et tilsynsbesøg den 4. februar 2020, givet påbud til Kommunal Leverandør Område Øst, Køge om at:

1. Plejeenheden sikrer en dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder:

  •  At plejeenheden sikrer en praksis, hvor der hos borgere med nedsat kognitive funktionsevner (herunder demens, psykisk sygdom og/eller misbrug) forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer (målepunkt 3.1)
  • At plejeenheden sikrer en praksis, hvor ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand fremgår af dokumentationen (målepunkt 3.3)
  • At plejeenheden sikrer en praksis, hvor social- og plejefaglige indsat-ser med henblik på forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred er beskrevet (målepunkt 3.4)
  • At plejeenheden sikrer en praksis, hvor vikarer har adgang til den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 4.1)
  • At ledelsen fastlægger, hvordan dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglig indsatser (målepunkt 5.1)
  • At plejeenheden sikrer en praksis for, at borgerens aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet (målepunkt 5.1)
  • At plejeenheden sikrer, at borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje bliver afdækket og at afledte social- og plejefaglige indsatser bliver beskrevet (målepunkt 5.1)
  • At plejeenheden sikrer en praksis for, at borgernes mål for personlig og praktisk hjælp bliver beskrevet (målepunkt 5.1)
  • At plejeenheden sikrer en praksis for, at interne samarbejdsparters beskrivelse af rehabiliteringsforløb samt fastsatte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte kan fremfindes i omsorgsjournalen (målepunkt 6.1)

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet af plejeenheden, jf. servicelovens § 150.

Læs hele afgørelsen her