Flying Nurses ApS

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 16. juli 2020 givet påbud til Flying Nurses ApS om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, at sikre gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, tilstrækkelig journalføring og indhentelse af informeret samtykke samt udarbejdelse og implementering af en række instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Flying Nurses ApS:

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks for medicinhåndtering, fra den 16. juli 2020.
  2. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, herunder udarbejdelse og implementering af instruks herfor, fra den 16. juli 2020.
  3. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder at journalføringen lever op til de formelle krav, og at sikre udarbejdelse og implementering af en fyldestgørende instruks for journalføring, fra den 16. juli 2020.
  4. at sikre indhentelse af tilstrækkeligt informeret samtykke, herunder systematisk og relevant vurdering af patienternes habilitet, fra den 16. juli 2020.
  5. at udarbejde og implementere fyldestgørende instrukser for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling og for samarbejde med andre sundhedsfaglige instanser, for pludselig opstået sygdom og ulykke, for fravalg af livsforlængende behandling samt for hygiejne, fra den 16. juli 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 25. februar 2020 et varslet planlagt tilsyn med Flying Nurses ApS, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

På baggrund af tilsynsbesøget den 25. februar 2020 gav styrelsen den 22. april 2020 påbud til Flying Nurses ApS, som blandt andet indeholdt påbud om at indstille medicinhåndtering. Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet om at indstille medicinhåndtering kunne ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed havde vurderet det forsvarligt efter modtagelse af fyldestgørende instruks for medicinhåndtering og en redegørelse for, hvordan denne vil blive implementeret.

Styrelsen har den 13. maj 2020 og efterfølgende den 15. maj 2020 modtaget instruks for medicinhåndtering en redegørelse fra Flying Nurses ApS for implementering heraf. Efter gennemgang af materialet har styrelsen fundet grundlag for at ophæve påbuddet om at indstille medicinhåndtering og erstatte dette med et påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks for medicinhåndtering. Styrelsen har ikke fundet grundlag for at ophæve de øvrige påbud, idet styrelsen fastholder, at dette først kan ske, når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Styrelsen har på denne baggrund truffet nærværende afgørelse, der erstatter afgørelsen af 22. april 2020.

Medicinhåndtering

Ved tilsynsbesøget den 25. februar 2020 konstaterede styrelsen, at Flying Nurses dagligt udleverede 2 tabletter smertestillende pn-medicin (Kodein) samt medvirkede til indkøb af smertestillende håndkøbsmedicin (10 stk. paracetamol).

Det fremgik ved tilsynsbesøget, at Flying Nurses ikke havde adgang til FMK (Det Fælles Medicinkort), og der var ikke oprettet en lokal medicinliste. Der var endvidere ikke et formaliseret samarbejde med hjemmesygeplejen, der sikrede information om ændringer i ordinationen. Der manglede tillige sikkerhed for at hjemmesygeplejen var orienteret om, at Flying Nurses udleverede pn-medicin (medicin der anvendes efter behov), og at denne medicin ikke samtidig blev udleveret af andre.

Det fremgik endvidere, at der ikke blev beskrevet effekt af den udleverede pn-medicin. Flying Nurses var ikke bekendt med patientens øvrige medicin men oplyste, at de i medicinkassen, hvor de hentede pn-medicinen, kunne se en del præparater.

Styrelsen konstaterede desuden, at der var en skriftlig instruks for medicinhåndtering, men at denne var mangelfuld.

Instruksen manglede blandt andet beskrivelse af håndtering af ikke-dispenserbar medicin samt af samarbejdet med behandlingsansvarlig læge. Ligeledes var der ingen beskrivelse vedrørende behandlingsstedets varetagelse af opgaver i forbindelse med ikke-lægeordineret håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud for patienter.

Ligeledes var der ikke taget stilling til IV-medicin, adrenalinberedskab, subcutan kanyle mv. Der var aktuelt ikke patienter, der modtog disse behandlinger, men det er styrelsens opfattelse, at det udgør en potentiel risiko for patientsikkerheden, hvis behandlingsstedet ikke har sikret forsvarlige rammer for varetagelsen af disse behandlingsformer forud for modtagelse af patienter til disse behandlinger.

Det var ud fra de konkrete omstændigheder styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndteringen var af grundlæggende karakter og ikke kunne anses som enkeltstående.

Styrelsen vurderede samlet, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af Medicin”, 2019, udgjorde kritiske problemer at betydning for patientsikkerheden, da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis. Styrelsen fandt derfor grundlag for at give Flying Nurses ApS påbud om at indstille medicinhåndteringen.

Ledelsen havde ved tilsynsbesøget oplyst, at de ville ophøre med medicinhåndtering straks, og det blev i høringssvar af 7. april 2020 oplyst, at den kommunale hjemmesygepleje havde overtaget håndteringen af pn medicin, og at Flying Nurses Aps havde bedt om, at der lå en medicinliste i overensstemmelse med FMK hos patienten.

Styrelsen noterede sig og anerkendte oplysningerne i høringssvaret om, at Flying Nurses var i proces med at udarbejde en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering samt med at få adgang til FMK (Det Fælles Medicinkort) og anamnesen med henblik på at kunne opfylde betingelserne for at få ophævet påbuddet om at indstille medicinhåndtering.

Flying Nurses har senest den 15. maj 2020 fremsendt materiale, der blandt omfatter instruks for medicinhåndtering samt en implementeringsplan herfor. Styrelsen vurderer efter gennemgang af det fremsendte materiale, at det er forsvarligt at ophæve påbuddet om ikke at foretage medicinhåndtering, idet styrelsen lægger til grund, at der ikke længere er kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden på behandlingsstedet. Styrelsen har dog fundet grundlag for at udstede et nyt påbud til Flying Nurses ApS om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks om medicinhåndtering.

Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgninger herpå

Styrelsen konstaterede ved gennemgang af en patientjournal, at der ikke var en systematisk vurdering og gennemgang af patientens aktuelle og potentielle problemer. Der manglede for eksempel beskrivelse af smerter, da patienten fik smertestillende medicin efter behov. Endvidere manglede der beskrivelse af respiration og cirkulation på trods af kompressionsbehandling, ligesom der manglede beskrivelse af sår og slimhinder, da der var decubitus (tryksår). Ledelse og personalet kunne ikke redegøre mundtligt for dette.

Der forelå ikke en oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser. Der var endvidere ikke beskrevet aftaler med behandlingsansvarlig læge. Personalet kunne ikke redegøre for dette og havde ikke kendskab til patientens øvrige medicin, ud over den pn-medicin, Flying Nurses håndterede.

Der manglede også en beskrivelse af aktuel pleje og behandling, og der var ikke dokumenteret opfølgning og evaluering. Eksempelvis var der observeret rødme i lysken og abces (byld) under brysterne. Det var ikke dokumenteret hvilken eventuel opfølgning, der var sket, og heller ikke hvorvidt disse problemstillinger også fandtes ved de næste besøg. Der var ligeledes beskrevet forværring af et sår, som hjemmesygeplejen behandlede to gange om ugen. Det fremgik ikke, hvorvidt hjemmesygeplejen var orienteret om denne forværring. Ledelse og personale kunne ikke redegøre for disse forhold, og styrelsen konstaterede således, at der overordnet manglede en tydelig beskrivelse af ansvars- og opgavefordeling mellem hjemmesygeplejen og Flying Nurses omkring det pågældende sår. Det fremgik af besøgsnotater i journalen, at Flying Nurses smurte med barrierecreme og skiftede forbinding, men det fremgik ikke, at dette skete efter aftale med hjemmesygeplejen eller hvad hjemmesygeplejens handlingsanvisninger var.

Ved interview med ledelsen fremgik det, at den gennemgåede journal var et udtryk for, hvordan behandlingsstedet generelt førte patientjournaler, og det blev oplyst, at patientens aktuelle og potentielle problemer ikke systematisk blev gennemgået og dokumenteret.

Styrelsen konstaterede desuden, at behandlingsstedet ikke havde en skriftlig instruks for varetagelsen af sygeplejefaglige vurderinger. Behandlingsstedet havde en instruks for journalføring, som imidlertid alene indeholdt en ufyldestgørende beskrivelse af krav til journalføring vedrørende aktuelle og potentielle problemstillinger. Instruksen beskrev således, at der alene skulle dokumenteres aktuelle og potentielle problemstillinger vedrørende funktionsniveau, ernæring, kommunikation, respiration og cirkulation, smerte, søvn og hvile samt udskillelses af affaldsstoffer.

På baggrund af ovennævnte fund samt dialog med ledelse og personale lægger styrelsen til grund, at behandlingsstedet Flying Nurses ApS ikke foretager og dokumenterer fuldstændige og systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, men fokuserer på udvalgte faglige vurderinger inden for snævre områder, som dog i nogle tilfælde heller ikke var dokumenteret i journalen. Henset hertil vurderer styrelsen dog samtidig, at ikke alle manglerne kan henføres til utilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, men i stedet må henføres til mangelfuld journalføring.

Det er styrelsens opfattelse, at stillingtagen til de ovennævnte forhold er nødvendig af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for hvilke pleje- og behandlingsindsatser, der iværksættes.

Der er videre styrelsens opfattelse, at manglende aktuelle vurderinger af de sygeplejefaglige problemområder også kan have betydning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et symptom inden for et område er nyopstået eller ej. Det kan medføre en forsinkelse i identifikation af et potentielt problem og deraf afledt forsinkelse af eller manglende relevant pleje og behandlingen af patienten.

Det forudsættes, at der sker journalføring af de sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå i overensstemmelse med gældende regler for journalføring. Se mere nedenfor under journalføring.

Ud fra en konkret vurdering baseret på de konstaterede mangler er det styrelsens vurdering, at der er behov for, at Flying Nurses udarbejder og implementerer en instruks for varetagelsen af sygeplejefaglige vurderinger samt opfølgning og evaluering herpå.

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af en instruks for varetagelse af sygeplejefaglige vurderinger ved Flying Nurses ApS rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke sikres en ensartet og patientsikker varetagelse af de sygeplejefaglige opgaver.

Styrelsen skal i den forbindelse understrege, at det er ledelsen på behandlingsstedet, der har ansvaret for, at behandlingsstedets instrukser er kendt og følges af personalet.

Journalføring

Styrelsen konstaterede, at der ved behandlingsstedet Flying Nurses ApS ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Journalføringen på behandlingsstedet overholdt ikke de formelle krav til journalføring og heller ikke var overskuelig og systematisk. Det fremgik således, at den sundhedsfaglige dokumentation foregik i journalsystemet TerapeutBooking. Journalen indeholdt ikke patientens cpr.nr. men patientens navn. Endvidere blev journalnotaterne signeret uens, idet nogle medarbejdere kun signerede med fornavn, andre med stilling og fulde navn.

Journalen var desuden ikke overskuelig og systematisk, idet alle notater blev skrevet i rækkefølge efter dato, hvorfor det ikke var muligt at følge en konkret problemstilling. I et særskilt felt i journalen blev der noteret diverse oplysninger om patienten, herunder hvilke sundhedsfaglige problemstillinger Flying Nurses skulle hjælpe med samt hvilken hjælp, der blev givet fra den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Det var ikke muligt at se historik på de ændringer, der blev foretaget.

Styrelsen har desuden lagt vægt på, at der ved Flying Nurses ApS var udarbejdet en skriftlig instruks for journalføring, som imidlertid ikke var fyldestgørende.

Det fremgik endvidere, at når notaterne var skrevet, blev de ikke låst, hvorfor der var mulighed for at rette efterfølgende. Instruksen indeholdt ikke beskrivelse af fremgangsmåden ved rettelser eller tilføjelser i journalen, herunder at oplysninger i patientjournaler ikke må slettes.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient. Styrelsen vurderer, at den manglende efterlevelse af reglerne om journalføring udgør en betydelig fare for patientsikkerheden.

Informeret samtykke, herunder vurdering af habilitet

Styrelsen konstaterede ved gennemgang af en patientjournal, at der ikke fremgik dokumentation for, at der var foretaget vurdering af patientens handleevne, og at der ikke var dokumenteret indhentelse af informeret samtykke til pleje og behandling.

Styrelsen har på denne baggrund lagt til grund, at der ikke var taget stilling til patientens habilitet og ikke indhentet fyldestgørende informeret samtykke til pleje og behandling. Styrelsen har lagt vægt på, at der ikke forelå dokumentation herfor i journalen, selvom der er pligt til at journalføre dette, og at der ikke under tilsynet fremkom yderligere oplysninger om, at reglerne om indhentelse af informeret samtykke blev efterlevet. Det fremgik således ved tilsynet, at der forelå en skriftlig instruks for patientens retsstilling, der imidlertid ikke var korrekt i forhold til de sundhedsfaglige vejledninger på området. Blandt andet stod der, at der ved indgåelse af samarbejde med patient/pårørende skulle anmodes om samtykkeerklæring, som skulle arkiveres i patientens journal.

Det er styrelsens opfattelse, at der er tale om grundlæggende mangler i relation til patienternes retsstilling, der udgør en betydelig fare for, at patienternes ret til selvbestemmelse ikke respekteres. Reglerne om information og samtykke har til formål at sikre patienternes selvbestemmelse og er et grundlæggende princip inden for sundhedsretten. Det er styrelsens vurdering, at den manglende efterlevelse af reglerne om information og samtykke udgør en betydelig fare for patientsikkerheden.

Instrukser

Styrelsen konstaterede, at der ved Flying Nurses Aps ikke forelå en beskrivelse af ansvars- og kompetenceforhold. Der var udarbejdet en liste over medarbejderne indeholdende oplysning om uddannelse og hvorvidt de deltog i patientbesøg, journalføring og medicindosering. Oversigten var ikke fyldestgørende, idet der blandt andet ikke var beskrivelse af delegation af sundhedsfaglige opgaver, kompetenceudvikling samt ansvar for samarbejde med andre relevante sundhedsfaglige instanser.

Der manglede endvidere en instruks med fastlæggelse af en klar arbejdsgang for, hvordan Flying Nurses indgik i samarbejde med andre sundhedsfaglige instanser, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, praktiserende læger m.v., når Flying Nurses indgik i behandlingsforløb, hvor der var andre aktører. Ledelsen kunne ved tilsynet ikke redegøre for, hvorledes der blev sikret opdatering af oplysninger samt aftaler om ansvar og opgaveløsning, således at sundhedsfaglige forløb blev udført efter samme plan og mål.

Styrelsen konstaterede videre, at der forelå en skriftlig instruks for pludselig opstået sygdom og ulykke, som imidlertid ikke var fyldestgørende. Proceduren var således ikke tydelig i forhold til personalets opgaver i de konkrete situationer, og ledelsen kunne ikke redegøre for, hvordan det blev sikret, at personalet havde kompetencer til at håndtere pludselig opstået sygdom eller ulykke, herunder hjertestop.

Ligeledes fremgik det ved tilsynet, at der forelå en skriftlig instruks for fravalg af livsforlængende behandling. Instruksen var imidlertid ikke korrekt, idet der ikke var taget udgangspunkt i de sundhedsfaglige vejledninger på området. Der stod blandt andet, at der ikke skulle foretages genoplivningsforsøg, hvis der forelå skriftlig dokumentation fra patienten og/eller pårørende om, at dette ikke ønskes. Det var ikke beskrevet, hvorledes personalet skulle anmode om lægelig vurdering til fravalg af livsforlængende behandling. Behandlingsstedet kunne ikke redegøre for et samarbejde med den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje i hjemmet om, hvorvidt disse var bekendt med aftaler på området.

Styrelsen konstaterede videre, at der forelå en skriftlig instruks for hygiejne. Denne var dog ikke fyldestgørende, idet der manglede beskrivelse af korrekt hygiejne i forhold til anvendelse af ure og smykker, neglelak, brug af engangshåndklæder ved håndvask, vaskeanvisning ved brug af eget tøj samt hvordan personalet skulle forholde sig vedrørende forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme.

Det fremgik ved tilsynet, at flere instrukser ved Flying Nurses ApS ikke opfyldte de formelle krav til instrukser, idet det ikke fremgik, hvem instruksen var gældende for.

Det er styrelsens opfattelse, at der ved et behandlingssted som Flying Nurses ApS bør være fyldestgørende instrukser om de ovenfor anførte forhold for at understøtte, at behandling og pleje sker patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere skal alle behandlingsstedets instrukser være implementeret i personalets arbejde med patientbehandling.

Fraværet af fyldestgørende instrukser og manglende kendskab til eksisterende instrukser indebærer en risiko for patientsikkerheden, når behovet for intervention alene baserer sig på det enkelte personales faglige skøn og kompetencer. Dette kan være særligt problematisk i forbindelse med akut opståede situationer og ved nyansættelser, eventuel brug af vikarer og skiftende personale samt i situationer, hvor personalet skal håndtere smitsomme sygdomme.

Samlet vurdering

Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, journalføring, efterlevelse af regler for patienters retsstilling samt instrukser samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Relaterede links