Akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. juni 2021 givet påbud til akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse, om forsvarlig varetagelse af akutte neurologiske patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, og at fire udvalgte patientgrupper overføres til andet relevant sygehus, hvis sygehuset modtager disse trods ændret organisering.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse, at sikre:

 1. forsvarlig varetagelse af akutte neurologiske patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, fra 10. juni 2021.
 2. at akutte neurologiske patienter i øvrigt inden for følgende patientgrupper overføres til andet relevant sygehus, hvis sygehuset på trods af den ændrede organisering modtager disse, fra 10. juni 2021:
  - obs apopleksi og TCI
  - obs subarachnoidal blødning
  - obs polyradikulitis
  - obs epilepsi eller ophobede epileptiske anfald.

Påbuddet kan ophæves, når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven § 272, stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed modtog i maj 2016 en indberetning vedrørende håndteringen af neurologiske patienter på Slagelse Sygehus. Det blev beskrevet, at forholdene havde patientsikkerhedsmæssige konsekvenser.

Iforbindelse med styrelsens oplysning af sagen, blev det konstateret, at der var alvorlige og grundlæggende problemer i forbindelse med håndteringen af de neurologiske patienter, som sygehusledelsen allerede forud for indberetningen til Styrelsen for Patientsikkerhed havde taget forskellige tiltag i forbindelse med. Dette blev yderligere bekræftet i forbindelse med en ekstern auditering i juni/juli 2016, som påviste omfattende faglige problemstillinger knyttet til afdelingen samt til patientvaretagelsen. Det blev i auditrapportens konklusion blandt andet anbefalet, at en gruppe særligt sårbare akutte neurologiske patienter slet ikke skulle modtages i Slagelse.

Sygehusledelsen redegjorde i oktober 2016 for en række tiltag, som var foretaget med henblik på at forbedre niveauet ved håndteringen af de neurologiske patienter på Slagelse Sygehus. Herunder var der etableret en samarbejdsaftale mellem Sjællands Universitetshospital og Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse, som blandt indebar, at patienter med symptomer på apopleksi og TCI skulle visiteres direkte til Sjællands Universitetshospital Roskilde, med mindre patienterne havde andre konkurrerende problemstillinger, som måtte prioriteres højere end en mulig apopleksi, som medførte, at de skulle visiteres til nærmeste akutafdeling. Øvrige patienter med neurologiske symptomer skulle behandles på nærmeste akutafdeling, herunder akutafdelingen på Slagelse Sygehus.

Akutte neurologiske patienter, som skulle modtages på akutafdelingen på Slagelse Sygehus, skulle undergå triage på lige fod med andre akutte patienter. Lægelige ressourcer skulle kunne tilkaldes afhængigt af triageniveauet. Ved triagefarve rød var dette umiddelbart, ved triagefarve orange inden for 10 minutter, og ved triagefarve gul, som er den hyppigste patientkategori for neurologiske patienter, var der etableret et struktureret patientforløb, som tog hensyn til de specielle forhold, som gælder for dette speciale. Planen for den enkelte neurologiske patient kunne munde ud i udskrivelse, udskrivelse til ambulant behandling, observation i akutafdelingen, hvis forløbet forventes at kunne varetages inden for 24 timer med de tilstedeværende kompetencer, eller overflyttelse til Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Aftalen om, at alle patienter med symptomer på apopleksi eller TCI skulle visiteres direkte til Sjællands Universitetshospital Roskilde, var gældende fra den 15. august 2016. Samarbejdsaftalen rummede også tiltag i forhold til kvalitetssikring og udvikling af kompetencer i lægestaben i Slagelse.

Ifølge sygehusledelsen, var der ud over det regionale samarbejde også sket en styrkelse af det lokale samarbejde mellem neurologisk afdeling og akutafdelingen med henblik på at sikre gode optimale forløb for de akutte neurologiske patienter, som forsat skulle behandles på Slagelse Sygehus. Fra primo oktober 2016 ville alle akutte neurologiske patienter med en forventet indlæggelse på under 24 timer blive behandlet i akutafdelingen med neurologisk speciallægebistand.

Sygehusledelsen havde desuden konstitueret en ny afdelingsledelse for neurologisk afsnit i Slagelse og udarbejdet en handleplan for afdelingen, som fulgte op på de områder med forbedringspotentiale, som var blevet identificeret i auditrapporten.

Der var således taget en række konkrete initiativer på både kort og lang sigt i forhold til at forbedre kvaliteten og fagligheden på neurologisk afsnit i Slagelse fremadrettet.

Styrelsen lagde til grund, at sygehusledelsen og koncernledelsen ønskede at bevare det neurologiske afsnit på Slagelse Sygehus som en del af den samlede specialeplan for neurologien i Region Sjælland, herunder med fortsat modtagelse af en væsentlig del af de nævnte sårbare patientgrupper med akutte neurologiske tilstande.

Styrelsen lagde videre til grund, på baggrund af en analyse af driftsdata for perioden fra den 1. januar 2015 til den 1. december 2016, at der var sket en ændring af de patientgrupper, der blev modtaget akut i Slagelse efter auditeringens gennemførelse, men at man fortsat i et ikke uvæsentligt omfang modtog patienter inden for de særligt følsomme patientgrupper.

På baggrund af driftsdata for perioden fra den 1. januar 2015 til den 1. december 2016, lagde styrelsen til grund, at omfanget af neurologiske speciallæger tilknyttet medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, ikke var steget, og at speciallægerne grundlæggende bestod af den samme gruppe, som dannede baggrund for auditeringens konklusioner.

Ved et efterfølgende tilsynsbesøg den 16. februar 2017 konstaterede styrelsen, at der var væsentlige problemer med varetagelsen af de neurologiske patienter, herunder at de særligt sårbare neurologiske patienter i et ikke uvæsentligt omfang fortsat blev modtaget og behandlet på Slagelse Sygehus, og at der reelt ikke var en fungerende neurologisk bagvagtsfunktion for akutmodtagelsen. Dette til trods for samarbejdsaftalen herom.

Det var styrelsens opfattelse, at de konstaterede faglige mangler skabte risiko for, at patienter enten kunne miste muligheden for relevante behandlingstilbud med afledte følgeskader, eller at alvorlige tilstande samt komplikationer til en iværksat behandling risikerede at blive overset. Endeligt kunne patienterne risikere forringede behandlingsresultater samt genindlæggelser, som muligvis kunne undgås.

Styrelsen anerkendte, at man fra sygehusledelsens og koncernledelsens side havde iværksat en række tiltag for at sikre varetagelsen af neurologiske patienter på Slagelse Sygehus.

Styrelsen vurderede imidlertid på baggrund af sagens materiale, herunder korrespondancer, møder og det gennemførte tilsyn, at patientsikkerheden ikke i tilstrækkelig grad kunne sikres gennem den løsningsmodel, som sygehusledelsen og koncernledelsen havde etableret. Dette blandt andet på baggrund af, at der ikke var sket nævneværdige ændringer i forholdene omkring lægebemandingen og de patientgrupper inden for neurologien, som blev behandlet på Slagelse Sygehus.

Styrelsen gav på den baggrund Slagelse Sygehus et påbud den 28. juni 2017 om følgende:

 • fuldstændigt at indstille modtagelse og behandling af akutte patienter inden for nedenstående udvalgte patientkategorier fra hele det nuværende optageområde i akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus og på medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, og at disse patientgrupper i stedet hele døgnet alle ugens dage skal visiteres direkte til neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde med henblik på akut modtagelse, færdigudredning og de første få døgns behandling.

Det drejede sig om følgende patienter med symptomer, der er forenelig med diagnoserne:

- obs apopleksi og TCI,

- obs subarachnoidal blødning,

- obs polyradikulitis og

- obs epilepsi samt ophobede epileptiske anfald.

Det blev i påbuddet anført, at kun i helt særlige situationer kan ovenstående patienter modtages primært ved Slagelse Sygehus. En modtagelse kan ske, hvis den enkelte patient er i en samtidig livstruende tilstand af anden art, hvor kørselsafstanden kan blive afgørende for patientens mulighed for overlevelse. Sådanne livstruende tilstande kan omfatte akutte vejrtrækningsproblemer, akut hjertelidelse, akutte livstruende infektioner (meningitis og sepsis), samt vedvarende krampetilstand, hvor det ikke har været muligt at bryde patientens krampe (status epilepticus). Disse patienter skal overflyttes til neurologisk afdeling/neurokirurgisk afdeling, når de er tilstrækkelig stabiliseret. I øvrige situationer skal ovenstående patientgrupper primært modtages ved Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Det blev videre anført, at påbuddet om at indstille modtagelsen og behandlingen af de pågældende patientgrupper indebar, at sygehuset skulle tilvejebringe procedurer til sikring af, at påbuddet overholdes. Samtidig skulle sygehuset iværksætte en løbende egenkontrol af, at procedurerne overholdes. Derudover anmodede styrelsen om månedligt at modtage rapporteringer om egenkontrollens udførelse fra den 1. august 2017.

Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, hvis Slagelse Sygehus via implementering af en ny og væsentligt ændret handleplan eller lignende entydigt kan dokumentere, at sygehuset via væsentlig forbedring af bemandingen med neurologiske speciallæger har opnået dækkende specialefaglige kompetencer samt har relevante instrukser med klart grundlag for implementering af stabile arbejdsgange for tilkald til akutmodtagelsen.

Styrelsen har efter udstedelse af påbud af 28. juni 2017 været i løbende dialog med behandlingsstedet, og har modtaget og gennemgået rapporteringer og redegørelser fra behandlingsstedet.

Styrelsen har senest den 18. marts 2021 modtaget en redegørelse fra behandlingsstedet om den aktuelle situation på stedet i forhold til disse patientgrupper og den ønskede, fremadrettede varetagelse heraf, hvis påbud af 28. juni 2017 ophæves.

Styrelsen har ved afgørelse af 10. juni 2021 ophævet afgørelsen af 28. juni 2017.

Styrelsen lagde vægt på, at Slagelse Sygehus ved redegørelse af 18. marts 2021 har oplyst ikke fremadrettet at ville varetage akutte patienter med obs apopleksi og TCI, obs subarachnoidal blødning eller obs polyradikulitis.

Styrelsen lagde videre vægt på, at styrelsen på baggrund af redegørelsen vurderede, at der aktuelt var de nødvendige faglige og organisatoriske forudsætninger for, at Slagelse Sygehus har mulighed for at varetage behandlingen af akutte neurologiske patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, herunder patienter, hvor der kan være tale om førstegangsanfald af epilepsi eller anfald efter selvvalgt ophør med antiepileptisk medicin på patientsikker vis.

Styrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at der af redegørelsen fremgik en konkret beskrivelse af og fremadrettet plan for vagtdækningen for neurologien.

Styrelsen vurderede, at planen var fagligt forsvarlig i forhold til, at sygehuset kan genoptage varetagelsen af den nævnte patientgruppe.

For så vidt angår øvrige patienter omfattet af akutte neurologiske patienter med obs epilepsi samt ophobede epileptiske anfald lagde styrelsen på baggrund af redegørelsen til grund og forudsatte, at Slagelse Sygehus for fremtiden ikke vil varetage den akutte behandling af disse patientgrupper.

Styrelsen fandt på den baggrund grundlag for at ophæve påbuddet af 28. juni 2017 og erstatte dette med et påbud med visse sundhedsmæssige krav den 10. juni 2021.

Begrundelse for påbud af 10. juni 2021

Der henvises generelt til begrundelsen for udstedelse af påbud af 28. juni 2017, som resumeret ovenfor.

Vedr. akutte patienter med obs apopleksi og TCI, obs subarachnoidal blødning eller obs polyradikulitis

På baggrund af redegørelsen af 18. marts 2021 har styrelsen forstået, at Slagelse Sygehus aktuelt ikke varetager disse akutte patienter med obs apopleksi og TCI, obs subarachnoidal blødning eller obs polyradikulitis. Styrelsen har videre forstået, at der er sket en omstrukturering i regionen som medfører, at den akutte behandling af disse patientgrupper heller ikke fremadrettet vil ske på akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk Afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse.

På den baggrund har styrelsen lagt til grund, at Slagelse Sygehus for fremtiden ikke vil varetage den akutte behandling af disse patientgrupper.

I forbindelse med opfølgningen på påbuddet af 28. juni 2017 har styrelsen kunnet konstatere, at der har været tilfælde, hvor patienter som ellers var omfattet af disse patientgrupper, alligevel var modtaget på Slagelse Sygehus. Der har bl.a. været tale om situationer, hvor der er sket akut henvisning fra vagtlæger og praktiserende læger, trods justerede retningslinjer fra regionen og fejlvisitationer fra det præhospitale beredskab, af regionen anvendte leverandør eller af regionens trombolysevagt/neurologisk vagthavende. Endvidere var der patienter, der af egen drift var fremmødt (selvhenvendere) mv.

Det kan efter styrelsens opfattelse ikke afvises, at der også fremadrettet vil være enkelte patienter, der selv møder frem på sygehuset eller på anden vis undtagelsesvist kommer dertil, selvom det ikke er i overensstemmelse med organiseringen i regionen af, hvor disse patientgrupper skal behandles.

Det er styrelsens vurdering, at det er væsentligt af hensyn til patientsikkerheden for disse patientgrupper, at der sikres en tilstrækkelig og relevant håndtering af patienterne, hvis de på trods af, at organiseringen medfører at de ikke skal behandles på Slagelse Sygehus, alligevel ankommer til sygehuset.

Styrelsen har lagt vægt på de tidligere konstaterede problemer med håndteringen af disse patientgrupper, og at sygehusets organisering mv. aktuelt ikke er tilrettelagt med henblik på at kunne varetage behandlingen af disse patientgrupper.

Vedr. akutte patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande

Efter gennemgang af redegørelsen af 18. marts 2021 var det styrelsens forståelse, at Slagelse Sygehus agtede at skulle varetage den akutte behandling af neurologiske patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, herunder patienter, hvor der kan være tale om førstegangsanfald af epilepsi eller anfald efter selvvalgt ophør med antiepileptisk medicinering.

Det fremgik af redegørelsen af 18. marts 2021, at der nu var sikret faglige kompetencer hertil, idet der ifølge det oplyste er sket omfattende forandringer af lægegruppens omfang og sammensætning i forhold til i 2017. Der var således pr. 18. marts 2021 tilknyttet i alt 17 læger til neurologien i Slagelse, ligesom der var ansat to yderligere læger med tiltrædelse senere i 2021. Pr. 18. marts 2021 var ifølge det oplyste ansat seks overlæger ved den neurologiske funktion på sygehuset, som alle har en speciallægeuddannelse i neurologi, 8 yngre læger uden speciallægeuddannelse i neurologi, men med faglige baggrunde for at arbejde med det neurologiske speciale og 3 speciallæger tilknyttet som specialkonsulenter. Samtidigt fremgik, at flere af lægerne har forskningsgrader og indgår aktivt i national og international forskning samt den faglige udvikling inden for det neurologiske speciale.

På baggrund af den fremsendte redegørelse vurderede styrelsen, at der aktuelt var sikret de nødvendige faglige forudsætninger for at Slagelse Sygehus kunne varetage behandlingen af akutte patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, herunder patienter, hvor der kan være tale om førstegangs-anfald af epilepsi eller anfald efter selvvalgt ophør med antiepileptisk medicinering, på patientsikker vis.

Styrelsen har lagt vægt på, at der af redegørelsen af 18. marts 2021 fremgik en konkret beskrivelse af og fremadrettet plan for vagtdækningen for neurologien, som styrelsen vurderede var fagligt forsvarlig i forhold til at sygehuset kan genoptage varetagelsen af den nævnte patientgruppe.

Styrelsen forudsatte i den forbindelse, at den fremadrettede organisering ville forblive, at alle øvrige akutte neurologiske patienter, der er omfattet af de fire patientgrupper (obs apopleksi og TCI, obs subarachnoidal blødning, obs polyradikulitis og obs epilepsi samt ophobede epileptiske anfald), sikres visiteret præhospitalt til andet relevant sygehus, som aktuelt er SUH Roskilde.

Det forhold, at der er sikret de nødvendige faglige forudsætninger for varetagelsen af akutte neurologiske patienter med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, at der er lagt en plan for vagtdækningen fremadrettet udgjorde dog ikke i sig selv dokumentation for, at varetagelsen af patientgrupperne i praksis vil blive foretaget på tilstrækkelig og relevant vis af hensyn til patientsikkerheden, herunder at der var sikret implementeret relevante arbejdsgange i den sammenhæng.

Samlet vurdering

Styrelsen vurderede efter tilsynsbesøget den 16. februar 2017, at der var tale om kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden i relation til håndteringen af de fire patientgrupper på akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse.

På baggrund af de nye oplysninger ved redegørelse af 18. marts 2021 fandt styrelsen ikke grundlag for at fastslå, at der var tale om kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen fandt dog grundlag for at udstede et påbud om, at akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse, skal sikre forsvarlig behandling af patienter modtaget med akutte anfaldsfænomener/krampetilstande, herunder patienter, hvor der kan være tale om førstegangsanfald af epilepsi eller anfald efter selvvalgt ophør med antiepileptisk medicinering.

Styrelsen fandt videre grundlag for at udstede et påbud om, at akutafdelingen og medicinsk afdeling 3, neurologisk afsnit, Slagelse Sygehus, NSR-Sygehuse, skal sikre, at akutte neurologiske patienter i øvrigt inden for følgende patientgrupper overføres til relevant sygehus, hvis sygehuset på trods af den ændrede organisering modtager disse:
- obs apopleksi og TCI

- obs subarachnoidal blødning

- obs polyradikulitis 

- obs epilepsi eller ophobede epileptiske anfald.