Sådan udarbejdes temaer og målepunkter

Del sidens indhold med andre

Temaerne for det sundhedsfaglige tilsyn bliver valgt ud fra en samlet vurdering af, hvor der er særlig og tilbagevendende risiko for patienter og borgere. Temaerne udvælges for et år ad gangen. Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienters retsstilling, og de udarbejdes i tæt samarbejde med eksterne fagfolk og interessenter.

Den samlede vurdering trækker bl.a. på styrelsens data, f.eks. tendenser uddraget af systemet for rapportering af utilsigtede hændelser, kendskab til typer af klager, bekymringshenvendelser, årsrapporter fra f.eks. Patienterstatningen og Folketingets ombudsmand. Det Rådgivende Udvalgt for Tilsyn (RUT) bidrager til at kvalificere udvælgelsen af temaer for tilsyn og læringsaktiviteter, ligesom udvalget også medvirker til at evaluere dem. 

Temaerne er dog ikke relevante for alle behandlingssteder, og anvendes kun der, hvor det giver mening. Hvor temaerne ikke giver mening sammensættes tilsynet ud fra det, der er relevant for typen af behandlingssted.

Ud over udpegning af større temaer gennemfører vi også tilsyn med særligt fokus på problemstillinger, som vi løbende bliver opmærksomme på.

En lang række eksterne fagfolk og interessenter bidrager med input til målepunkterne. På baggrund af arbejdet i arbejdsgrupper fastsætter Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt målepunkternes ordlyd og sammensætning.

Målepunkterne fokuserer på patientsikkerhed og patienternes retsstilling. Det skal være trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen, og tilsynet bidrager til dette med både tilsyn og læring.