Medicinhåndtering

Del sidens indhold med andre

Medicin og medicinhåndtering er patientsikkerhedsmæssige risikoområder. Der er store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med fejlmedicinering og forkert håndtering af medicin. Styrelsen har arbejdet med en række tiltag for at nedbringe antallet af medicineringsfejl og frekvensen af patientskade som følge af medicinering.

Tiltag i forbindelse med medicinhåndtering

Artikler til fagblade

F.eks. artikler til fagbladet FOA

Bidrag til Den Nationale Demenshandlingsplans initiativ 5

Formålet var at øge kendskabet til korrekt medicinering med antipsykotisk medicin og reducere forbruget af antipsykotisk medicin til demente med 50 % inden 2025.

Læs mere om antipsykotisk medicin og demens

Bidrag til Sundhedsstyrelsens smertekursus

Fokus på de afhængighedsskabende lægemidler og ordinationsovervågningen.

Dansk lancering af WHO-initiativet Medicin uden skade

Lancering af initiativet "Medicin uden skade" var i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og en række andre aktører, herunder Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Danske Patienter, KL, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, PharmaDanmark, FOA, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Initiativet fokuserede på tre indsatsområder: polyfarmaci, patientovergange og risikosituationer, som alle indebærer særligt store risici for medicinrelaterede skader.

Læs mere om Medicin uden skade

Deltagelse på diverse konferencer, faglige arrangementer og dialogmøder

Herunder deltagelse på:

  • KL’s Ældrekonference
  • KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum
  • Demensdage
  • Demenskoordinatorernes årskursus
  • Dialogmøder med kommuner om læring, bl.a. med fokus på medicinhåndtering

Dialog med medicinalindustrien

Dialog om initiativer til nedbringelse af forvekslingsfejl, for eksempel i forhold til mærkning af pakninger, i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

Læs bl.a. om samarbejde om reduktion af risiko for forveksling af vacciner

Guide til korrekt håndtering af medicin

Guide til korrekt håndtering af medicin på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin.

Guiden er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra tilsyn, ofte stillede spørgsmål og utilsigtede hændelser om medicinhåndtering.

Se guide om korrekt håndtering af medicin

Kampagne om risikosituationslægemidlet methotrexat

Kampagnen blev afholdt i samarbejde med Apotekerforeningen rettet mod personale i plejesektoren for at nedbringe antallet af doseringsfejl med lægemidlet.

Se materiale fra kampagnen om methotrexat

Medicinhåndtering i det sundhedsfaglige tilsyns målepunkter

Alle behandlingssteder havde mulighed for at gennemgå målepunkterne – uanset om de fik tilsyn eller ej. Under tilsynsbesøgene foregik der vidensformidling og en lærende dialog. Efterfølgende er der udgivet erfaringsopsamlingsrapporter.

Se målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn

Se erfaringsopsamlinger fra det sundhedsfaglige tilsyn

Samarbejde med promedicin.dk

Samarbejde om patientsikkerhedsadvarsler og typiske fejl ved risikosituationslægemidler.

Læs mere om patientsikkerhed på pro.medicin.dk

Samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen om udvikling af Fælles Medicinkort (FMK)

Sundhedsdatastyrelsen, som er den myndighed, der varetager FMK, og Styrelsen for Patientsikkerhed, der varetager rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser, har etableret et samarbejde, hvor mønstre og tendenser fra utilsigtede hændelser anvendes til at drøfte, hvordan viden om patientsikkerhed anvendes som input i den løbende udvikling af FMK. Når ny funktionalitet introduceres i FMK, følges disse af Styrelsen for Patientsikkerhed, for at se, om det afstedkommer nye typer utilsigtede hændelser.

STOP TÆNK TJEK - kampagne i samarbejde med medicin.dk

STOP TÆNK TJEK er en kampagne, der skal sætte fokus på risikosituationslægemidler. Vi har produceret film om insulin, blodfortyndende medicin, methotrexat og opioider, der skal hjælpe sundhedspersonale til at tjekke en ekstra gang, når de håndterer de særlige risikosituationslægemidler.

Se film om risikosituationslægemidler

Temadage om medicinhåndtering med særligt fokus på plejesektoren

I 2019 afholdt vi to temadage om patientsikkerhed i medicinhåndtering. Den primære målgruppe for temadagene var ledere og sundhedsfagligt personale i ældreplejen. På temadagene var der oplæg om apotekernes rolle i samarbejdet om patientens medicin, konkrete projekter i ældreplejen, dosisdispensering og Fælles Medicinkort (FMK) samt læringsmateriale, der skal hjælpe plejepersonalet til at undgå medicinfejl med risikosituationslægemidler.

Læs om temadage om patientsikkerhed i medicinhåndtering

Temadage om patientsikkerhed på bosteder

I 2018 og 2019 afholdt vi 4 temadage for ledere og personale om patientsikkerhed på bosteder.

På temadagene var der oplæg om:

  • Regler og rammer for sundhedsfaglige opgaver på bosteder, herunder medicinhåndtering
  • Erfaringer og opmærksomhedspunkter fra tilsyn på bosteder
  • Deling af erfaringer fra bosteder, der har arbejdet systematisk med patientsikkerhed og medicinhåndtering
  • I sikre hænder – projekt vedr. sikker medicinhåndtering ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Læring af utilsigtede hændelser

Se oplæg og video fra temadag om patientsikkerhed på bosteder

Undervisningsmateriale om risikosituationslægemidler til sundhedsuddannelser

Værd at vide om afhængighedsskabende lægemidler i almen praksis