Hjemmeplejen Område Vest

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder på baggrund af fund ved tilsynet den 10. december 2020 et påbud til plejeenheden Område Vest – Distrikt 2, Vejle

1) At plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, trivsel og livskvalitet, herunder:
a. At Plejeenheden sikrer, at beskrivelser af borgernes vaner og ønsker fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 1.2)
b. At plejeenheden sikrer en systematisk praksis for at indhente ønsker til livets afslutning (målepunkt 1.2)
c. At plejeenheden sikrer, at eventuelle aftaler med pårørende fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 2.1)

2) At plejeenheden skal sikre, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet til borgerne, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje i relevante situationer, til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 3.1)
b. At plejeenheden sikrer, at relevante beskrivelser af faglige metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 3.2)

3) At plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens varetagelse af kerneopgaver, herunder:
a. At ledelsen sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og at nye medarbejdere får den fornødne introduktion (målepunkt 4)

4) At plejeenheden skal sikre, at plejeenhedens dokumentationspraksisunderstøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje ad fornøden kvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at den fastlagte dokumentations-praksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
b. At plejeenheden sikrer, at den fastlagte dokumentations-praksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
c. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvender den fastlagte dokumentationspraksis (målepunkt 5.1)
d. At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet (målepunkt 5.1)
e. At plejeenheden sikrer, at borgernes mål for personlig pleje og praktisk hjælp fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 5.1)

5) At plejeenheden sikrer den fornødne indsats i forhold til borgerenes genoptrænings – og vedligeholdelsestræningsforløb hos relevante borgere, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgerne og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
b. At plejeenheden sikrer, at der kan tilrettelægges helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål efter § 83a (målepunkt 6.1)
c. At plejeenheden sikrer, at der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
d. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og følger en kendt praksis for at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)


Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endvidere Område Vest, Distrikt 2, Vejle på baggrund af tilsynsbesøg den 31. maj 2021:

1) At plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, trivsel og livskvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv (målepunkt 1.1)
b. At plejeenheden sikrer, at borgeren - så vidt muligt - oplever at få hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren ønsker (måle-punkt 2.1)
c. At pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov (måle-punkt 2.1)

2) At plejeenheden skal sikre, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet til borgerne, herunder:
a. At borgeren med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug og eventuelt pårørende oplever, at den hjælp, omsorg og pleje, borgeren modtager, tager højde for borgerens særlige behov (målepunkt 3.1)

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsyns-besøg efter servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Styrelsen gør opmærksom på, at manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 19, jf. servicelovens § 157 a, stk. 2

 

Læs hele påbuddet her