Tiltag der skal øge patientsikkerheden

Del sidens indhold med andre

Vi arbejder løbende med tiltag, som skal øge patientsikkerheden - på tværs af behandlingsstedstyper.

Delegation

Delegation af forbeholdt virksomhed giver mulighed for en god og effektiv arbejdsfordeling i sundhedsvæsenet. Delegation af forbeholdt virksomhed stiller dog også krav, både til de sundhedspersoner, der delegerer opgaver, de personer, der skal udføre opgaver på delegation og de organisationer, der skal sikre, at der er klare instrukser til rådighed for medarbejderne.

Læs mere om vores tiltag i forbindelse med delegation

Informeret samtykke

Patientens ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i sundhedsloven, og i forbindelse med undersøgelser og behandling skal det fremgå af journalen, at patienten er blevet informeret om undersøgelses- og behandlingsmuligheder, herunder om risici og mulige komplikationer ved den tilbudte undersøgelse eller behandling. Det er vigtigt, når patienten skal efterleve lægens anvisninger og følge behandlingen, at han eller hun er tilstrækkeligt informeret om behandlingen og om risikoen for komplikationer og bivirkninger.

Læs mere om vores tiltag i forbindelse med informeret samtykke

Journalføring 

Journalen er et vigtigt redskab til kommunikation mellem sundhedsprofessionelle, som er involveret i pleje og behandling af patienter og borgere. Det gælder ikke mindst i sammenhænge, hvor mange forskellige sundhedspersoner er involveret i pleje og behandling af en patient, for eksempel i forbindelse med brug af vikarer, overgange og behandlerskifte, og i forhold til patienter med flere behandlingskrævende tilstande. Uden tilstrækkelig journalføring svækkes mulighederne for, at alle involverede sundhedspersoner kan give en patientsikker behandling og pleje. Vi arbejder med en række tiltag, der skal skærpe opmærksomheden på patientsikker journalføring.

Læs mere om vores tiltag i forbindelse med journalføring

Medicinhåndtering

Medicin og medicinhåndtering er patientsikkerhedsmæssige risikoområder. Der er store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med fejlmedicinering og forkert håndtering af medicin. Vi har arbejdet med en række tiltag for at nedbringe antallet af medicineringsfejl og frekvensen af patientskade som følge af medicinering.

Læs mere om vores tiltag i forbindelse med medicinhåndtering