Huset Nyvang (Plejehjem)

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af tilsynet den 8. oktober 2020 et påbud til plejeenheden Huset Nyvang.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af tilsynet den 8. oktober 2020 et påbud til plejeenheden Huset Nyvang om:


1. At plejeenheden skal sikre borgernes livskvalitet, værdighed og trivsel, herunder:
a. At sikre, at samtlige medarbejdere har en adfærd, der understøtter borgernes værdighed (målepunkt 1.1)
b. At sikre, at pårørende så vidt muligt inddrages og lyttes til i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov (måle- punkt 2.1)

2. At plejeenheden skal sikre, at plejeenhedens dokumentations- praksis understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af for- nøden kvalitet, herunder:
a. At der fastlægges en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder hvor, hvornår og hvordan der skal dokumenteres, samt hvordan viden bliver delt mellem med- arbejderne, så der understøttes en fornøden sammenhæng i de social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
b. At der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser fin- des beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer (målepunkt 3.1)
c. At der hos borgere, hvor det er relevant, forefindes beskrivelser af, hvilke faglige metoder og arbejdsgange, der kan blive anvendt til at forebygge magtanvendelse (målepunkt 3.2)
d. At ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktions- evne og helbredstilstand samt opfølgning herpå fremgår af borgernes dokumentation (målepunkt 3.3)
e. At social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne fremgår af borgernes dokumentation (målepunkt 3.4)
f. At borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje bliver af- dækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser samt at borgerens mål for personlig og praktisk hjælp bliver be- skrevet (målepunkt 5.1)

3. At plejeenheden skal sikre, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, om- sorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder:

a. At sikre, at medarbejderne kender og anvender faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med kognitive funktionsnedsættelser (målepunkt 3.1)

b. At sikre, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser modtager hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for borge- rens særlige behov og begrænsninger, og at dette afspejles i tone, adfærd og kultur i plejeenheden (målepunkt 3.1)
c. At sikre, at plejeenheden arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgerens fysiske og psykiske funktionsevne og helbredstilstand, og at medarbejderne således er opmærksomme på ændringer i borgernes sædvanlige tilstand (målepunkt 3.3)
d. At sikre, at medarbejderne kender og følger ledelsens fast- lagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje af borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne (måle- punkt 3.4)

4. At plejeenheden skal sikre, at plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens kerneopgaver, herunder
a. At samtlige medarbejdere har de fornødne kompetencer samt kendskab til borgerne i relation til udførslen af hjælp, omsorg og pleje (målepunkt 4.1)

5. At plejeenheden skal sikre den fornødne indsats i forhold til borgernes genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb hos relevante borgere, herunder
a. At medarbejderne kender borgerens mål for træningsforløbet og hvordan de, hos de relevante borgere, inddrager træningselementer og aktiviteter i den daglige hjælp, omsorg og pleje (målepunkt 6.1)

Påbuddet skal være efterlevet inden fire uger fra datoen for afgørelsen.

Offentliggørelse

Styrelsen for Patientsikkerhed skal offentliggøre alle afgørelser efter serviceloven § 150 d. Det følger af § 16 i bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet. Påbuddet offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at den enkelte plejeenhed også skal offentliggøre påbud- det på plejeenhedens egen hjemmeside samt gøre påbuddet umiddelbart tilgængeligt i selve plejeenheden.

Det samme gælder for den stedlige kommune. Dette følger af § 14 i bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældre- området.

Kommunen har endvidere pligt til at sikre, at påbuddet samt tilsynsrapporten bliver offentliggjort på Plejehjemsoversigten.dk. Det følger af bekendtgørelse nr. 1219 af 22. oktober 2018 om plejehjemsoversigten1.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsyn efter servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Læs hele påbuddet her.