Når du får besøg af tilsynet

Del sidens indhold med andre

Vi fører to former for tilsyn, planlagte og reaktive, når det drejer sig om vores sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet. Det sundhedsfaglige tilsyn gennemføres på basis af Sundhedsloven § 213, mens ældretilsynet gennemføres efter servicelovens §§ 150-150d. De planlagte tilsyn bliver varslet minimum seks uger, før de skal finde sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.

Din kørekortssag i Styrelsen for Patientsikkerhed

 • 1

  Borgerservice modtager ansøgning om kørekort med anmærkninger i helbredsattesten og sender den til politiet.

 • 2

  Politiet konstaterer, at der er behov for en vurdering af helbredsoplysningerne og sender ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • 3

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer helbredsoplysningerne og sender en anbefaling til politiet.

 • 4

  Politiet vurderer, om der er brug for yderligere oplysninger fra ansøger, og om der skal være partshøring i sagen.

 • 5

  Politiet træffer afgørelse på baggrund af sagens oplysninger og orienterer ansøger og Borgerservice om afgørelsen.

 • 6

  Borgerservice sender kørekortet til ansøger.

Forberedelse

Inden tilsynet skal du have læst de målepunkter, som vi bruger som rettesnor for besøget, men ellers kræver et tilsynsbesøg ingen særlig forberedelse. De tilsynsførende kommer for at observere den faglige standard, som den plejer at være.

Tilsynsbesøg

Tilsynet begynder med en indledende samtale, som regel med behandlingsstedets/plejeenhedens ledelse eller den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge. Ved samtalen forklarer den tilsynsførende bl.a., hvad formålet med tilsynet er. Man taler også om det materiale, som behandlingsstedet/plejeenheden eventuelt har sendt ind til os inden tilsynet, og om behandlingsstedet/plejeenheden generelt. Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med personale/borgere og gennemgang af materiale, fx journaler.

Den tilsynsførende runder af med at give en tilbagemelding. Hvis der er anmærkninger, vil du få at vide, hvad du skal gøre. Du kan f.eks. blive pålagt at gøre rede for, hvordan du vil ændre på den praksis, der gav anmærkningerne.

Læring

De fleste tilsynsbesøg slutter, når vi har udfærdiget tilsynsrapporten, som jævnfør lovgivningen bliver offentliggjort her på hjemmesiden. I de tilfælde, hvor tilsynet afslører større problemer, fortsætter processen – det kan medføre genbesøg eller sanktioner.

Målepunkterne danner rammen for tilsynet, men de er i høj grad også tænkt som inspiration til læring. Også før og efter et tilsynsbesøg kan du have glæde af at bruge punkterne til at reflektere over egen praksis og sætte læringsaktiviteter i gang.

Din kørekortssag i Styrelsen for Patientsikkerhed

 • 1

  Borgerservice modtager ansøgning om kørekort med anmærkninger i helbredsattesten og sender den til politiet.

 • 2

  Politiet konstaterer, at der er behov for en vurdering af helbredsoplysningerne og sender ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • 3

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer helbredsoplysningerne og sender en anbefaling til politiet.

 • 4

  Politiet vurderer, om der er brug for yderligere oplysninger fra ansøger, og om der skal være partshøring i sagen.

 • 5

  Politiet træffer afgørelse på baggrund af sagens oplysninger og orienterer ansøger og Borgerservice om afgørelsen.

 • 6

  Borgerservice sender kørekortet til ansøger.

Tilsynsbesøg

Et reaktivt tilsynsbesøg er en reaktion på en bekymring om nogle helt konkrete forhold på et bestemt behandlingssted. Et reaktivt tilsyn kan både være varslet og uvarslet. Uvarslede tilsyn bruges kun, hvis vi har brug for at danne os et øjebliksbillede af situationen, eller hvis formålet med undersøgelsen ellers kan forspildes. De forhold, som undersøges under et tilsynsbesøg, bliver fastlagt ud fra de konkrete omstændigheder.

Patientsikkerhed

Et reaktivt tilsyn handler om at undersøge, om patientsikkerheden på et behandlingssted eller en plejeenhed er forsvarlig, og sikre, at forholdene bliver bragt i orden, hvis det ikke er tilfældet. De fleste tilsynsbesøg slutter, når tilsynsrapporten er udfærdiget. Inden den endelige rapport bliver udarbejdet, har du mulighed for at kommentere indholdet. Hvis tilsynet finder større problemer, fortsætter processen, hvilket kan medføre genbesøg eller sanktioner.