Lægeklinik Karles Eriksen

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. november 2022 givet påbud til Lægeklinik Karles Eriksen om at sikre forsvarlig varetagelse af behandling med afhængighedsskabende lægemidler samt tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Lægeklinik Karles Eriksen:

  1. at sikre forsvarlig varetagelse af behandling med afhængighedsskabende lægemidler fra den 9. november 2022.
  2. at sikre tilstrækkelig journalføring fra den 9. november 2022.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 21. september 2022 et varslet, reaktivt tilsyn hos Lægeklinik Karles Eriksen. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse omhandlende en række mulige patientsikkerhedsmæssige problemer, herunder tilgængelighed og opbevaring af medicin og journaler på stedet.

Behandlingsstedet er en solopraksis bestående af en speciallæge i almen medicin og en uddannelseslæge. Klinikken havde på tidspunktet for tilsynet ca. 2300 patienter tilmeldt.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten.

Begrundelse for påbuddet

Behandling med afhængighedsskabende lægemidler

Ved tilsynsbesøget den 21. september 2022 kunne styrelsen konstatere, at vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ikke blev fulgt.

Ved tilsynsbesøget foretog styrelsen en gennemgang af fire journaler vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler og konstaterede, at der i samtlige journaler manglede behandlingsplaner. Desuden manglede der i alle journalerne en begrundelse i journalen for, at der var foretaget receptfornyelse uden personligt fremmøde i klinikken.

Ved interview fremgik det, at der forelå behandlingsplaner, ligesom det ved receptfornyelse altid blev konkret vurderet, hvorvidt der var behov for personligt fremmøde. Dette kunne ikke genfindes i de gennemgåede journaler.

Styrelsen konstaterede således, at der ikke var udarbejdet de nødvendige behandlingsplaner for behandling med afhængighedsskabende lægemidler.

Videre kan det på baggrund af det konstaterede under tilsynet ikke lægges til grund, at receptfornyelse skete ved personlig konsultation, og at der ved receptfornyelsen blev taget fornøden stilling til og drøftet fortsat indikation og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Styrelsen vurderer, at den manglende overholdelse af vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden, da reglerne skal sikre, at behandlingen sker på forsvarlig vis, og manglende efterlevelse indebærer en risiko for at fremkalde eller vedligeholde afhængighed og øvrige bivirkninger ved brug af disse lægemidler og i øvrigt føre til behandling, som ikke er fagligt indiceret.

Journalføring

Ved tilsynsbesøget den 21. september 2022 kunne styrelsen konstatere, at der hos Lægeklinik Karles Eriksen ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen).

Den sundhedsfaglige dokumentation

Styrelsen kunne ved journalgennemgangen konstatere, at der, hvor det var relevant, generelt manglede dokumentation af indikation for igangværende og iværksat behandling, behandlingsplaner og opfølgning herpå.

Der blev blandt andet konstateret, at diagnosen diabetes i to tilfælde var stillet på baggrund af ét måleresultat for HbA1c. Videre manglede der angivelse af vægt, og der manglede i et tilfælde angivelse af blodtryk.

Videre manglede der vægt, bodymass index, taljeomfang og blodtryk i to journalgennemgange af patienter, som var i antipsykotisk behandling. I den ene af gennemgangene manglede tillige HbA1c, faste lipider og ekg.

Det blev under interviewet oplyst, at der var behandlingsplaner, ligesom der blev fulgt op på iværksat og igangværende behandling, men at dette ikke blev journalført.

Styrelsen har på baggrund af det oplyste lagt til grund, at der lægeligt var taget stilling til indikation for medicinordinationer og for ændring af medicin, behandlingsplaner samt opfølgning på disse, men at dette ikke blev systematisk dokumenteret i journalen.

Styrelsen har videre lagt til grund, at der var observeret effekt og bivirkninger ved ny medicin og ved ændring af medicin, men at dette ikke blev journalført.

Det er styrelsens vurdering, at den manglende dokumentation af indikation for medicinordinationer, behandlingsplaner og opfølgning herpå udgør en betydelig fare for patientsikkerheden med hensyn til at sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen af den enkelte patient.

Journalføring af informeret samtykke

Ved tilsynet blev det ved journalgennemgangen konstateret, at der var påbegyndt behandling med Metformin uden at det fremgik af dokumentationen, at patienten var informeret om mulige bivirkninger.

Personalet redegjorde for, at der blev indhentet tilstrækkeligt informeret samtykke, men at dette ikke systematisk blev dokumenteret i journalen.

Reglerne om information og samtykke har til formål at sikre patienternes selvbestemmelse og er et grundlæggende princip inden for sundhedsretten.

Det er styrelsens opfattelse, at den utilstrækkelige journalføring af indhentelsen af informeret samtykke udgør en risiko for patientsikkerheden, da grundlaget for behandlingen så ikke er klart, og det derved ikke er sikret, at behandlingen sker med respekt for patientens selvbestemmelsesret.

Samlet vurdering af fundene vedr. journalføringen

Det er styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende og gennemgåede mangler i form af ikke journalført, fyldestgørende og systematisk journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i behandlingen af den enkelte patient.

Samlet vurdering

Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til varetagelsen af behandling med afhængighedsskabende lægemidler og journalføringen på stedet, udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.