Distrikt 3 - Hjemmeplejen Helsingør

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 24. januar 2019 et varslet tilsynsbesøg efter servicelovens § 150 med Distrikt 3 – Hjemmeplejen Helsingør. Baggrunden for tilsynet var, at Distrikt 3 – Hjemmeplejen Helsingør blevet udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

1) At plejeenheden sikrer en dokumentation, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder

  • At der fastlægges en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder hvor, hvornår og hvordan der skal dokumenteres, samt hvordan viden bliver delt mellem medarbejderne, så der understøttes en fornøden sammenhæng i social- og plejefaglige indsatser
  • At medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, og at dokumentationen er tilgængelig for alle relevante medarbejdere
  • At der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje, og at denne tager højde for borgerens begrænsninger
  • At ændringer i borgere med kognitive funktionsnedsættelsers fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå dokumenteres
  • At plejeenheden sikrer, borgerens individuelle mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte dokumenteres i overensstemmelse med servicelovens § 83, stk. 5, og at afvigelser herfra ligeledes dokumenteres. at plejeenheden sikrer den fornødne beskrivelse af borgerens rehabiliteringsforløb i overensstemmelse med servicelovens § 83 a

2) At plejeenheden sikrer, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder

  • At der sikres systematisk opsporing og opfølgning på ændringer i borgernes funktionsevne
  • At medarbejderne kender og anvender faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med kognitive funktionsnedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug og at disse afspejles i tone, adfærd og kultur
  • At medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af magtanvendelse

Se hele påbuddet