Erfaringsopsamlinger

Del sidens indhold med andre

Erfaringerne fra de enkelte tilsynsbesøg og de tilbagemeldinger, styrelsen og de tilsynsførende har fået undervejs, indgår løbende i udviklingen af fremtidige målepunkter og af tilsynet generelt. Erfaringerne offentliggøres i erfaringsopsamlingsrapporter.

Rapporternes formål er både at beskrive og kommentere målopfyldelsen af de anvende målepunkter, samt at afdække områder, hvor der er behov for en styrket indsats for patientsikkerheden.

Erfaringer fra organisationstilsyn

Det er vores mål, at både de behandlingssteder og plejeenheder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge styrelsen som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden. Derfor udarbejder styrelsen erfaringsopsamlingsrapporter. Her gøres dels rede for, hvilke problemer styrelsen har konstateret, dels til en vis grad hvad der kan gøres ved det. For de typer af behandlingssteder, hvor tilsynsrækken er afsluttet, udarbejdes en rapport, når det er tilfældet. For de typer af behandlingssteder, hvor der gennemføres tilsyn hvert år, udgives typisk en erfaringsopsamlingsrapport hvert år. De findes her: 

Erfaringer fra tidligere tilsynsperioder

Fra slutningen af 2012 til og med midten af 2016 er der foretaget tilsyn i nogle af sundhedsvæsenets private behandlingssteder. På baggrund af tilsynsbesøgene blev der udarbejdet en række rapporter som en videns- og erfaringsopsamling. Disse rapporter er stadig tilgængelige og kan i en vis udstrækning stadig bruges som inspirationsmateriale til forbedring af patientsikkerheden.