×

Når du får besøg af tilsynet

5. juli 2018

Der er to forskellige former for tilsyn: planlagte og reaktive. Styrelsen gennemfører tilsynene efter servicelovens §§ 150-150 d. De planlagte bliver varslet, før de finder sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.

Planlagte tilsyn

Ved de planlagte tilsyn danner en række målepunkter rammen for tilsynet. Styrelsen udvælger plejeenheder på baggrund af stikprøver og på baggrund af en risikovurdering. Det vil sige en vurdering af, hvor der kan være udfordringer med den fornødne kvalitet.

Sådan foregår et planlagt tilsyn

Ved de planlagte tilsyn danner en række målepunkter rammen for tilsynet. Målepunkterne er organiseret i seks temaer:

  1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
  2. Trivsel og relationer
  3. Målgruppe og metoder
  4. Organisation, ledelse og kompetencer
  5. Procedurer og dokumentation
  6. Aktiviteter og rehabilitering

Forberedelse

Inden tilsynet skal I have læst de målepunkter, som styrelsen bruger som rettesnor for besøget.

Vi har udviklet informationsmateriale målrettet borgere og pårørende. Materialet fortæller om Ældretilsynet, og hvad vi undersøger og spørger om, når vi kommer på tilsyn. Materialet kan I give de borgere og pårørende, som vores tilsynskonsulenter kommer til at tale med under besøget.

Se og print information om Ældretilsynet til borgere og pårørende.

På informationsmaterialet kan I selv skrive datoen for, hvornår der er tilsyn hos jer. Hæng også gerne informationen op, så alle kan få viden om, at Ældretilsynet kommer på besøg.

Tilsynsbesøg

Tilsynet begynder med en indledende samtale, som regel med plejeenhedens ledelse, hvor den tilsynsførende bl.a. forklarer formålet med tilsynet. Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med relevante medarbejdere, borgere og evt. pårørende og gennemgang af dokumentation, fx omsorgsjournaler.

Den tilsynsførende runder af med at give en tilbagemelding til plejeenheden. Hvis der er anmærkninger, vil I få at vide, hvad I skal gøre. I kan f.eks. blive bedt om at gøre rede for, hvordan I vil ændre på den praksis, der gav anmærkningerne.

Læring

Målepunkterne er rammen for at føre tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Men de er i høj grad også tænkt som inspiration til læring i plejeenheden. Også før og efter et tilsynsbesøg kan en plejeenhed have glæde af at bruge punkterne til at reflektere over egen praksis og sætte læringsaktiviteter i gang. 

Reaktive tilsyn

De reaktive tilsyn bliver igangsat som følge af bekymringshenvendelser til styrelsen, historier i medierne, opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved styrelsens sundhedsfaglige tilsyn m.v. 

Sådan foregår et reaktivt tilsyn

De reaktive tilsyn bliver igangsat som følge af bekymringshenvendelser til styrelsen, historier i medierne, opmærksomhed på utilstrækkelig kvalitet ved sundhedsfaglige tilsyn m.v. Her den konkrete bekymring udgangspunktet for tilsynet.

Efter tilsyn

De fleste tilsynsbesøg slutter, når Styrelsen for Patientsikkerhed har udfærdiget jeres tilsynsrapport. Inden den endelige rapport bliver udarbejdet, får I mulighed for at kommentere indholdet. Hvis tilsynet finder større problemer, fortsætter processen. Det kan medføre genbesøg eller sanktioner.

Hvis det bliver anset for nødvendigt, kan styrelsen give påbud, hvori der opstilles krav til den social- og plejefaglige indsats. Styrelsen for Patientsikkerhed kan også i de mest alvorlige sager give påbud om midlertidigt helt eller delvist at indstille virksomheden.

Læring: Erfaringer med tilsyn

Læring har et stort fokus i tilsynsarbejdet. Både i dialogen mellem de tilsynsførende og plejeenheden under et besøg, men også de plejeenheder, der ikke får tilsyn, skal kunne drage læring ud af bl.a. målepunkterne. Hvert år samler Styrelsen for Patientsikkerhed op på erfaringer fra tilsyn. Erfaringsopsamlingerne beskriver generelle og tværgående læringspotentialer.