Bofællesskabet Søndergade, Gudme

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. juni 2020 givet påbud til Bofællesskabet Søndergade, Gudme, om at sikre tilstrækkelig journalføring og udarbejdelse og implementering af visse instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Bofællesskabet Søndergade, Gudme, at sikre:

  1. tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder udarbejdelse og implementering af instruks for journalføring fra den 8. juni 2020
  2. udarbejdelse og implementering af en instruks for fravalg af livsforlængende behandling, herunder fravalg af genoplivningsforsøg, fra den 8. juni 2020
  3. udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks for medicinhåndtering, inkl. personalets håndtering af risikosituationslægemidler fra den 8. juni 2020
  4. udarbejdelse om implementering af en instruks for samarbejde med behandlingsansvarlige læger fra den 8. juni 2020.

Påbuddet kan ophæves, når vi ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 24. oktober 2019 et varslet planlagt tilsyn med Bofællesskabet Søndergade, Gudme, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Vi har ved afgørelsen brugt de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som står i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for to patienter. Vi har desuden inddraget behandlingsstedets partshøringssvar af 24. april 2020.

Ved tilsynet blev vi opmærksomme på, at journalføringen var mangelfuld, og at der manglede diverse instrukser.

Journalføring

Ved tilsynsbesøget 24. oktober 2019 kunne vi konstatere, at der ved Bofællesskabet Søndergade, Gudme ikke blev ført journal i overensstemmelse med de gældende regler herom. Vi gennemgik to patienters journaler og konstaterede, at det sundhedsfaglige dokumentationssystem ikke var tilstrækkeligt implementeret. Journalerne fremstod usystematiske og manglede overskuelighed. Der blev f.eks. opbevaret skemaer og plejeplaner i forskellige mapper.

Personalet oplyste, at der var journalført på samme måde i alle journaler.

Personalet oplyste, at dokumentation af de 12 sygeplejefaglige problemområder var under implementering. Ved gennemgang af journalerne fandt vi, at der ikke var en fyldestgørende beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer. Der manglede desuden en tilstrækkelig oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med behandlingsansvarlige læger. Det var vanskeligt at genfinde dokumentation af kontrolbesøg hos behandlingsansvarlig læge, herunder aftaler og opfølgning på aftaler.

I journalerne fandt vi også, at der manglede en fyldestgørende beskrivelse af aktuel pleje af patienterne og opfølgning herpå.

Vi lægger vægt på, at personalet i alle tilfælde kunne redegøre for patienterne, herunder deres aktuelle og potentielle problemer, sygdomme og funktionsnedsættelser, aftaler med behandlingsansvarlige læger og aktuel pleje og opfølgning herpå. Det blev dog ikke skrevet ned i journalen.

I ingen af journalerne stod der, om patienterne kunne give samtykke til behandling. Der stod heller, hvilken information der var givet til patienterne eller de pårørende om den planlagte pleje og behandling, og hvad patienterne eller de pårørende havde svaret.

Personalet kunne oplyse, om patienterne helt eller delvist kunne give samtykke til pleje og behandling, og det blev desuden oplyst, hvordan de relevant indhentede informeret samtykke til pleje og behandling. Det blev dog ikke skrevet ned i journalen.

Det er vores opfattelse, at den utilstrækkelige journalføring af indhentelse af informeret samtykke udgør en risiko for patientsikkerheden, da grundlaget for behandlingen dermed ikke er klart, og det derved ikke er sikret, at behandlingen sker med respekt for patientens selvbestemmelsesret.

Vi har desuden lagt vægt på, at der på Bofællesskabet Søndergade, Gudme ikke var udarbejdet og implementeret skriftlige instrukser for journalføring. Det er vores vurdering, at fraværet af sundhedsfaglige instrukser rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke understøttes og sikres en ensartet og dækkende journalføring, jf. i øvrigt nedenstående afsnit om instrukser.

Det er vores opfattelse, at der var grundlæggende og gennemgående mangler i journalføringen hos Bofællesskabet Søndergade, Gudme, da journalen ikke var tilstrækkeligt ajourført, fyldestgørende og systematisk. Den mangelfulde journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

Instrukser

Ved gennemgang af Bofællesskabets instrukser fandt vi, at der manglede instrukser omkring håndtering af fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg.

Der var heller ikke lavet en instruks for samarbejde med de behandlingsansvarlige læger.

Desuden var instruks for medicinhåndtering utilstrækkelig, da der manglede en lokal instruks for den nærmere håndtering af risikosituationslægemidler.

Bofællesskabet havde arbejdet med at udarbejde nogle instrukser inden tilsynet, men de var meget nye og endnu ikke implementeret.

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af sundhedsfaglige instrukser rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patienten.

Instrukser sikrer således klarhed om ansvars- og kompetencefordelingen for den sundhedsfaglige behandling mellem alle ansatte personalegrupper, og hvilke procedurer personalet skal følge for, at behandlingen kan ske med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Det er styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Bofællesskabet Søndergade, Gudme, skal være ovennævnte instrukser, og at fraværet af sundhedsfaglige instrukser og implementering heraf rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.

Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til journalføring og instrukser samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.