Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 27. oktober 2020 givet påbud til Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F om at sikre implementering af instrukser om delegeret tandteknikerforbeholdt virksomhed, tilstrækkelig journalføring, overholdelse af regler om tandteknikeres virksomhedsområde og forsvarlig hygiejne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F:

  1. at sikre implementering af instrukser for udførelse af klinisk tandteknikerforbeholdt virksomhed efter delegation fra den 27. oktober 2020.
  2. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 27. oktober 2020.
  3. at sikre overholdelse af regler om tandteknikeres virksomhedsområde fra den 27. oktober 2020.
  4. at sikre forsvarlig hygiejne fra den 27. oktober 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven § 272, stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 17. august 2020 et varslet, reaktivt tilsyn med Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse, hvori der blev udtrykt bekymring for, om den behandlende sundhedsperson er autoriseret. Der blev endvidere udtrykt bekymring over de behandlinger, der udføres på klinikken, at der tilsyneladende ikke føres journal samt at hygiejnen var mangelfuld.

Styrelsen gennemgik ved tilsynsbesøget i alt to journaler, idet styrelsen fik oplyst, at behandlingsstedet ikke kunne fremvise tre aktuelle journaler på grund af Covid-19.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten. Styrelsen har endvidere inddraget oplysningerne i behandlingsstedets partshøringssvar af 19. oktober 2020, hvori der er redegjort for ændringer i journalføring, dokumentation af grundlaget for behandling og samarbejde med tandlæge samt oplysning om, at hygiejne og rengøring nu udføres i henhold til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Der er fremsendt skriftligt materiale i form af nye og mere detaljerede instrukser for delegeret arbejde.

Instrukser for delegeret forbeholdt virksomhed

Styrelsen konstaterede, at Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F, ikke havde skriftlige instrukser for delegeret forbeholdt virksomhed.

Ved interview om sikring af udvælgelse, oplæring og tilsyn i forbindelse med medhjælpens udførelse af delegeret forbeholdt virksomhed fandt styrelsen ved tilsynsbesøget den 17. august 2020, at den autoriserede kliniske tandtekniker delegerede alle typer af behandlinger, herunder undersøgelser, behandlingsplanlægning, aftryk til proteser, udlevering af proteser og opfølgning på behandling, til klinikkens laboratorietekniker.

Klinikken fremviste ved tilsynet en skrivelse, som overordnet beskriver, hvordan laboratorieteknikeren skal foretage undersøgelse af en patient. Ved tilsynsbesøget kunne klinikken ikke fremvise instrukser for alle de nævnte behandlinger, som laboratorieteknikeren udfører efter delegation.

Det er styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F, skal være fyldestgørende, skriftlige instrukser, når medhjælpen udfører forbeholdt virksomhed efter delegation fra den kliniske tandtekniker i forhold til en konkret patient eller ved delegation i forhold til en defineret patientgruppe. Rækkevidden og omfanget af delegationerne skal være tilstrækkeligt beskrevet, og indholdet skal være patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder i forhold til det personale, der udfører den delegerede virksomhed.

Instrukserne skal være kendt af og implementeret i personalets arbejde med patientbehandling for at understøtte, at behandling og pleje sker med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Styrelsen vurderer, at manglende tilstedeværelse af fyldestgørende instrukser på en klinik som Klinisk Tandteknik & Dental Laboratorium, Nykøbing F, indebærer en betydelig risiko for patientsikkerheden, særligt da virksomheden på klinikken i praksis hvilede på uddelegering af samtlige behandlingsopgaver.

Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F har efter tilsynsbesøget og i sit høringssvar af 19. oktober 2020 indsendt en række instrukser for delegeret virksomhed. Instruksmateriale er fremsendt i tilfældig orden og ikke som et samlet dokument, men styrelsen lægger ved sin vurdering til grund, at der er tale om en samlet instruks med samme dato og version og samme ansvarlige for udarbejdelsen. Selvom der nu foreligger fornødent instruksmateriale, kan styrelsen ikke alene på baggrund af den skriftlig fremsendelse vurdere, hvorvidt de ændrede procedurer er fuldt ud implementerede på klinikken. Styrelsen har derfor fundet grundlag for at give påbud til behandlingsstedet om at sikre implementering af instrukser for udførelse af klinisk tandteknikerforbeholdt virksomhed efter delegation.

Journalføring

Styrelsen konstaterede, at der på Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F, ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Styrelsen gennemgik ved tilsynsbesøget i alt to journaler, idet styrelsen fik oplyst, at behandlingsstedet ikke kunne fremvise tre aktuelle journaler på grund af Covid-19.

Ved interview om journalføring fremgik det, at det ved behandling foretaget på delegation ikke blev journalført, at behandlingen var foretaget af medhjælp. Klinikken redegjorde for, hvordan de indhentede samtykke til behandling og informerede patienten om, at behandling blev foretaget på delegation, hvilket styrelsen må lægge til grund.

Styrelsen kunne konstatere, at behandlingsstedet manglede viden om krav til journalføring af behandlinger foretaget på delegation. Alle journalnotater blev udarbejdet af den autoriserede kliniske tandtekniker, og uden oplysning om, at behandlingen var foretaget af behandlingsstedets laboratorietekniker, fremstod journalføringen mangelfuld og kunne efter styrelsens vurdering fejltolkes således, at det fremstod som om behandlingen var foretaget af den autoriserede kliniske tandtekniker.

Ved gennemgang af de to journaler fandt styrelsen, at der i den ene journal manglede at blive journalført aftryksmateriale i forbindelse med fremstilling af protese.

Ved interview om journalføring fandt styrelsen desuden, at klinikken ikke journalførte reparationer eller udvidelser af proteser.

Det er styrelsens opfattelse, at korrekt og fyldestgørende journalføring er nødvendig for at sikre kontinuitet i pleje og behandling af patienten og for at sikre kommunikationen med samarbejdspartnere.

Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F har i sit partshøringssvar af 19. oktober 2020 fremsendt eksempler på journaler som dokumentation for ændrede procedurer ved journalføring. Styrelsen anerkender de tiltag, behandlingsstedet efter det oplyste har iværksat med henblik på at efterleve gældende regler om journalføring, men kan dog ikke alene på baggrund af den skriftlig fremsendelse vurdere, hvorvidt de ændrede procedurer er fuldt ud implementerede på behandlingsstedet.

Grundlag for behandling

Styrelsen konstaterede, at der i én ud af to gennemgåede journaler var krav om, at der blev indhentet godkendelse fra tandlæge, før behandling blev påbegyndt. I denne journal var der ikke indhentet godkendelse fra tandlægen, før behandling med protese på en delvist betandet patient blev påbegyndt.

Styrelsen fandt desuden ved interview, at der manglede viden om afgrænsning af autoriserede kliniske tandteknikeres virksomhedsområde.

På baggrund af disse fund må styrelsen lægge til grund, at der på tandteknikerklinikken ikke systematisk og i alle tilfælde sikres det fornødne grundlag for varetagelse af behandlingen af patienterne, idet de ovennævnte krav i bekendtgørelsen om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde i relation til behandlingen af delvist betandede patienter ikke i tilstrækkelig grad ses at være blevet fulgt.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden, når der ikke på tilstrækkelig vis er sikret det nødvendige faglige grundlag for varetagelse af disse opgaver på en klinisk tandteknikerklinik.

Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F har i sit partshøringssvar af 19. oktober 2020 fremsendt eksempler på henvisninger/tilbagehenvisninger som dokumentation for ændrede procedurer ved behandlinger på delvist betandede patienter, hvor der er samarbejde med tandlæge. Styrelsen anerkender de tiltag, behandlingsstedet efter det oplyste har iværksat med henblik på at efterleve gældende regler om kliniske tandteknikeres virksomhedsområde, men kan dog ikke alene på baggrund af den skriftlig fremsendelse vurdere, hvorvidt de ændrede procedurer er fuldt ud implementerede på behandlingsstedet.

Hygiejne

Styrelsen konstaterede, at udførelse af hygiejne på Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F, ikke levede op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Styrelsen fandt, at klinikken ikke foretog daglig kemisk kontrol af autoklaven. Klinikken oplyste, at de foretog kontrol med kemiske test ca. 3 gange om ugen.

Det er styrelsens opfattelse, at manglende efterlevelse af retningslinjer for kontrol af sterilisation medfører en øget risiko for smitteoverførsel og dermed risiko for patientsikkerheden ved behandling i klinikken.

Styrelsen fandt, at klinikken foretog korrekt daglig rengøring af behandlingsrummet, men venteværelse, laboratorium og køkken blev rengjort med samme klud.

Det er styrelsens opfattelse, at ufuldstændig efterlevelse af retningslinjerne for daglig rengøring medfører en øget risiko for infektioner og dermed risiko for patientsikkerheden ved behandling i klinikken.

Styrelsen fandt ved tilsynet, at der på klinikken ikke altid blev skiftet handsker, når aftryk transporteres fra behandlingsrummet til laboratoriet.

Det er styrelsens opfattelse, at manglende efterlevelse af retningslinjer for desinfektion og autoklavering af udstyr til tandteknisk behandling, herunder ved undladelse af skift af handsker ved transport af aftryk, medfører en øget risiko for smitteoverførsel og dermed risiko for patientsikkerheden ved behandling i klinikken.

Styrelsen fandt desuden, at kliniktøj kun bliver skiftet og vasket en gang om ugen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det indebærer en risiko for patientsikkerheden i form af øget risiko for smitteoverførsel, hvis arbejdsdragt skiftes efter forskrifterne, dvs. dagligt og ved synlig forurening.

De beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i forhold til efterlevelse af relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) rummer efter styrelsens opfattelse en betydelig fare for patientsikkerheden.

Klinisk Tandteknik og Dental Laboratorium, Nykøbing F har i sit partshøringssvar af 19. oktober 2020 oplyst, at klinikkens hygiejne nu udføres i henhold til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Behandlingsstedet har endvidere tilkendegivet, at der skulle foreligge misforståelser vedrørende brug af autoklave samt engangskitler og kliniktøj. Dette ændrer ikke ved styrelsens vurdering, idet styrelsen henholder sig til de oplysninger, der fremkom ved tilsynsbesøget.

Samlet vurdering

Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til implementering af instrukser, journalføring, efterlevelse af regler om tandteknikeres virksomhedsområde og hygiejne samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.