Retslægeligt ligsyn

Del sidens indhold med andre

Retslægeligt ligsyn afholdes af politiet i samarbejde med læger fra Tilsyn og Rådgivningsenhederne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægen rådgiver politiet og har ansvaret for, at der skrives dødsattest. Det er politiet, der bestemmer om der skal udføres en retslægelig obduktion af afdøde.

I samtlige politikredse i Danmark, undtagen Københavns Politis politikreds, er det læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der sammen med politiet deltager i det retslægelige ligsyn. I Københavns Politis politikreds er det læger fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, som varetager de retslægelig ligsyn på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Københavns Politis geografiske område dækker Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner.

Udgangspunktet er, at alle til politiet indberettede dødsfald skal på retslægeligt ligsyn.

Retslægeligt ligsyn kan dog i visse tilfælde undlades, f.eks. hvis et dødsfald efter en ulykke først sker nogen tid efter ulykken, og politiet finder det åbenbart, at dødsfaldet ikke har politimæssig interesse. Det kan også undlades i andre tilfælde, hvor der mellem politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed er enighed om, at de foreliggende oplysninger med tilstrækkelig sikkerhed har afklaret dødsmåden.

Hvis der afstås fra retslægeligt ligsyn, er det i stedet afdødes egen læge eller en hospitalslæge, der foretager ligsynet og skriver dødsattesten.

Det retslægelige ligsyn foretages af Politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed i forening. Ved det retslægelige ligsyn sammenholdes oplysningerne fra politiets efterforskning (afhøringer, journalmateriale mm.) med en undersøgelse af liget for at fastlægge dødsmåden og dødsårsagen.

Ved dødsmåde forstås, om det var naturlig død (sygdom), eller unaturlig død. Unaturlig død vil sige, at døden er en følge af ulykke, selvmord eller drab/vold. Ved dødsårsagen forstås den sygdom eller hændelse, som førte til døden.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet ved det retslægelige ligsyn finder, at der er behov for yderligere undersøgelse, kan politiet beslutte, at der skal udføres en retslig obduktion på et af de tre retsmedicinske institutter i Danmark.