Ældrecenter Lynggården

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 6.november 2018 et påbud til Ældrecenter Lynggården, om:

1) At plejeenheden sikrer, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder

  • fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne

  • at medarbejderne kender og arbejder systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes sædvanlige tilstand

2) At plejeenheden sikrer en dokumentation, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder

  • at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer bliver beskrevet i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger
  • at ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå fremgår af dokumentationen
  • at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne er beskrevet
  • at afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser bliver dokumenteret
  • at borgernes mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb bliver dokumenteret
  • at ændringer i forhold til borgernes genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb løbende bliver dokumenteret
  • at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksisfor den social- og plejefaglige dokumentation 

3) At plejeenheden sikrer, at plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens kerneopgaver.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg efter servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Se påbuddet her