×

Hygiejnecertifikater til skibe

Opdateret 14. januar 2016

Det reviderede internationale sundhedsregulativ (International Health Regulations, IHR 2005) trådte i kraft 15. juni 2007. IHR er en konvention under World Health Organisation (WHO), som Danmark har tiltrådt.

IHR indeholder bestemmelser om indførelsen af et hygiejnecertifikat for skibe (Ship Sanitation Certificate - SSC), der træder i stedet for de tidligere såkaldte Rottecertifikater.

Hygiejnecertifikater udstedes og certificeres af Styrelsen for Patientsikkerhed i modsætning til Rottecertifikaterne, der blev udstedt af SKAT. Opgaven varetages konkret af overlægerne, der er placeret i Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning. Med indførelsen af hygiejnecertifikater for skibe kan der ikke længere udstedes Rottecertifikater som gyldige dokumenter.

Hygiejnecertifikaterne udstedes på baggrund af en skadedyrsinspektion ombord på skibet, der foretages af et registreret skadedyrsinspektionsfirma. Overlægen udsteder enten Fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol eller Certifikat for hygiejnekontrol afhængigt af, om der er blevet fundet tegn på folkesundhedsmæssige risici, herunder hvis kilder til alvorlig infektion opdages ombord.

Hygiejnecertifikaterne er gyldige i højst 6 måneder fra udstedelse. Herudover er der efter nærmere regler mulighed for at opnå en midlertidig forlængelse af et gyldigt hygiejnecertifikat på 1 måned.

For udstedelse af hygiejnecertifikaterne opkræves et gebyr på kr. 554 (beløbet er momsfritaget) i henhold til cirkulæreskrivelse nr. 11062 af 23.11.2015. Hertil skal lægges det gebyr, som inspektionsfirmaerne opkræver.

For øvrig information henvises til enhederne for Tilsyn og Rådgivning samt de oplyste links.

Links

Information in English about Ship Sanitation Certificates

Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Epidemiloven)

Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Bekendtgørelse om hygiejnecertifikater til skibe (Registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.)

Vejledning om registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.

Vejledning om skadedyrsinspektion på skibe

Informationsbrev (engelsk) om hygiejnecertifikater

Anmodning om hygiejnecertifikat

Anmodning om forlængelse af hygiejnecertifikat

Skabelon for skadedyrsinspektionsrapport

Registrerede skadedyrsinspektionsfirmaer

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside om Det internationale sundhedsregulativ (IHR)

Tro- og Love-erklæring til registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer

Information om brug af digital signatur