Hjemmehjælpen A-S

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. juni 2020 givet påbud til Hjemmehjælpen A/S, om at sikre tilstrækkelig journalføring og et tilstrækkeligt grundlag for på forsvarlig vis at varetage de sundhedsfaglige opgaver.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Hjemmehjælpen A/S:

  1. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 9. juni 2020.
  2. at sikre tilstrækkeligt grundlag for på forsvarlig vis at varetage de sundhedsfaglige opgaver, de har påtaget sig, fra den 9. juni 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 12. september 2019 et varslet planlagt tilsyn med Hjemmehjælpen A/S, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve. Hjemmehjælpen A/S leverer hjemmehjælp til cirka 2300 borgere i København, Tårnby og Frederiksberg. Medarbejderne er blandt andet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, og social- og sundhedshjælpere. Hjemmehjælpen A/S får overdraget få sundhedsydelser af den kommunale sygepleje og kan håndtere enkelte typer af sygeplejeopgaver, fx øjendrypning, påsætning af kompressionsstrømper, udlevering af ophældt medicin, og kateterpleje.

Hjemmehjælpen A/S oplyste under tilsynsbesøget, at den kommunale sygepleje, som Hjemmehjælpen A/S har aftale med, blandt andet anvendte journalsystemet CSC, men at personalet ved Hjemmehjælpen A/S ikke havde hverken læse- eller skriveadgang til CSC. Det var alene gruppelederne, der af kommunens sygepleje var tildelt adgangen til CSC. Det blev også oplyst, at Hjemmehjælpen A/S igennem længere tid var stillet i udsigt, at de i henhold til aftalen skulle have både læse- og skrive adgang til CSC, men at det var blevet udsat flere gange, hvorfor Hjemmehjælpen A/S i mellemtiden brugte det elektroniske system Lyngsø til delvis dokumentation.

Styrelsen skal indledningsvist bemærke, at det fremgår af vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, pkt. 3.1, at i nogle tilfælde delegerer en kommune sundhedsfaglige opgaver til private leverandører. I forhold til den private leverandørs ansvar er det videre anført, at den private leverandør er ansvarlig for, at personalet er instrueret relevant i udførelsen af opgaverne, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn hermed.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for tre patienter. Styrelsen har ligeledes inddraget den handleplan, som Hjemmehjælpen A/S indsendte efterfølgende.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at journalføringen var mangelfuld og at der var problemer med, at det relevante personale ikke havde umiddelbar adgang til opdaterede journaler, som skulle danne grundlaget for den pleje og behandling, de varetog. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten.

I den indsendte handleplan har Hjemmehjælpen A/S anført, at medarbejderne i januar 2020 vil få adgang til CSC via en APP på telefonen, samt at gruppelederne, som havde læse- og skriveadgang, tre gange i hver vagt vil tilgå CSC og Lyngsø og overføre relevant data mellem systemerne indtil alle har opnået adgang.

Styrelsen vurderer dog, at det ikke alene på baggrund af oplysningen i handleplanen om, at der ville blive givet adgang til CSC for det relevante personale, kan lægges til grund at der på nuværende tidspunkt faktisk er sikret den nødvendige adgang til at personalet kan henholdsvis læse og skrive i journalen.

I tilsynsrapporten har styrelsen opstillet minimumskrav i form af målepunkter, som styrelsen vurderer skal efterleves på et sted som Hjemmehjælpen A/S for at understøtte, at behandling og pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed. I rapporten er de relevante vejledninger m.v. angivet i tilknytning til de enkelte målepunkter i rapportens bilag.

Journalføring

Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at der ikke blev ført journal i overensstemmelse med de gældende regler herom. Styrelsen konstaterede, at hos patienter hvor der blev journalført i CSC, var det kun gruppelederne, der af Københavns Kommune var tildelt adgang til CSC journalen. Gruppelederne var derved de eneste med læseadgang- og skriveadgang. Personalet hos Hjemmehjælpen A/S dokumenterede fortløbende i planlægningssystemet Lyngsø. Styrelsen gennemgik ved tilsynsbesøget i alt tre journaler, hvoraf den ene var i CSC-journalen, mens de to andre var i CURA.

I CSC-journalen fremgik det ikke, hvilken journal der var primærjournalen og der var ikke en henvisning til de øvrige steder, dokumentationen blev ført, herunder de fysiske borgermapper, der blev opbevaret i hjemmene, eller dokumentation ført på papirskemaer (fx afføringsskema), som også blev opbevaret i hjemmene.

Ved tilsynsbesøget fik styrelsen også illustreret sammenhænge og arbejdsgange mellem dokumentationen i de tre forskellige systemer, hhv. Lyngsø, CURA og CSC. Det var styrelsens vurdering, at oplysninger om sundhedslovsopgaver, der var dokumenteret i planlægningssystemet Lyngsø, fremstod uoverskueligt og uden systematik.

Styrelsen konstaterede, at der i en ud af de tre stikprøver manglede dokumentation vedrørende aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering, idet observation vedrørende dysfagi hos en patient ikke var overført til CSC-journalen, men personalet kunne mundtligt redegøre herfor, ligesom det var beskrevet i Lyngsø.

Tilsynet fandt i en af CURA-journalerne desuden et problemområde omkring abstinenser med tilhørende abstinensscoring, men scoring fremgik ikke af journalen. Personalet kunne dog mundtligt redegøre for problemområdet. Da personalet både kunne redegøre for, hvordan der var handlet i relation til fundet med dysfagi og fundet med abstinensscoring, har styrelsen lagt til grund, at de oven for beskrevne fund udgør mangler i relation til journalføringen og ikke i den behandling, som Hjemmehjælpen A/S havde udført. Se dog nedenfor om grundlag for behandling i relation til patienten med dysfagi.

Det var styrelsens opfattelse, at en korrekt og fyldestgørende beskrivelse i journalen af stillingtagen til de sygeplejefaglige problemområder er nødvendig for at sikre kontinuitet i pleje og behandling af patienten. Det er også nødvendigt for at sikre den interne kommunikation på behandlingsstedet og kommunikation med samarbejdspartnere. Journalen skal desuden give et overblik over patientens tilstand, så personalet har mulighed for at foretage hurtig og relevant håndtering af en eventuel akut situation.

Det var styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende mangler i form af utilstrækkelig og ikke tidstro journalføring udgør en betydelig fare for patientsikkerheden med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient, samt ved eventuelle akutte situationer.

Grundlag for varetagelse af sundhedsfaglige opgaver

Ved tilsynsbesøget gennemgik styrelsen to journaler, hvor der blev anvendt CURA og én journal, hvor der var anvendt CSC som journalsystem. Styrelsen konstaterede, at der i den ene journal ikke var en opdateret beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer i forbindelse med dysfagi. Styrelsen konstaterede videre, at der var mangler eller manglende adgang til en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser.

Det blev under tilsynsbesøget oplyst, at ansvaret for at beskrive aktuelle og potentielle problemstillinger, samt for at der er udarbejdet en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser var placeret hos den kommunale sygepleje.

Det følger af vejledning nr. 9019 af 15. januar 2013, pkt. 6.2.2, at der som led i den sygefaglige pleje og behandling, som minimum skal være taget stilling til, om patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer inden for 12 oplistede sygeplejefaglige problemområder.

Som led i udførelsen af patientbehandling og -pleje skal der dannes et overblik over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser, samt foretages beskrivelse af den pleje og behandling, der er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der skal også foretages en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.

Oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt skal dokumenteres, ligesom det skal dokumenteres, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge.

Det fremgår af vejledningens pkt. 5, at sygeplejefagligt personale er ansvarligt for at journalføre deres selvstændige opgavevaretagelse. Sygeplejefagligt personale skal endvidere journalføre delegeret behandling, som udføres som medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

I hjemmesygeplejen, på plejehjem, botilbud m.v., hvor der til daglig ikke arbejder læger, har ledelsen ansvar for at sikre, at behandling på stedet, der udføres som medhjælp for autoriserede sundhedspersoner, bliver journalført. Dette fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. En medhjælp behøver ikke være autoriseret sundhedsperson, så længe den autoriserede sundhedsperson, som har delegeret sundhedsfaglig virksomhed har sikret sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven, jf. bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Det er styrelsens opfattelse, at oplysninger om stillingtagen til de ovenfor nævnte forhold er nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser, der iværksættes og for en relevant varetagelse heraf.

Hjemmehjælpen A/S varetog sundhedsfaglige opgaver i form af fx øjendrypning, påsætning af kompressionsstrømper, udlevering af ophældt medicin, og kateterpleje.

Det var således styrelsens opfattelse, at varetagelse af de opgaver, som Hjemmehjælpen A/S varetager efter aftale med kommunen forudsætter, at der er et tilstrækkeligt grundlag i den sundhedsfaglige dokumentation om patientens aktuelle og potentielle problemer, oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler, der skal udløse kontakt til kommunens sygepleje med henblik på afklaring med behandlingsansvarlig læge. Endelig er det nødvendigt at have oplysninger om aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering.

Styrelsen understregede, at Hjemmehjælpen A/S altid har et selvstændigt ansvar for den behandling, som behandlingsstedet udfører. Uanset på hvilken baggrund en privat leverandør oplever ikke at kunne udføre en sundhedsfaglig opgave forsvarligt, bør leverandøren sikre sig at der opnås et tilstrækkeligt grundlag eller frasige sig opgaven indtil der er etableret de fornødne patientsikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Udover at styrelsen fandt, at der ikke var tilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger, observationer mv. i de gennemgåede journaler, konstaterede styrelsen (som også anført ovenfor under ”Journalføring”) også, at sundhedspersonerne ved Hjemmehjælpen A/S ikke selv adgang til opdaterede journaler i forbindelse med varetagelsen af behandlingen og plejen af deres patienter. Dette skulle i stedet gå via en gruppeleder.

Styrelsen lagde på den baggrund til grund, at der ikke var tale om et enkeltstående problem, men derimod et generelt problem med adgangen til opdaterede journaloplysninger

Styrelsen anerkendte, at Hjemmehjælpen A/S havde været i dialog med kommunen om dette, men da der uanset dette ikke var rettet op på forholdet kan styrelsen ikke lægge til grund, at Hjemmehjælpen A/S har sikret sig et tilstrækkeligt grundlag for at varetage de sundhedsfaglige ydelser, de havde påtaget sig, herunder at der var adgang til opdaterede journaler vedrørende de patienter, som de havde påtaget sig sundhedsfaglige ydelser for.

Det var styrelsens vurdering, at fundene udgjorde væsentlige problemer af betydning for patientsikkerheden, da personalet således ikke har mulighed for adgang til ajourførte journaler med observationer, evaluering og udført pleje og behandling. Dette var efter styrelsens opfattelse en forudsætning for at kunne tage relevant stilling til eventuel udvikling i patienternes tilstande inden for de områder, som Hjemmehjælpen A/S havde ansvar for, samt for at kunne varetage akutte situationer patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Samlet vurdering

Det var på baggrund af fundene ved tilsynsbesøget styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne samlet set udgjorde problemer af større betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen har modtaget behandlingsstedets partshøringssvar af 10. marts 2020, hvori er anført at de efter tilsynsbesøget har ændret praksis, så alle ansatte har direkte adgang til borgernes journal i kommunens omsorgssystem via personlig CURA devices, dokumenterer direkte i borgeren journal via personlig CURA devices, følger vedlagt dokumentationspraksis i forhold til journalføring, følger vedlagt procedure ved varetagelse af uddelegeret sundhedslovsydelser, er bekendt med at de vedlagte sundhedslovsydelser er de eneste 14 sundhedslovsydelser som HjemmeHjælpen A/S må levere efter beskrevet handlingsanvisning fra sygeplejen og efterlever og er bekendt med virksomheden retningslinjer vedr. doseret og ikke doserbar medicin. Endvidere var vedlagt en procedurebeskrivelse for dokumentationspraksis, en beskrivelse om opgaveoverdragede indsatser efter sundhedsloven, procedurebeskrivelse ved uddelegeret sygeplejeydelser og to procedurebeskrivelser om medicinhåndtering.

Styrelsen anerkendte, at HjemmeHjælpen A/S ud fra det beskrevne havde iværksat tiltag med henblik på at rette op på de ved tilsynet konstaterede forhold. Det var imidlertid styrelsens vurdering, at det fremsendte materiale ikke er fyldestgørende og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.Det var dertil styrelsens vurdering, at den blotte oplysning om, at der er rettet op på flere af forholdene ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for at fastslå, at der er iværksat og implementeret tilstrækkelige tiltag af hensyn til patientsikkerheden.

Styrelsen fandt på den baggrund ikke grundlag for at ændre vurderingen af, at der var større problemer af betydning for patientsikkerheden på behandlingsstedet. 

Relaterede links