Temaer og typer af tilsyn

Del sidens indhold med andre

Vi fører tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Tilsynet omfatter både planlagte og reaktive tilsyn, som er baseret på en risikovurdering og skal fremme patientsikkerheden på alle typer af behandlingssteder og hos alle autoriserede sundhedspersoner.

Det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet er baseret på risikovurderinger, hvilket betyder, at temaer er valgt ud fra, hvor der er størst risiko for patienterne. Behandlingssteder og plejeenheder er både valgt ud fra hvor der er størst risiko for patienterne og ud fra stikprøver.

Det er risikoområderne, der danner udgangspunkt for de sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet, hvilket understøtter vores mission om, at det skal være trygt at være patient. Gennem analyse af relevante datakilder identificeres risikoområder, som prioriteres i samarbejde med sundhedsvæsenets aktører. Vi foretager desuden reaktive tilsyn på baggrund af bekymringshenvendelser, pressesager, klager m.v.

Temaer

Det sundhedsfaglige tilsyn fokuserer på, at det skal være trygt at være patient, og at patienter kan have tillid til, at den behandling, de modtager, har en fagligt acceptabel standard.

Det sundhedsfaglige tilsyn er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard. Det sundhedsfaglige tilsyn beskæftiger sig ikke med kvalitetsudvikling i bred forstand.

Ved patientsikkerhed forstår styrelsen patienters sikkerhed mod skade og risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme.

Siden 2017 har det sundhedsfaglige tilsyn haft følgende fokusområder og temaer:

  • 2017 – medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb med fokus på patienter med depression samt patienter med KOL
  • 2018 – medicinering og overgange i patientforløb med fokus på patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom samt patienter med kronisk sygdom og ko-morbiditet (diabetes)
  • 2019 – diagnostisk og behandling med fokus på det kirurgiske område og den sårbare patient
  • 2020 – Medicinering, overgange og prøvesvar

Ældretilsynet fokuserer på 6 fastlagte temaer, som også er rettesnor for udarbejdelsen af målepunkterne:

  1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
  2. Trivsel og relationer
  3. Målgruppe og metoder
  4. Organisation, ledelse og kompetencer
  5. Procedurer og dokumentation
  6. Aktiviteter og rehabilitering

Planlagte tilsyn

Planlagte tilsyn er varslede tilsyn, som gennemføres med et tema, der udvælges på baggrund af risikoområder, vi har identificeret i det datagrundlag, vi har til rådighed. Det enkelte behandlingssted eller plejeenhed udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering eller som stikprøve.

Stikprøver og risikovurdering

Vi udvælger behandlingssteder og plejeenheder på baggrund af stikprøver og risikovurderinger. Stikprøveudvælgelsen bidrager til, at vi opnår et bredt kendskab til de behandlingsstedstyper og plejeenheder, som vi har ansvaret for at føre tilsyn med. Vi arbejder sideløbende på at etablere en model for en risikobaseret udvælgelse af behandlingssteder og plejeenheder.

Læs mere om når du får planlagt besøg af tilsynet

Reaktive tilsyn

Reaktive tilsyn gennemføres på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag, en ligsynssag eller lignende. Hvis vi får kendskab til eller mistanke om overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, der indebærer farer for patientsikkerheden, foretager vi aktiv kontrol i form af fx tilsynsbesøg eller anden undersøgelse.

Reaktive tilsyn kan både omfatte enkeltpersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling, eller behandlingssteder og plejeenheder. Reaktive tilsyn gennemføres med kort eller intet varsel.

Hvis det bliver anset for nødvendigt, kan vi efter undersøgelserne give påbud, hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til fx et sygehus, en klinik, en praksis, et botilbud eller et plejehjem. Vi kan også om nødvendigt stille krav om midlertidigt helt eller delvist at indstille virksomheden.

De reaktive tilsyn bunder i vores grundlæggende forpligtelse til at reagere relevant på forhold, der skaber en bekymring for eller udgør en konkret fare for patienterne.

Læs mere om når du får uanmeldt besøg af tilsynet