Hjemmeplejen Kommunal Leverandør, Område Syd (Lerbæk Torv)

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. august 2019 givet påbud til hjemmeplejen Kommunal Leverandør, Område Syd (Lerbæk Torv), om at sikre, at der foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger for aktuelle og nyvisiterede patienter, at sikre tilstrækkelig journalføring og at sikre overholdelse af reglerne om patienters retsstilling.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt hjemmeplejen Kommunal Leverandør, Område Syd (Lerbæk Torv):

  1. at sikre, at der foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger af alle nyvisiterede patienter fra den 23. august 2019,
  2. at sikre, at der er foretaget systematiske sygeplejefaglige vurderinger af samtlige patienter der aktuelt er i behandling inden den 13. september 2019,
  3. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder at der er arbejdsgange, der sikrer, at der ikke sker sletning af journalnotater, fra den 23. august 2019, og
  4. at sikre indhentelse af informeret samtykke, herunder systematisk og relevant vurdering af patienternes habilitet, fra den 23. august 2019.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 25. april 2019 et varslet planlagt tilsyn med hjemmeplejen Kommunal Leverandør, Område Syd (Lerbæk Torv), som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for tre patienter.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der ikke blev foretaget systematiske sygeplejefaglige vurderinger, at journalføringen var mangelfuld, og at der ikke blev indhentet informeret samtykke og foretaget systematisk og relevant vurdering af patienternes habilitet.

I forhold til de sygeplejefaglige vurderinger konstaterede styrelsen, at der i to ud af tre stikprøver ikke var taget stilling til patientens aktuelle og potentielle problemer.

De to stikprøver var for nylig konverteret fra FællesSprog2 til FællesSprog3. I den tredje stikprøve var der fortsat journalført i FællesSprog2, og der var taget stilling til patientens aktuelle og potentielle problemer.

Ifølge behandlingsstedets plan for konvertering fra FællesSprog2 til FællesSprog3, ville der efter konverteringen ikke fremadrettet blive taget stilling til patientens aktuelle og potentielle problemer, medmindre der var visiteret ydelser på de konkrete problemområder. Under tilsynet oplyste de interviewede medarbejdere, at ydelser relateret til medicinadministration i henhold til kommunens instruks ikke gav anledning til en sygeplejefaglig udredning og vurdering af aktuelle og potentielle problemer.

Det er styrelsens opfattelse, at stillingtagen til patientens aktuelle og potentielle problemområder er nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser, der iværksættes.

Der er videre styrelsens opfattelse, at manglende vurderinger kan have betydning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et symptom inden for et område er nyopstået eller ej.

Det kan medføre en forsinkelse i identifikation af et potentielt problem, og deraf afledt forsinkelse i eller manglende relevant pleje og behandlingen af patienten. Mangelfulde sygeplejefaglige observationer, udgør efter styrelsens opfattelse en ikke ubetydelig risiko for de medicinske patienter.

Udover at det fremadrettet skal sikres, at der foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger af alle patienter, er det styrelsens opfattelse, at det også er nødvendigt at opdatere aktuelle journaler, så der er foretaget systematiske sygeplejefaglige vurderinger af samtlige patienter der aktuelt er i behandling.

I forhold til journalføring konstaterede styrelsen, at der i tre ud af tre stikprøver ikke var dokumenteret konsekvent om samarbejdet med behandlingsansvarlig læge. Eksempelvis var det i en stikprøve ikke dokumenteret, hvem der var ansvarlig for patientens epilepsibehandling og hvilke aftaler, der var omkring dette.

I tre ud af tre stikprøver var dokumentationen om aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering ikke dokumenteret fyldestgørende. Eksempelvis var dokumentationen af ændringer og opfølgning på sårpleje ikke tydelig, sammenhængende og tilgængelig i omsorgsjournalen.

I en ud af tre stikprøver var oversigten over patientens sygdomme ufuldstændig idet en sygdomshistorik med blodprop i hjertet, som patienten fik medicin for, ikke var dokumenteret.

Endelig kunne styrelsen konstatere, at det i en ud af tre stikprøver ikke var muligt at fremfinde tidligere notater på et aktuelt forløb vedrørende sårpleje. Kun den aktuelle plan kunne fremfindes, da tidligere plan blev slettet ved ændringer i den aktuelle pleje.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

I forhold til patienters retsstilling konstaterede styrelsen, at der i ingen af de tre stikprøver var taget stilling til patientens handleevne i forhold til at kunne give informeret samtykke til behandling.

I ingen af de tre stikprøver var det muligt at identificere i journalen, om patienten havde givet informeret samtykke til den konkrete behandling.

Det er styrelsens opfattelse, at der er tale om grundlæggende mangler i relation til patienternes retsstilling, der udgør en betydelig fare for, at patienternes ret til selvbestemmelse ikke respekteres. Reglerne om information og samtykke har til formål at sikre patienternes selvbestemmelse og er et grundlæggende princip inden for sundhedsretten.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til sygeplejefaglige vurderinger, journalføring og manglende iagttagelse af reglerne om patienters retsstilling samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.