Temaer og typer af tilsyn

Del sidens indhold med andre

I organisationstilsynet fører vi tilsyn på alle typer af behandlingssteder på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Det drejer sig om ca. 17000 behandlingssteder.

Tilsynet omfatter både planlagte og reaktive tilsyn. De planlagte tilsyn udvælges som stikprøver og gennemføres for at følge niveauet af patientsikkerhed i forskellige typer af behandlingssteder. De reaktive tilsyn gennemføres på baggrund af en konkret bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted. Bekymring kan opstå på baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere eller sundhedspersoner, pressesager, klager m.v.

Behandlingsstederne kan på ældreområdet få to forskellige tilsyn. Det sundhedsfaglige tilsyn gennemføres på baggrund af sundhedsloven, mens ældretilsynet gennemføres på baggrund af serviceloven.

Temaer

Al tilsynsaktivitet fokuserer på, at det skal være trygt at være patient, og at patienter skal kunne have tillid til, at den behandling, de modtager, har en fagligt acceptabel standard.

Det sundhedsfaglige tilsyn er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard. Det sundhedsfaglige tilsyn beskæftiger sig ikke med kvalitetsudvikling i bred forstand.

Ved patientsikkerhed forstår styrelsen patienters sikkerhed mod skade og risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme.

Hvert år udvælges gennem analyse af relevante datakilder risikoområder og behandlingsstedstyper, som prioriteres i samarbejde med sundhedsvæsenets aktører.

Siden 2017 har det sundhedsfaglige tilsyn haft følgende fokusområder og temaer:

 • 2017 – medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb med fokus på patienter med depression samt patienter med KOL
 • 2018 – medicinering og overgange i patientforløb med fokus på patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom samt patienter med kronisk sygdom og ko-morbiditet (diabetes)
 • 2019 – diagnostisk og behandling med fokus på det kirurgiske område og den sårbare patient
 • 2020 – Medicinering, overgange og prøvesvar
 • 2021 – Fortsættelse fra 2020 (pga. COVID-19)
 • 2022 – Patientforløb inden for ortopædkirurgi og risikosituationslægemidler

Ældretilsynet fokuserer på 6 fastlagte temaer, som også er rettesnor for udarbejdelsen af målepunkterne:

 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
 2. Trivsel og relationer
 3. Målgruppe og metoder
 4. Organisation, ledelse og kompetencer
 5. Procedurer og dokumentation
 6. Aktiviteter og rehabilitering

Læs mere om når du får besøg af tilsynet