Journalføring

Del sidens indhold med andre

Journalen er et vigtigt redskab til kommunikation mellem sundhedsprofessionelle, som er involveret i pleje og behandling af patienter og borgere. Det gælder ikke mindst i sammenhænge, hvor mange forskellige sundhedspersoner er involveret i pleje og behandling af en patient, for eksempel i forbindelse med brug af vikarer, overgange og behandlerskifte, og i forhold til patienter med flere behandlingskrævende tilstande. Uden tilstrækkelig journalføring svækkes mulighederne for, at alle involverede sundhedspersoner kan give en patientsikker behandling og pleje. Vi arbejder med en række tiltag, der skal skærpe opmærksomheden på patientsikker journalføring.

Tiltag i forbindelse med journalføring

Dialog med en af udbyderne af omsorgssystemer og med kommuner

Elektroniske journalsystemer kan volde problemer i forhold til personalets muligheder for at få overblik over patientens tilstand og journalhistorik, især i forbindelse med implementering af nye systemer. Vi har været i dialog med en af udbyderne af omsorgssystemer og med kommuner for at facilitere mulighederne for tilstrækkelig og patientsikker journalføring også i overgange mellem to systemer. Der har fx været afholdt møder omkring Sundhedsplatformen og CURA/Fællessprog lll.

Gennemgang af bekendtgørelse om journalføring

Journalføringsbekendtgørelsen blev i løbet af 2018 gennemgået af en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriets arbejdsgruppe blev oprettet som et led i tillidspakken, der blev lanceret i januar 2018. Gennemgangen har ført til udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse, fem sektorspecifikke vejledninger og en omfattende formidlingsindsats, der skal styrke journalføringspraksissen i sundhedsvæsenet. 

Læs mere om journalføringsbekendtgørelsen og vejledningerne

Journalføring i det sundhedsfaglige tilsyns målepunkter

Alle behandlingssteder har haft mulighed for at gennemgå målepunkterne – uanset om de fik tilsyn eller ej. Under tilsynsbesøgene foregik der vidensformidling og en lærende dialog. Efterfølgende er der udgivet erfaringsopsamlingsrapporter.

Se målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn

Se erfaringsopsamlinger fra det sundhedsfaglige tilsyn

Kursus på Lægedage

Vi har afholdt kursus i journalføring for praktiserende læger på Lægedage 2018 og 2019.

Samarbejde med Yngre Læger om en række kurser om journalføring

Vi har undervist på en række kurser om journalføring i regi af Yngre Læger .