Brystkirurgisk afsnit, Plastikkir. og Brystkir. afdeling, på Ringsted Sygehus, SUH Roskilde

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. februar 2020 givet påbud til Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, om at sikre implementering af en instruksen for ansvars- og opgavefordelingen mellem Radiologisk afdeling og Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, begge aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, i forbindelse med fælles patientforløb.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Roskilde:

  • at sikre implementering af en instruksen for ansvars- og opgavefordelingen mellem Radiologisk afdeling og Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, begge aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, i forbindelse med fælles patientforløb fra den 10. februar 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 22. november 2019 et varslet, reaktivt tilsyn med Radiologisk afdeling, Ringsted Sygehus, NSR-Sygehuse, og Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Ved tilsynet var primært fokus på patienter, der undersøges for brystkræft og styrelsen havde sammensat et sæt af målepunkter, der var målrettet afdækning af specifikke patientsikkerhedsmæssige problemstillinger i relation til disse patientgrupper.

Denne afgørelse omhandler Brystkirurgisk afsnit. Afgørelsen berører dog samarbejdet med den radiologiske afdeling. Styrelsen skal derfor bemærke, at Region Sjælland efterfølgende har oplyst, at den radiologiske afdeling, aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, pr. 5. februar 2020 hører under den administrative ledelse på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der ikke var instrukser for ansvars- og opgavefordelingen mellem den radiologiske afdeling og det brystkirurgiske afsnit, i forbindelse med fælles patientforløb. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der blev indsendt forud for tilsynsbesøget og de oplysninger, der fremkom ved tilsynsbesøget, og som er anført i tilsynsrapporten. Styrelsen har ligeledes benyttet de oplysninger, som Region Sjælland har indsendt i partshøringssvar af 20. januar 2020.

Instruks for ansvars- og opgavefordelingen mellem Radiologisk afdeling og Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk afdeling, begge aktuelt beliggende på Ringsted Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, i forbindelse med fælles patientforløb.

Ved tilsynsbesøget konstaterede styrelsen, at der ikke var en instruks for håndteringen af patienter, der overgik fra behandling på den radiologiske afdeling til det brystkirurgiske afsnit.

Ved interview med ledelserne på henholdsvis den radiologiske afdeling og det brystkirurgiske afsnit blev det oplyst, at der var en fælles opfattelse af, hvordan opgave- og ansvarsfordelingen var, men denne var ikke nedskrevet. Det blev under tilsynsbesøget oplyst, at overblik over ”Patientforløb ved brystkræft – det indledende forløb”, var under udarbejdelse og der blev udleveret den version, der aktuelt blev arbejdet på. Den udleverede forløbsbeskrivelse indeholdt dog ikke en beskrivelse af opgavefordelingen mellem de to afdelinger.

Det fremgår af vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser, at instrukser er et nødvendigt arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerhed og hvornår, det skal overvejes, om der er et behov for instrukser. Instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patienten. Instrukser sikrer således klarhed om ansvars- og kompetencefordelingen for den sundhedsfaglige behandling mellem alle ansatte personalegrupper, og hvilke procedurer personalet skal følge for, at behandlingen kan ske med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Det var styrelsens opfattelse, at en patientsikker varetagelse af patienter, hvor der er begrundet mistanke om eller er konstateret kræft, forudsætter klare arbejdsgange og tydelighed i ansvarsfordelingen, særligt når denne går på tværs af afdelinger.

Det var på den baggrund styrelsens vurdering, at det er en nødvendig forudsætning for sikring af en forsvarlig varetagelse af disse patientgrupper, at der på behandlingsstedet er klare og skriftlige instrukser for ansvars-, opgave- og kompetencefordelingen herfor, samt at disse overholder de formelle krav, og særligt at instrukserne er implementeret hos det relevante personale.

Det var styrelsens vurdering, at utilstrækkelig implementering af en instruks herfor rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, idet en sådan instruks herfor har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling i relation til overgang af patientansvar fra en afdeling til en anden. Styrelsen lagde vægt på, at der er tale om udredning og behandling for potentielt livstruende sygdom.

Styrelsen gjorde endvidere opmærksom på, at ledelsen på behandlingsstedet også har ansvaret for, at instrukserne er kendt af personalet, at instrukserne har en sådan udformning, omfang og placering, at de er anvendelige i det daglige arbejde, at nyansatte og vikarer introduceres til afdelingens instrukser og for at påse, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de udarbejdede instrukser.

Konklusion

Styrelsen vurderede, at ovennævnte mangel udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.