Dødsattest

Del sidens indhold med andre

Den læge, der har foretaget ligsynet, skriver dødsattesten. Dødsattesten bør som udgangspunkt være elektronisk.

Sådan udfylder du dødsattesten

På dødsattestens side 1 anføres oplysninger om afdødes navn, adresse, dato for dødsfaldet mv. Her angiver lægen tillige hvilke dødstegn, der var til stede ved ligsynet. Dødstegn er dødsstivhed, ligpletter eller forrådnelse.

Hvis der er gennemført retslægeligt ligsyn, skal dødsattesten underskrives af både politi og læge. Dødsattestens side 1 udleveres til begravelsesmyndigheden, hvorefter begravelse eller bisættelse kan ske.

På dødsattestens side 2 skriver lægen dødsårsagen og eventuelle andre sygdomme hos den afdøde samt dødsmåden. Dødsattesten indsendes til Sundhedsdatastyrelsen. Oplysningerne fra side 2 bruges til statistiske formål.

Læs mere om dødsårsagsregisteret (DAR) hos Sundhedsdatastyrelsen

Oplysninger fra dødsattesten

Tavshedspligten ophæves ikke med patientens død. En sundhedsperson kan dog som udgangspunkt videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende imod.

Der kan ikke gives fortrolige oplysninger til de nærmeste pårørende, hvis journalen indeholder oplysninger om afdøde eller om forholdet mellem afdøde og pårørende, hvor det må antages, at den afdøde ikke ville have ønsket, at de pårørende blev gjort bekendt med disse oplysninger. Bemærk at der er tale om oplysninger fra dødsattesten og ikke en kopi af selve dødsattesten.

Forsikringsselskaber kan have brug for oplysninger fra dødsattesten og de vil i så fald skulle indhente samtykke fra pårørende for at få udleveret oplysningerne.

Oplysninger fra dødsattesten efter retslægeligt ligsyn

Har der været afholdt retslægeligt ligsyn skal politiet give tilladelse til, at der udleveres oplysninger fra dødsattesten. Man skal oplyse sit eget navn og CPR-nr., afdødes navn og CPR-nr. og sin relation til afdøde. Man skal være opmærksom på, at en igangværende efterforskning kan betyde, at man ikke kan få udleveret oplysningerne.