Indberetning af dødsfald til politiet

Del sidens indhold med andre

Ved dødsfald skal en læge, når visse kriterier er opfyldt, kontakte politiet. Derved sikres det, at myndighederne (politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed) bliver bekendt med dødsfaldet, og myndighederne kan således tage stilling til, om der skal iværksættes et retslægeligt ligsyn.

Formålet med at en læge skal indberette dødsfald til politiet, er at sikre, at en mulig forbrydelse bag dødsfaldet kan blive undersøgt, herunder at et muligt strafansvar for uagtsom forvoldelse af døden om nødvendigt også kan blive forfulgt. Der vil også kunne være civilretlige spørgsmål i anledning af dødsfaldet. Det kan eksempelvis være erstatningsretlige spørgsmål i forsikringssager.

Fra det øjeblik en læge tilkaldes til et dødsfald skal lægen gøre sig overvejelser om politiet skal kontaktes. Lægen skal gøre sig disse overvejelser om indberetning til politiet når:

  • en læge konstater døden for indtrådt
  • en læge konstaterer sikre dødstegn
  • en læge afholder almindeligt ligsyn.

Lægen har pligt til at indberette dødsfaldet til politiet når:

  1. Dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde.
  2. En person findes død.
  3. Døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde (pludselig uventet død).
  4. Der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.
  5. Døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.
  6. Dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner som f.eks. i fængsler, detentioner.
  7. Det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Udlevering af oplysninger til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed

En sundhedsperson (læger, sygeplejersker m.v.) har ved dødsfald pligt til at videregive oplysninger om en afdød patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne skal videregives snarest muligt, hvilket betyder at politiet og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed skal have oplysningerne til rådighed hurtigst muligt og senest samme dag som anmodningen om oplysningerne er fremsendt. Oplysningerne skal bruges til at vurdere om der skal iværksættes et retslægeligt ligsyn.