Sådan udarbejdes temaer og målepunkter

Del sidens indhold med andre

Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn bliver valgt ud fra en samlet vurdering af, hvor der opstår særlig og tilbagevendende risiko for patienter og borgere. Temaerne udvælges for et et år ad gangen og er ikke altid lige relevante for alle behandlingssteder. Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienters retsstilling, som udarbejdes i tæt samarbejde med eksterne eksperter og interessenter.

Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn bliver valgt ud fra en samlet vurdering af, hvor der opstår særlig og tilbagevendende risiko for patienter og borgere. Den samlede vurdering trækker bl.a. på styrelsens data, f.eks. tendenser uddraget af systemet for rapportering af utilsigtede hændelser. Den strategiske følgegruppe har bidraget til at kvalificere udvælgelsen af temaer for tilsyn og læringsaktiviteter, ligesom de også medvirker til at evaluere dem. Temaerne udvælges for et år ad gangen.

Temaerne er dog ikke lige relevante for alle behandlingssteder, og anvendes kun der, hvor det giver mening. Hvor temaerne ikke giver mening sammensættes tilsynet ud fra det, der er relevant for typen af behandlingssted.

Udover udpegning af større temaer gennemfører vi også tilsyn med særligt fokus på problemstillinger, som vi løbende bliver opmærksom på.

En lang række eksterne eksperter og interessenter har bidraget med input til målepunkterne. På baggrund af arbejdet i fire arbejdsgrupper har Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt fastsat målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienternes retsstilling. Det skal være trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen, og tilsynet bidrager til dette med både tilsyn og læring.

Se kommissorium for arbejdet med målepunkterne