Indberetning af dødsfald til politiet

Del sidens indhold med andre

Ved dødsfald skal en læge, når visse kriterier er opfyldt, kontakte politiet. Derved sikres det, at myndighederne (politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed) bliver bekendt med dødsfaldet, og myndighederne kan således tage stilling til, om der skal iværksættes et retslægeligt ligsyn.

Formålet med, at en læge skal indberette dødsfald til politiet, er blandt andet at sikre, at en mulig forbrydelse bag dødsfaldet kan blive undersøgt, herunder, at et muligt strafansvar for uagtsom forvoldelse af døden om nødvendigt også kan blive forfulgt. Der vil også kunne være civilretlige spørgsmål i anledning af dødsfaldet. Det kan eksempelvis være erstatningsretlige spørgsmål i forsikringssager. Desuden kan sundhedsministeren bestemme, at der skal foretages obduktion ved dødsfald blandt bestemte grupper, hvis almen interesse skønnes at kræve særlige undersøgelser. 

Fra det øjeblik en læge tilkaldes til et dødsfald, skal lægen gøre sig overvejelser om politiet skal kontaktes. Lægen skal således overveje indberetning til politiet, når:

 • en læge konstaterer døden for indtrådt
 • en læge konstaterer sikre dødstegn
 • en læge afholder almindeligt ligsyn.

Lægen skal forholde sig til de tilgængelige oplysninger, herunder helbredsoplysninger fra patientjournal og øvrige oplysninger fra plejepersonale og evt. andre tilstedeværende personer. 

Lægen har pligt til at indberette dødsfaldet til politiet, når:

 1. Dødsmåden er ikke naturlig, dvs. når dødsfaldet skyldes et:
  - strafbart forhold
  - selvmord
  - ulykkestilfælde
 2. En person findes død.
 3. Døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde (pludselig uventet død).
 4. Der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.
 5. Døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.
 6. Dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner som f.eks. i fængsler, detentioner.
 7. Det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, dvs. at lægen er i tvivl om dødsmåden er naturlig eller ikke naturlig, eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Udlevering af oplysninger til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed

En sundhedsperson (læger, sygeplejersker m.v.) har ved dødsfald pligt til at videregive oplysninger om en afdød patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oplysningerne skal videregives snarest muligt, hvilket betyder at politiet og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed skal have oplysningerne til rådighed hurtigst muligt og senest samme dag som anmodningen om oplysningerne er fremsendt.

Oplysningerne skal bruges til at vurdere om der skal iværksættes et retslægeligt ligsyn og må derfor ikke forsinkes unødigt af hensyn til politiets efterforskning.